Alimentacija – izdržavanje deteta

Alimentacija izdržavanje deteta - Advokat Novi Sad
Pravni institut alimentacije, odnosno zakonskog izdržavanja je regulisan Porodičnim zakonom („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015).

Ko ima pravo na izdržavanje?

Izdržavanje je obligacija koja proizlazi iz porodičnih odnosa i strogo je lične prirode.Zakon razlikuje više vrsta izdržavanja i to:
 • Izdržavanje supružnika
 • Izdržavanje vanbračnog partnera
 • Izdržavanje majke deteta
 • Izdržavanje deteta, maloletnog, a pod određenim uslovima i punoletnog
 • Izdržavanje roditelja
 • Izdržavanje drugih krvnih srodnika (braća, sestre, adoptivni i tazbinski srodnici)
U daljem tekstu bliže ćemo se baviti izdržavanjem deteta od strane roditelja. Roditelji na osnovu zakona prvenstveno imaju obavezu da izdržavaju maloletnu decu , a pod određenim uslovima i punoletnu decu, tako da pravo na izdržavanje ima:
 • Maloletno dete
 • Punoletno dete koje je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a s tim da obaveza izdržavanja tada postoji dok takvo stanje traje
 • Punoletno dete koje se redovno školuje, ali najduže do navršene 26. godine života
Alimentacija izdržavanje detetaRoditelji su u obavezi da izdžavaju svoju decu bez obrzira da li su braku, vanbračnoj zajednici ili su razvedeni. U slučaju pokretanja brakorazvodne parnice, kao jedno od najbitnih a ujedno i najspornijih pitanja javlja se pitanje alimentacije, odnosno njene visine. Roditelj kome je povereno vršenje roditeljskog prava ima pravo da od drugog roditelja dobija novčani iznos koji će predstavljati doprinos drugog roditelja u izdržavanju deteta. Iznos koji se određuje na ime alimentacije obuhvata troškove ishrane, odevanja, obrazovanja, vannastavnih aktivnosti deteta i slično.Obaveza alimentacije za drugog roditelja postoji dok god za to postoje zakonski uslovi, odnosno dok god ne budu ispunjeni uslovi za njen prestanak. Kao što je prethodno istaknuto, obaveza plaćanja alimentacije je lične prirode, ne može se preneti na drugo lice, niti se dete i roditelj kome je dete povereno na vršenje roditeljskog prava, kao poverioci izdržavanja mogu odreći alimentacije. S obzirom da je alimentacija lične prirode, ista se ne može naslediti, dok se jedino mogu naslediti dospeli, a neisplaćeni iznosi na ime alimentacije.Pravo na alementaciju imaju i maloletno i punoletno dete. Maloletno dete ima pravo na izdržavanje samo na osnovu činjenice da je maloletno, te će dužnost roditelja da izdržavaju maloletnu decu prestati: kada dete zaključi brak pre punoletstva i na taj način stekne potpunu poslovnu sposobnost, nastupanjem punoletstva, smrću deteta ili smrću oba njegova roditelja ili drugih srodnika i istekom trajanja izdržavanja. Ako roditelji maloletnog deteta nisu živi ili su živi ali nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje deteta, dete ima pravo na izdržavanje od ostalih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji. Isto pravno dejstvo kao smrt imaće i proglašenje nestalih roditelja za umrla lica.

Način određivanja alimentacije:

Roditelj sa kojim dete ne živi u porodičnoj zajednici svoju obavezu izdržavanja maloletnog deteta ispunjava, po pravilu, mesečnim isplatama i to u novcu. Međuti, zakon daje i drugu mogućnost, a to je da se izdržavanje, umesto u novčanom iznosu, može odrediti i na drugi način i to u naturalnom obliku (npr. da dužnik izdržavanja obezbeđuje hranu, ogrev i drugo potrebno za izdržavanje deteta), s tim da ova mogućnost postoji samo ako se poverilac i dužnik o tome sporazumeju.Alimentacija izdržavanje detetaO zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, a samim tim i visini alimentacije roditelji mogu zaključiti Sporazum o vršenju roditeljskog prava, koji se može sačiniti i u formi javnobeležničkog zapisa koji se overava kod javnog beležnika, a moguće je i da zaključenjem sporazuma i podnošenjem predloga pokrenu postupak pred sudom kada sud sadržinu sporazuma unosi u izreku presude o vršenju roditeljskog prava a koja ujedno sadrži i iznos koji se ima plaćati na ime alimentacije, ukoliko proceni da je zaključen u najboljem interesu deteta.U slučaju da ne postoji mogućnost da se među roditeljima postigne sporazum, tada poverilac izdržavanja može pokrenuti postupak pred sudom. U ovom slučaju, odluku o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje od strane drugog roditelja (alimentaciji) i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem donosi sud.

Na koji način se određuje visina izdržavanja (alimentacije)?

Porodični zakon propisuje da se izdržavanje određuje prema potrebama poverioca ali i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Na osnovu ove zakonske formulacije sledi da na visinu alimentacije utiču brojni faktori tako da iznos alimentacije koji će roditelj biti u obavezi da plaća zavisi od okolnosti svakog konkretnog slučaja. Iznos alimentacije treba da bude takav da detetu omogući najmanje onakav životni standard koji uživa roditelj koji plaća alimentaciju.Iznos koji se ima isplatiti na ime alimentacije može se odrediti u procentualnom iznosu u odnosu na redovne mesečne prihode roditelja i u tom slučaju visina ne može biti manja od 15% ni veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja roditelja umenjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Pored procenta, alimentacija se može odrediti i u fiksnom iznosu, što je u praksi najčešće i slučaj.Alimentacija izdržavanje detetaVisina izdržavanja se prvenstveno određuje prema potrebama poverioca izdržavanja, odnosno deteta a nakon toga i mogućnosti dužnika. Potrebe poverilaca opet zavise od činjenica i drugih okolnosti, te će sud posebno uzimati u obzir sledeće činjenice: godine poverioca, zdravstveno stanje, vrstu i stepen obrazovanja, imovno stanje i druge okolnosti od kojih zavisi odluka o izdržavanju. Starost poverioca izdržavanja je značajna činjenica koja se uzima u obzir jer se razlikuju potrebe deteta predškolskog uzrasta od potreba deteta koje je u srednjoj školi ili na fakultetu. I zdravstevno stanje poverioa je posebno od značaja prilikom određivanja visine alimentacije, te ukoliko dete boluje od neke bolesti čije lečenje iziskuje uvećane troškove, i iznos alimentacije će biti viši u odnosu na dete koje je potpuno zdravo.Prilikom određivanja visine alimentacije, bitno je utvrditi i imovno stanje poverioca izdržavanja, odnosno da li je dete vlasnik nepokretnosti ili da je reč o detetu koje ostvaruje zaradu i u kom slučaju je potreba za izdržavanjem deteta manja.Pored potreba poverioca, prilikom određivanja visine alimentacije utvrđuju se i mogućnosti dužnika, tj. roditelja a što se utvrđuje na osnovu: prihoda roditelja, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, imovine koju poseduje, ličnih potreba roditelja, obaveze izdržavanja drugih lica i drugih okolnosti koje su značajne za određivanje izdržavanja. Pod primanjem dužnika izdržavanja podrazumevaju se redovni prihodi koje ostvaruje u novcu ili u naturi, ali i vanredni (npr. povremeni dodatni rad…). Pod ličnim potrebama roditelja prvenstveno se smatraju njegove egzistencijalne potrebe (hrana, odeća, kirija, režijski troškovi…) ali i potrebe za školovanjem, napredovanjem. Lične potrebe roditelja mogu biti i zdravstvene prilike, poput troškova lečenja, terapija i drugo.

Promena visine alimentacije i šta ukoliko dužnik izdržavanje ne plaća alimentaciju u skladu sa presudom ili poravnanjem?

Jednom određen iznos koji se plaća na ime alimentacije se može promeniti, bez obzira da li je isti bio utvrđen sudskom odlukom ili poravnanjem. I poverilac i dužnik izdržavanja mogu tražiti izmenu utvrđene alimentacije, odnosno njene visine ukoliko su se promenile okolnosti koje su postojale u momentu utvrđivanja visine alimentacije. Promena visine alimentacije se u tom slučaju traži u parničnom postupku podnošenjem tužbe nadležnom sudu.U situacijama kada dužnik izdržavanja ne postupa u skladu sa sporazumom ili sudskom odlukom, na raspolaganju mi stoje dve mogućnosti:
 • Podnošenje predloga za izvršenje kojim se pokreće postupak prinudne naplate za iznose dospelih, neisplaćenih iznosa određenih na ime alimentacije
 • Podnošenje krivične prijave iz razloga što je neplaćanje iznosa određenog na ime doprinosa izdržavanju inskriminisano i čini krivično delo Nedavanje izdržavanja
Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć i zastupanje u oblasti porodičnog prava te nas radi detaljnih informacija ili zastupanja možete kontaktirati.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin