Kućni Zatvor

kućni zatvor ili kućni pritvor - Advokat u Novom Sadu

Kućni Zatvor – Izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Pre nego što se upustimo u pojašnjavanje prirode tzv. kućnog zatvora, želimo da razgraničimo terminološke sličnosti između tzv. Kućnog zatvora i tzv. Kućnog pritvora.

Naime, tzv. Kućni zatvor je kazna, dok je Kućni pritvor samo mera obezbeđenja prisutnosti okrivljenog radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka.

Dakle, Kućni zatvor se izriče presudom licu koje je oglašeno krivim. Tačnije, ovo je samo modalitet (način) izvršenja kazne zatvora, a koja će se sprovesti u prostorijama u kojima osuđeni stanuje. S druge strane, Kućni pritvor se određuje posebnim rešenjem za vreme trajanja postupka. Ovim rešenjem okrivljenom se zabranjuje da bez posebnog odobrenja napusti prostorije u kojima stanuje, a posebno se uređuju i uslovi pod kojima će u tom stanu boraviti (zabrane korišćenja sredstava komunikacije, primanje poseta i dr.). Za razliku od zatvorske kazne čije je trajanje poznato od početka odsluženja, Kućni pritvor može trajati dok za to postoji potreba, odnosno dok se ne ispune neki od posebih razloga zbog kojih pritvor mora biti ukinut

kućni zatvor ili kućni pritvor - Advokat u Novom Sadu

Član 45.

(3) Ako učiniocu krivičnog dela izrekne kaznu zatvora do jedne godine, sud može istovremeno odrediti da će se ona izvršiti tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje ukoliko se s obzirom na ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo držanje posle učinjenog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinio može očekivati da će se i na taj način ostvariti svrha kažnjavanja.

(4) Osuđeni kojem je određeno izvršenje kazne zatvora na način predviđen u stavu 3. ovog člana ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija. Ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora.

(5) Osuđenom za krivično delo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu ne može se odrediti izvršenje kazne zatvora na način propisan u stavu 3. ovog člana.

Tzv. Kućni zatvor nije posebna vrsta kazne, već predstavlja modalitet kazne zatvora. Iako Zakon predviđa samo jednu vrstu kazne lišenja slobode – zatvorsku kaznu, suštinski ovaj modalitet predstavlja sasvim drugačiju kaznu budući da se menja skoro svaki aspekt njenog sprovođenja.

Ovakvo odsluženje kazne sud određuje presudom i to tako što izriče kaznu zatvora, pa istovremeno odredi da će se izvršenje kazne sprovesti u prostorijama u kojima osuđeni stanuje. Tom prilikom sud će ispitati da li za to postoje tehnički uslovi. Odsluženje kazne u kućnim uslovima sprovodi se u kontrolisanim uslovima pa je potrebno pružiti dokaze o postojanju priključka električne energije, telefonskog priključka, dokaz o izmirenim dugovanjima za ove komunalne usluge, kao i priložiti saglasnost vlasnika nepokretnosti u kojima će se kazna sprovoditi.

Kontrola postavljenih ograničenja sprovodi se od strane Povereničke službe u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Sud će u svojoj odluci odlučiti o primeni elektronskog nadzor – tzv. nanogica, a o čemu nadzor takođe vrši poverenička služba. Napominjemo da je upotreba tzv. nanogice neškodljiva za zdravlje i služi isključivo za praćenje kretanja osuđenog, odnosno praćenje njegove trenutne lokacije u prostoru.

Prava osuđenog

Prava osuđenog koji kaznu izdržava u kućnim uslovima obuhvataju pravo na lečenje prema opštim propisima, s tim što odlazak u zdravstvenu ustanovu zahteva posebno odobrenje za napuštanje prostorija u kojima osuđeni stanuje. Takođe, osuđenom se može dozvoliti odlazak na posao, kao i boravak van prostorija u kojima stanuje u najdužem trajanju do 2h dnevno.

Ističemo da Poverenička služba može i bez prethodne najave da izvršava provere da li se osuđeni nalazi u prostorijama u kojima stanuje, odnosno u kojima je određeno sprovođenje krivične sankcije.

Osuđeni može po posebnoj odluci napustiti prostorije u kojima izdržava kaznu zbog pružanja medicinske pomoći (pa čak i radi pružanja medicinske pomoći članu njegove porodice), radi odlaska na posao, pohađanja nastave ili za slične svrhe obrazovanja, na poziv državnog organa, obaveze staranja prema svojim članovima porodice, sezonskih poljoprivrednih poslova, svog venčanja ili venčanja bliskog srodnika (do II stepena srodstva), ili zbog drugih naročito opravdanih razloga.

kućni zatvor ili kućni pritvor - Advokat u Novom Sadu

Zahtev za napuštanje prostorija podnosi se Povereničkoj službi, a odluku donosi Direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

U slučaju samovoljnog napuštanja prostorija u kojima se sprovodi izvršenje krivične sankcije, Poverenička služba obavestiće sud koji je doneo prvostepenu presudu. Sud će tada u roku od 24h doneti rešenje kojim se osuđenom nalaže da dalje izvršenje krivične sankcije izdrži u zavodu (zatvoru). Ukoliko je trenutno nalaženje osuđenog nepoznato izdraće se poternica i vreme u bekstvu neće se računati u vreme odluženja kazne.

Direktor Uprave za odluženje krivičnih sankcija može osuđenog otpustiti sa izdržavanja kazne najviše tri meseca pred istek kazne, pod uslovom da je već izdržao najmanje 9/10 kazne, a što je po pitanju kućnog zatvora uvek ispunjen uslov budući da isti ne može trajati duže od 1. godine. Prevremeni otpust određuje se kada Direktor nađe da je ispunjena svrha kazne, odnosno zbog dobrog vladanja i postignutih rezultata u programu postupanja sa osuđenikom. Predlog za prevremeni otpust podnosi Poverenička služba.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin