Likvidacija – šta, kada i kako?

Likvidacija privrednog društva
Sadržaj

Šta je likvidacija?

Likvidacija privrednog društva, kao način prestanka istog, predstavlja postupak koji se sprovodi kada društvo nema dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.

Ona se može sprovesti samo ako društvo ima dovoljno sredstava za potpuno namirenje svih poverilaca.

Koje vrste likvidacije postoje?

Likvidacija može biti prinudna i dobrovoljna. U daljem tekstu akcenat će biti stavljen na dobrovoljnu likvidaciju.

Ono što je osnovna karakteristika dobrovoljne likvidacije, jeste to da nju sprovodi društvo samostalno, bez angažovanja državnih institucija.

Da bi likvidacija bila pokrenuta neophodno je doneti odluku o tome.

Nju donose organi, odnosno članovi privrednog društva, u zavisnosti o kojoj formi privrednog društva je reč. Te tako, kada se radi o ortačkom ili komanditnom društvu odluku donose svi ortaci, odnosno komplementari jednoglasno (ukoliko osnivačkim aktom nije predviđena manja većina), kod društva sa ograničenom odgovornošću tu odluku donosi skupština (2/3 većinom ukupnog broja glasova svih članova, ako osnivačkim aktom nije propisana manja većina, ali koja ne sme biti manja od ukupnog broja glasova svih članova). Kod akcionarskog društva slučaj je isti, s tim da skupština ovde odluku donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom nije predviđena veća većina.

Postupak likvidacije smatra se pokrenutim danom registracije ove odluke i njenim objavljivanjem u skladu sa Zakonom o registraciji.

Oglas o objavljivanju pokretanja postupka likvidacije obavezno sadrži poziv poveriocima da prijave potraživanja, adresu sedišta ili adresu za prijem pošte privrednog društva, kao i upozorenje poveriocima da će njihova potraživanja biti prekludirana ako ih ne prijave u roku od 30 dana od dana isteka važenja oglasa.

Privredno društvo “u likvidaciji”

Likvidacija privrednog društva

Pokretanjem postupka likvidacije uz poslovno ime privrednog društva obavezno se dodaje odrednica “u likvidaciji”.

Kako se ne bi osujetilo namirenje poverilaca, za vreme trajanja likvidacije članovima društva se ne isplaćuje dobit tj. dividenda, niti im se imovina raspodeljuje pre potpunog namirenja svih poverilaca.

Na mogućnost vođenja izvršnih i parničnih postupaka protiv društva koje je u likvidaciji, kao ni na mogućnost pokretanja postupka stečaja, ovaj postupak ne utiče.

Koja je uloga likvidacionog upravnika?

Gore pomenutom odlukom o pokretanju postupka likvidacije takođe se imenuje i likvidacioni upravnik ili više njih (tada je reč o kolektivnom zastupanju). Ukoliko se, pak, to propusti, tu funkciju vrše svi dotadašnji zakonski zastupnici.

Uloga likvidacionog upravnika jeste takva da on zastupa društvo u likvidaciji i odgovoran je za zakonitost poslovanja društva, vrši radnje na okončanju poslova započetih pre likvidacije i preduzima druge radnje sa ciljem sprovođenja ovog postupka.

Koja se dokumenta obavezno sastavljaju u postupku likvidacije?

Postupak likvidacije mora biti praćen određenom dokumentacijom. Tako ih možemo podeliti na onu koja se sastavlja pre namirenja poverilaca i na drugu, koja se sastavlja nakom namirenja poverilaca.

U daljem tekstu samo ćemo ih nabrojati.

U dokumenta koja se sastavljaju pre namirenja poverilaca spadaju:

  • lista prijavljenih (priznatih i osporenih potraživanja);
  • početni likvidacioni bilans;
  • početni likvidacioni izveštaj;
  • godišnji likvidacioni izveštaj.

U dokumenta koja se sastavlju nakon namirenja poverilaca spadaju:

  • završni likvidacioni bilans;
  • završni izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije;
  • pisana izjava da je upućeno obaveštenje poznatim poveriocima;
  • da su svi poverioci u postupku namireni, te da se protiv društva ne vode drugi postupci, kao i predlog odluke o raspodeli likvidacionog ostatka.

Likvidacioni ostatak i okončanje likvidacije

Likvidacija privrednog društva

Likvidacioni ostatak predstavlja imovinu koja ostane nakon namirenja svih poverilaca društva. On se raspoređuje članovima društva u skladu sa zakonom, s tim da se ta srazmera može menjati.

Postupak likvidacije okončava se donošenjem odluke o okončanju postupka likvidacije. Ta odluka se registruje, a društvo se briše iz registra privrednih subjekata.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin