Kršenje mera izolacije za vreme Koronavirus epidemije (COVID-19)

Kršenje mera izolacije za vreme koronavirusa - Advokat Novi Sad

Pojavom bolesti COVID-19 koju izaziva virus SARS-CoV-2, poznatijem kao Korona virus, došlo je do naglog porasta činjenja krivičnog dela. Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz čl. 248 Krivičnog zakonika, kao i krivičnog dela Prenošenje zarazne bolesti iz čl. 249 Krivičnog zakonika.

Budući da se radi o krivičnim delima blanketnog karaktera, odnosno da su radnje učinilaca ovih dela najuže povezane sa odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za suzbijanje tj. sprečavanje zarazne bolesti, to je potrebno osvrnuti se na iste.

Mere izolacije za vreme Koranavirus epidemije

Odlukom Predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade dana 15.03.2020. godine proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.

Dana 16.03.2020. godine doneta je Naredba o organizovanju i sprovođenju mera karantina od strane ministra zdravlja Republike Srbije, a kojom je između ostalog, određena kontrola putnika i zdravstveno upozorenje za sve putnike na graničnim prelazima u Republici Srbiji, kao i ograničenje slobode kretanja i obavezni zdravstveni pregledi lica koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima obolelim od zarazne bolesti COVID-19 („Korona virus“), a u vremenu trajanja maksimalne inkubacije.

Dana 19.03.2020. godine proglašena je epidemija zarazne bolesti COVID-19 (koju izaziva virus SARS-CoV-2 ili poznatijem kao „Korona virus“) Naredbom ministra zdravlja Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o zabrani kretanja građana na celoj teritoriji Republike Srbije i to tako da zabrana kretanja za sve građane važi od 17 časova do 5 časova ujutru, dok za lica starija od 65, odnosno 70 godina života ova zabrana važi tokom 24 časa. Izuzetak je dan nedelja, kada građani stariji od 65 (70) godina mogu napuštati svoje domove od 3 do 8 časova ujutru, u cilju kupovine namirnica. Napuštanje domova nakon 17 časova i pre 5 časova ujutru, moguće je isključivo iz hitnih medicinskih razloga, uz radnu dozvolu ili posebno odobrenje nadležnih organa. Ova zabrana kretanja građana doneta je na osnovu čl. 53 st. 1 tč. 2 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Kršenje mera izolacije za vreme koronavirusa - Advokat Novi Sad

Mere izolacije za ljude koji dolaze iz inostranstva

Licima koja u Republiku Srbiju dolaze iz država odnosno područja sa intenzivnom transmisijom COVID-19 (Korona virusa), odnosno žarišta epidemije određuje se mera karantina radi sprečavanja pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19. Navedena lica upućuju se na sprovođenje mere izolacije u trajanju od 28 dana u objekat vojnih ustanova Morović, Šid i Miratovačko Polje ili ukoliko se ne radi o državama sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, određuje se mera izolacije u kućnim uslovima u trajanju od 28 dana.

Važno je napomenuti da Rešenje o izolaciji može biti doneto usmeno, u kom slučaju lice može da zahteva da može da mu se izradi i dostavi pisano Rešenje. Navedeno usmeno Rešenje donosi se na osnovu čl. 143 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku.

Kršenje propisa izolacije

Kršenjem navedenih propisa donetih u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja zarazne bolesti učinioci mogu odgovarati za sledeća krivična dela.

  1. Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije (KZ čl. 248)

„Ko za vreme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za njeno suzbijanje ili sprečavanje, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.“

Radnja ovog krivičnog dela sastoji se u nepostupanju po pomenutim propisima koji su doneti u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja zarazne bolesti. Dakle, potrebno je da pre svega postoji „opasna“ zarazna bolest, kao i propisi doneti u cilju sprečavanja širenja zaraze.

Korona virus na žalost predstavlja opasnu zaraznu bolest budući da se lako prenosi i može zahvatiti veliki broj građana i istovremeno može teško narušiti zdravlje ljudi. Takođe, Naredba o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 (Korona virus) koju smo na početku pomenuli, koristi formulaciju epidemije od “većeg epidemiološkog značaja”. Nepostupanje po navedenim merama mora postojati isključivo za vreme proglašene epidemije opasne zarazne bolesti.

Posledica ovog krivičnog dela jeste sama opasnost po život i zdravlje ljudi, dakle nije neophodno da se trećem licu prenese zarazna bolest (kao što je to npr. neophodno kod krivičnog dela iz čl. 249 KZ). Propisana kazna za učinjeno krivično delo je do 3 godina zatvora ili novčana kazna.

  1. Prenošenje zarazne bolesti (KZ čl. 249)

“Ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti, pa usled toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se zatvorom do tri godine.”

Radnja ovog krivičnog dela takođe se sastoji u nepostupanju po pomenutim propisima koji su doneti u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja zarazne bolesti. Za trenutnu krizu vezanu za epidemiju bolesti COVID-19 (Korona virusa), značajno je reći da je za postojanje ovog dela bitno da je došlo do prenošenja zarazne bolesti na drugo lice. Za postojanje ovog krivičnog dela neophodan je umišljaj, dok bi se u slučaju postojanja nehata radilo o odgovarajućem prekršaju.

S obzirom na prirodu bolesti COVID-19 (Korona virus) bitno je istaći i krivično delo iz čl. 259 st. 1 i 2 Krivičnog zakonika:

  • Teška dela protiv zdravlja ljudi (KZ čl. 259 st. 1 i 2)

Stavovi 1 i 2 ovog krivičnog dela između ostalih, predstavljaju kvalifikovane (teže) oblike i krivičnog dela iz čl. 249 KZ (Prenošenje zarazne bolesti).

„Ako usled dela iz čl. 249 (…) ovog zakonika, neko lice bude teško telesno povređeno ili mu zdravlje bude teško narušeno, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Ako je usled dela iz čl. 249 (…) ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.“

Kod osnovnog oblika krivičnog dela neophodno je postojanje umišljaja, međutim u odnosu na nastupanje ovih kvalifikovanih (težih) posledica – teškog narušavanja zdravlja ili nastupanja smrti, mora postojati nehat.

Imajući u vidu da epidemija bolesti COVID-19 (Korona virus) predstavlja značajnu pretnju po zdravlje i život građana, odnosno da u nemalom procentu slučajeva kao posledica inficiranosti ovom bolešću nastupa teško narušenje zdravlja ili smrt, učinilac krivičnog dela Prenošenje zarazne bolesti iz čl. 249 koji drugom licu prenese bolest COVID-19 (Korona virus) u slučaju nastupanja ovih težih posledica biće suočen sa optuženjem za krivično delo iz čl. 259 KZ – Teška dela protiv zdravlja ljudi u vezi sa čl. 249 KZ, a gde su zaprećene kazne značajno teže (od 1 do 8 godina zatvora u slučaju teškog narušavanja zdravlja, kao i od 2 do 12 godina zatvora u slučaju nastupanja smrtne posledice).

  1. Izazivanje panike i nereda (KZ čl. 343)

  • Ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.
  • Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.“

Kršenje mera izolacija za vreme koronavirusa

Posebno ističemo ovo krivično delo, koje iako nije u direktnoj vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem širenja zarazne bolesti, bitno može uticati na pogoršanje celokupne situacije u društvu. Stoga, molimo sve građane da se suzdrže od iznošenja ili pronošenja lažnih vesti ili tvrđenja koja mogu izazvati paniku ili izazvati teže narušavanje javnog reda i mira ili osujetiti ili ometati sprovođenje odluka i mera državnih organa. Ovakvim postupanjem može se učiniti krivično delo Izazivanje panike i nereda iz čl. 343 Krivičnog zakonika, gde je predviđena novčana kazna ili kazna do tri godine zatvora.

Naša advokatska kancelarija ovim putem upućuje molbu svim svojim klijentima, kao i građanima da se drže donetih propisa usmerenim ka sprečavanju i suzbijanju širenja epidemije Korona virusa, da poštuju preporuke stručnjaka i da ostanu u izolaciji dokle god je to potrebno. Disciplina i odgovornost dovešće do što skorijeg izlaska iz ove situacije.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin