Naknada štete

naknada stete
Sadržaj

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je!
– Zakon o obligacionim odnosima (čl. 154 stav 1.)

Kao što Zakon o obligacionim odnosima navodi, svako ko pričini štetu drugoj osobi dužan je da istu i nadoknadi, osim ako je u stanju da dokaže da ne snosi krivicu za nastalu štetu. Za štetu ne odgovaraju lica koja nisu u stanju da rasuđuju usled duševnih bolesti i sličnih razloga.

Prouzrokovana šteta je osnov obaveze za naknadu štete, koja oštećeno lice treba da vrati u istu poziciju kao da se šteta nikada nije ni odigrala. Ako je šteta materijalna govorimo o naknadi štete u smislu reparacije, a ako je nematerijalna u smislu satisfakcije. 

Razlikujemo dva vida štete. Prvi je materijalna šteta, koja se očitava na imovini oštećenog. Drugi vid je nematerijalna šteta koja se manifestuje u vidu telesnih povreda, fizičkih i duševnih bolova i patnji, naruženosti, umanjenja životne aktivnosti, a sve navedene oblike štete može pratiti intenzivan ili dugotrajan strah i stres. Takođe, nematerijalna šteta se javlja i zbog povrede ugleda časti ili povrede prava ličnosti, kao izmakla korist i dr. Postoji još jedan oblik štete, a to je umanjenje tuđe imovine i nazivamo je stvarna ili obična šteta.

Naknadu štete potražuje oštećeno lice od onog lica koje je štetu načinilo – štetnika. Međutim, u savremenim uslovima ova odgovornost se često prenosi na osiguravajuća društva Ugovorima o osiguranju. Takođe, česta je pojava da se oštećenima koji ne poznaju pravo u dovoljnoj meri može učiniti čak i da odgovornog lica nema, te na taj način ostaju bez obeštećenja, zbog čega je važno u postupcima naknade štete angažovati stručno lice koje će se postarati da ostvarite prava koja vam po zakonu pripadaju.

Materijalna šteta

Obična šteta i izgubljena korist predstavljaju materijalnu štetu, za koju oštećeno lice ima pravo na naknadu.

Recimo, ukoliko u saobraćajnoj nesreći vozilo bude oštećeno ili uništeno, u pitanju je materijalna šteta na vozilu, odnosno obična šteta. Izmakla korist nastaje ako štetnik spreči uvećanje vrednosti imovine – recimo, želeli ste da izdajete nekretninu, a prethodno ste doveli tim majstora da urade adaptacije, koje nisu završili do dogovorenog roka. Radovi su se produžili, a vi ste izgubili planiranu dobit i imate pravo na naknadu štete.

Naknada materijalne štete

Naknada materijalne štete vrši se kroz novčanu naknadu ili naturalnu restituciju koja za cilj ima vraćanje oštećenog u stanje pre nastanka štete. Novčana naknada je u praksi znatno češća, jer je u brojnim slučajevima nemoguće uspostaviti stanje koje je bilo pre nastanka štete (ili sud smatra da nije nužno uspostavljanje ranijeg stanja ili oštećeno lice traži novčanu isplatu). Naturalna restitucija podrazumeva popravku oštećene stvari ili zamenu oštećene stvari novom, iste vrednosti i istog kvaliteta.

U slučajevima kada šteta nije nastala namerno, a štetnik je osoba lošeg materijalnog stanja, sud može dosuditi umanjenu naknadu štete, kako materijalno stanje štetnika ne bi bilo dodatno ugroženo.  Ako je šteta učinjena sa predumišljajem sud može proceniti naknadu štete prema emocionalnoj vrednosti koju je stvar imala za oštećeno lice – to je afekciona vrednost.

Nematerijalna šteta

Nematerijalna šteta je poseban vid štete i podrazumeva pretrpljeni psihički i/ili fizički bol i strah. Ako je oštećeno lice zadobilo teške telesne povrede, trpelo fizičke bolove, duševnu bol zbog naruženosti, umanjenja životne aktivnosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, za to može dobiti naknadu nematerijalne štete, nezavisno od toga da li je pričinjena materijalna šteta.

  • Psihički bol predstavlja poremećen duševni integritet ličnosti, a može se javiti usled niza razloga – smrti bliske osobe, umanjenja životne aktivnosti, nvaliditeta, naruženosti, uvrede časti itd. 
  • Umanjenje životne aktivnosti nastaje kao posledica telesnih povreda. Oštećeno lice gubi na kvalitetu života usled nemogućnosti bavljenja istim životnim aktivnostima koje bi sprovodio da do štete nije došlo.
  • Psihički bol zbog invaliditeta ili smrti bliskog lica. Članovi uže porodice i izdržavana lica koja gube izdržavanje imaju pravo na potraživanje naknade štete usled smrti ili invaliditeta.
  • Psihički bol zbog naruženosti. Naruženost je takođe posledica telesne povrede. Uglavnom se nalazi na licu, iako može biti i na telu (recimo opekotine) i utiče na kvalitet života oštećenog lica.
  • Povreda ugleda i časti zahteva definiciju ova dva pojma. Ugled je objektivna kategorija, slika koju o pojedincu ima društvo, dok je čast subjektivna, slika koju pojedinac ima o sebi. Povreda ugleda i časti vrše se kroz uvrede i klevete i podložne su potraživanju naknade štete.

Naknada nematerijalne štete

Visinu naknade nematerijalne štete procenjuje sud, a određuje Zakon. Recimo, roditelj na osnovu srodničkih odnosa može potraživati naknadu nematerijalne štete usled smrti deteta, dok najbolji prijatelj ili osoba s kojom je preminulo lice bilo u emotivnom odnosu ne može. Visina naknade nematerijalne štete za pretrpljeni fizički bol zavisiće od dužine trajanja bolova i njihovog intenziteta, što procenjuje veštak medicinske struke. Isto važi i za duševne bolove.

advokat za naknadu štete u Novom Sadu

Povezanost materijalne i nematerijalne štete

Zanimljivo je da se za naizgled nematerijalnu štetu može potraživati i naknada materijalne štete. Recimo, u slučaju smrti ne potražuje se naknada zbog same smrti, nego zbog materijalne štete – odnosno troškova sahrane koji nastaju. Štetnik koji je uzrokovao nečiju smrt u tom slučaju dužan je da nadoknadi troškove sahrane. U kojoj meri će troškovi biti nadoknađeni odlučuje Sud, a odluka se uglavnom odnosi na uobičajene troškove, ali ne i izgradnju velelepnih nadgrobnih spomenika i porodičnih grobnica.

Isto tako, lice koje je poginulo lice izdržavalo ima pravo potraživanja naknade materijalne štete od štetnika usled gubitka izdržavanja.

Kao što možete da zaključite, materijalna i nematerijalna šteta su blisko povezane, a ako niste sigurni kakva prava imate i u kom obliku možete potraživati naknadu štete najbolje je da se konsultujete sa iskusnim advokatom koji će vas sprovesti kroz ceo postupak i pobrinuti se da dobijete ono na šta zakonski imate pravo.

Šta je novčana renta?

Novčana renta je oblik naknade štete koji se dodeljuje doživotno ili na određeno vreme, u slučajevima smrti, invaliditeta, telesne povrede ili oštećenja zdravlja oštećenog lica. Novčana renta se plaća unapred, za svaki mesec, osim ako je odlukom suda naznačeno drugačije. 

Ako je za nastalu štetu odgovorno više lica govorimo o solidarnoj odgovornosti za štetu u kojoj svako od učesnika plaća jednak deo naknade.

Ko je odgovoran za naknadu štete?

Naknada štete se može naplatiti od različitih odgovornih lica. 

Za štetu odgovara lice koje je štetu uzrokovalo, a ukoliko je to lice usled duševne bolesti nesposobno za rasuđivanje za štetu će odgovarati lice koje je odgovorno za njega.

Ako je štetu počinilo lice koje je privremeno nesposobno za rasuđivanje, biće odgovorno ako je sopstvenim delovanjem izazvalo nesposobnost za rasuđivanje. Ukoliko je neko drugo lice dovelo do privremene nesposobnosti za rasuđivanje, ono će snositi krivicu za pričinjenu štetu.

Deca ne odgovaraju za štetu do navršene sedme godine života. Ukoliko se šteta počini do tog uzrasta odgovorni će biti roditelji ili staratelji. Dete od 7 do 14 godina ne odgovara za štetu, osim ako se može dokazati da je bilo sposobno za rasuđivanje i svesno da čini štetu. Roditelji odgovaraju za nastalu štetu, osim ako dokažu da je ista nastala bez njihove krivice.

Maloletno lice starije od 14 godina snosi odgovornost za pričinjenu štetu.

Kao neke od čestih primera, navodimo osiguravajuća društava u slučajevima po polisama osiguranja od auto odgovornosti ili KASKO osiguranja, naknada od poslodavaca za naknadu štete za povrede na radu ili povreda prava radnika, za neisplaćene zarade, neiskorišćene godišnje odmore, neisplaćene dnevnice za rad van mesta rada, nezakonit otkaz i sl. 

Takođe, u danas vrlo čestim slučajevima, Republika Srbija odgovorna je za naknadu štete za neosnovani pritvor, dok su grad i opština odgovorni za naknadu štete za česte slučajeve ujede pasa lutalica, povrede koje su se dogodile na javnim površinama usled nesavesnog rada putara ili drugih lica koja su obavezna da ih održavaju.

Ako je šteta pričinjena u nužnoj odbrani, štetnik nije dužan da isplati štetu napadaču, osim ako je prekoračio granice nužne odbrane.

Naknada štete nastale u saobraćajnim nezgodama najčešći je slučaj u svakodnevnici, a pri tome oštećeni građani usled nedovoljnog poznavanja prava često ne uspevaju da ishoduju pravično obeštećenje. Upravo iz tog razloga, naša advokatska kancelarija ovoj sve većoj problematici posvećuje ovaj autorski tekst koji može biti koristan pre pokretanja postupka naknade štete.

Naknada štete za saobraćajne nezgode

Kada dođe do saobraćajne nezgode učesnici često i sami mogu otežati kasniji postupak naplate štete, a najčešći slučaj je nepozivanje saobraćajne policije na mesto nezgode. 

Često se dešava da štetnik oštećenom obeća neki iznos na ime naknade u dogovoru da ne pozivaju policiju, a potom ne ispoštuje svoje obećanje. Oštećeni tako dospeva u situaciju gde je izuzetno teško dokazati uzrok nastale štete budući da ne postoji policijski zapisnik o šteti. Tada se u sudskom postupku rade obimna i skupa veštačenja koja pri tome ne garantuju pozitivan ishod sudskog spora. 

Takođe, druga česta greška jeste neprijavljivanje povreda prilikom davanja izjave na policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi.

Policijski zapisnik o uviđaju je javna isprava u kojoj se navode sve okolnosti i činjenice koje su zatečene na mestu događaja, dakle: uslovi saobraćaja, puta, mesto, vreme, položaj vozila, broj učesnika, približna procena nastale materijalne štete u celosti, konstatovanje povreda i smrti, alkoholistanosti, uticaja psihoaktivnih supstanci vozača, te sastavljanje izjava učesnika u nezgodi. Svi ovi navodi koji ulaze u policijski zapisnik kasnije znatno olakšavaju postupak naknade štete, najpre vansudski, a eventualno i sudski.

Prilikom saobraćajne nezgode, čak i ako vam deluje da je materijalna šteta na vozilu beznačajna, a da vi niste dobili telesne povrede, insistirajte na pozivu saobraćajnoj policiji i sačinjavanju zapisnika umesto Evropskog obrasca (sačinjava se za materijalnu štetu do 200.000 rsd vrednosti) i idite na lekarski pregled (i uzmite izveštaj). Ukoliko se naknadno ispostavi da je šteta veća od očekivane policijski zapisnik će biti dragocena pomoć da ostvarite prava koja vam po zakonu pripadaju.

Koji je zakonski rok za potraživanje naknade štete?

Zakonski rok za potraživanje naknade štete je tri godine od momenta kada je oštećeno lice saznalo za pričinjenu štetu (subjektivni rok) odnosno pet godina od nastanka štete (objektivni rok). Nakon tog perioda nastupa zastarelost za potraživanje naknade štete.

Postupak naknade štete

Kada navodimo da postoje vansudski i sudski postupak naknade štete, tu se podrazumeva najpre nastojanje da se postigne potpuno obeštećenje mirnim putem. Tek ukoliko štetnik ili odgovorno lice ne isplati pravičnu naknadu, oštećeni ima pravo da se obrati nadležnom sudu

Često oštećeni građani sami pokušavaju da ishoduju obeštećenje mirnim putem, a u kojim slučajevima Osiguravajuća društva minimiziraju iznose naknade oslanjajući se na činjenicu da oštećeni često nedovoljno poznaju svoja prava. Takođe, osiguravajuća društva dalje oštećuju građane time što takvu isplatu dodatno uslove zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja. U slučaju pristanka na ovakvo vansudsko poravnanje i klauzulu o odricanju od daljih potraživanja, sudski postupak za razliku do pune naknade više nije moguće voditi.

Naime, ponuda koju osiguravajuća društva obznane oštećenom obavezujuća su za isplatu sama po sebi i bez izričitog prihvatanja. Ovakve ponude su, kao što smo ranije naveli, po pravilu znatno manje od realne štete. S tim u vezi, oštećenima uvek savetujemo pokretanje sudskih postupaka u kom će se predstaviti sva neophodna dokumentacija i na taj način osigurati pravična naknada svih vidova štete.

Angažovanje advokata u postupcima naknade štete obezbeđuje oštećenim licima visok stepen sigurnosti i pravničkog znanja i znatno uvećava njihove šanse za pravičnom naknadom štete koju su pretrpeli. Naša advokatska kancelarija obezbeđuje efikasnu i stručnu pravnu pomoć prilikom vođenja postupaka radi naknade šteteKlijentima pružamo mogućnost plaćanja nagrade advokata “na procenat” odnosno mogućnost plaćanja u određenom procentu od iznosa naplaćenog od solventnih odgovornih lica, po okončanju postupka.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin