Naknada štete

naknada stete

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je!
– Zakon o obligacionim odnosima (čl. 154 stav 1.)

Najpre treba istaći da šteta može nastati kao materijalna i tada se pojavljuje na imovini oštećenog, a može nastati i kao nematerijalna gde se manifestuje u vidu telesnih povreda, fizičkih i duševnih bolova i patnji, naruženosti, umanjenja životne aktivnosti, a šta sve može pratiti intenzivan ili dugotrajan strah i stres. Takođe, nematerijalna šteta postoji i zbog povrede ugleda časti ili povrede prava ličnosti, kao izmakla korist i dr.

Naknadu štete potražuje oštećeno lice od onog lica koje je štetu načinilo – štetnika. Međutim, u savremenim uslovima ova odgovornost se često prenosi na osiguravajuća društva Ugovorima o osiguranju. Takođe, česta je pojava da se oštećenima koji ne poznaju pravo u dovoljnoj meri može učiniti čak i da odgovornog lica nema, te na taj način ostaju bez obeštećenja.

Naplaćivanje naknade štete

Dakle, naknada štete se može naplatiti od različitih odgovornih lica. Kao neke od čestih primera, navodimo osiguravajuća društava u slučajevima po polisama osiguranja od auto odgovornosti ili KASKO osiguranja, naknada od poslodavaca za naknadu štete za povrede na radu ili povreda prava radnika, za neisplaćene zarade, neiskorišćene godišnje odmore, neisplaćene dnevnice za rad van mesta rada, nezakonit otkaz i sl. Takođe, u danas vrlo čestim slučajevima, Republika Srbija odgovorna je za naknadu štete za neosnovani pritvor, dok su grad i opština odgovorni za naknadu štete za česte slučajeve ujede pasa lutalica, povrede koje su se dogodile na javnim površinama usled nesavesnog rada putara ili drugih lica koja su obavezna da ih održavaju.

Naknada štete nastale u saobraćajnim nezgodama najčešći je slučaj u svakodnevnici, a pri tome oštećeni građani usled nedovoljnog poznavanja prava često ne uspevaju da ishoduju pravično obeštećenje. Upravo iz tog razloga, naša advokatska kancelarija ovoj sve većoj problematici posvećuje ovaj autorski tekst koji može biti koristan pre pokretanja postupka naknade štete.

Naknada štete za saobraćajne nezgode

Naime, kada dođe do saobraćajne nezgode učesnici često i sami mogu otežati kasniji postupak naplate, a kao nejčešći slučaj jeste nepozivanje saobraćajne policije na mesto nezgode. Često se dešava da štetnik oštećenom obeća neki iznos na ime naknade u dogovoru da ne pozivaju policiju, a potom ne ispoštuje svoje obećanje. Oštećeni tako dospeva u situaciju gde je izuzetno teško dokazati uzrok nastale štete budući da ne postoji policijski zapisnik o šteti. Tada se u sudskom postupku rade obimna i skupa veštačenja koja pri tome ne garantuju pozitivan ishod sudskog spora. Takođe, druga česta greška jeste neprijavljivanje povreda prilikom davanja izjave na policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi. Policijski zapisnik o uviđaju je javna isprava u kojoj se navode sve okolnosti i činjenice koje su zatečene na mestu događaja, dakle: uslovi saobraćaja, puta, mesto, vreme, položaj vozila, broj učesnika, približna procena nastale materijalne štete u celosti, konstatovanje povreda i smrti, alkoholistanosti, uticaja psihoaktivnih supstanci vozača, te sastavljanje izjava učesnika u nezgodi. Svi ovi navodi koji ulaze u policijski zapisnik kasnije znatno olakšavaju postupak naknade štete, najpre vansudski, a eventualno i sudski.

Kada navodimo da postoje vansudski i sudski postupak naknade štete, tu se podrazumeva najpre nastojanje da se postigne potpuno obeštećenje mirnim putem. Tek ukoliko štetnik ili odgovorno lice ne isplati pravičnu naknadu, oštećeni ima pravo da se obrati nadležnom sudu. Često oštećeni građani sami pokušavaju da ishoduju obeštećenje mirnim putem, a u kojim slučajevima Osiguravajuća društva minimiziraju iznose naknade oslanjajući se na činjenicu da oštećeni često nedovoljno poznaju svoja prava. Takođe, osiguravajuća društva dalje oštećuju građane time što takvu isplatu dodatno uslove zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja. U slučaju pristanka na ovakvo vansudsko poravnanje i klauzulu o odricanju od daljih potraživanja, sudski postupak za razliku do pune naknade više nije ni moguće voditi.

naknada stete

Naime, ponuda koju osiguravajuća društva obznane oštećenom obavezujuća su za isplatu sama po sebi i bez izričitog prihvatanja. Ovakve ponude su, kao što smo ranije naveli, po pravilu znatno manje od realne štete. S tim u vezi, oštećenima uvek savetujemo pokretanje sudskih postupaka u kom će se predstaviti sva neophodna dokumentacija i na taj način osigurati pravična naknada svih vidova štete.

Angažovanje advokata u postupcima naknade štete obezbeđuje oštećenim licima visok stepen sigurnosti i pravničkog znanja i znatno uvećava njihove šanse za pravičnom naknadom štete koju su pretrpeli. Naša advokatska kancelarija obezbeđuje efikasnu i stručnu pravnu pomoć prilikom vođenja postupaka radi naknade štete. Klijentima pružamo mogućnost plaćanja nagrade advokata “na procenat” odnosno mogućnost plaćanja u određenom procentu od iznosa naplaćenog od solventnih odgovornih lica, po okončanju postupka.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin