Nasilje u porodici

Nasilje u porodici advokat novi sad

Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici definiše se ponašanje vršioca nasilja koje se smatra nasiljem u porodici. Tako, ovaj zakon jasno propisuje da se pod nasiljem ne podrazumeva samo fizičko nasilje u smislu zadavanja telesnih povreda članu porodice, već da postoje brojni vidovi nasilja u porodici kao što su i ekonomsko nasilje, seksualno nasilje, psihičko zlostavljanje (npr. upućivanje pretnji po život i telo, ograničavanje komunikacije i kretanja, oduzimanje vrednosti i novca, prinuda, izazivanje straha i osećaja nesigurnosti, ponižavanja i vređanje i dr.). Krug lica na koje se odredbe Zakona odnose je prilično širok, pa tako pored članova uže porodice obuhvata i srodnike, lica u vanbračnoj zajednici, i dr.

Kome se obratiti za nasilje u porodici?

Odoba koja je žrtva nasilja u porodici kao prvi korak i prvu liniju zaštite ima mogućnost obraćanja policiji. Službenici policije su dužni da reaguju odmah po pozivu, odnosno da izađu na lice mesta, da pruže neophodnu zaštitu žrtvi nasilja i izvrše procenu rizika, te da, ukoliko utvrde da za to postoje osnovi – izreknu hitne mere i to: privremeno udaljenje nasilnika iz objekta u kojem zivi, kao i meru zabrane komunikacije i zabrane prilaska žrtvi nasilja. Za kršenje ovih mera, vršilac nasilja odgovara u prekršajnom postupku u kom mu se može izreći kazna zatvora do 30 dana.

Hitne mere izriču se najpre u trajanju od 48h, a koje se kasnije mogu produžiti u trajanju do 30 dana.

Nasilje u porodici advokat novi sad

Ističemo da se ovaj mehanizam sve češće i zloupotrebljava! Naime, policijski službenici dužni su da izvrše procenu rizika kako bi procenili da li postoji osnov za izricanje hitnih mera. Ovaj postupak procene rizika je hitan i zbog toga ne omogućava upuštanje u detaljno proveravanje istinitosti navoda žrtve nasilja. Stoga, hitne mere se najčešće izriču već na osnovu sumnje da je nasilje u porodici postojalo. Upravo tako se dešava da se velikom broju lica neosnovano izriču hitne mere od strane policije. Ovakvo postupanje posebno je štetno za stvarne žrtve nasilja, budući da se sve više dolazi u rizik da zbog čestih zloupotreba i usled mnoštva prijava, postupajući organi u budućnosti previde nasilje koje je moglo da se spreči na vreme. Takođe, i sami vršioci nasilja često pribegavaju podnošenju prijava protiv žrtvi nasilja, u nastojanju da preduprede vođenje postupka u kome bi bilo okrivljeni, pa se ovo pitanje postavlja kao vrlo osetljivo u praksi.

Nasilje u porodici advokat novi sad

Žrtva nasilja se takođe može obratiti i Centru za socijalni rad, radi savetovanja. Tom prilikom službenici Centra dužni su da, ukoliko ustanove da postoje elementi nasilja u porodici, podnesu krivičnu prijavu protiv označenog vršioca nasilja, a koju krivičnu prijavu dalje razmatra Osnovni javni tužilac i odlučuje o pokretanju krivičnog postupka.

Žrtva nasilja može i samostalno podneti krivičnu prijavu policiji ili neposredno Osnovnom javnom tužiocu, za krivično delo Nasilje u porodici iz čl. 194 Krivičnog zakonika.

Takođe, žrtva nasilja može pokrenuti i parnični postupak radi zaštite od nasilja u porodici, pred mesno nadležnim Osnovnim sudom. U ovom postupku žrtva može, primera radi, tražiti da sud izrekne mere zaštite od nasilja u porodici i to tako što će u svojoj presudi Sud naložiti zabranu daljeg uznemiravanja, zabranu daljeg vršenja nasilja, kao i zabranu prilaska žrtvi nasilja, sve u trajanju od godinu dana. Ovakav tužbeni zahtev najčešći je u praksi i omogućava žrtvi da se vrati normalnom životu.

Mere zaštite od nasilja u porodici

Mere zaštite od nasilja u porodici su: izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti zbog ugrožavanja drugog lica, izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti, zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti, zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice,  zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.

Uloga advokata u postupku radi zaštite od nasilja u porodici ogleda se u adekvatnom i pravovremenom pružanju stručne pravne pomoći u cilju zaštite prava, kako žrtve nasilja, tako i neosnovano prijavljenih lica.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin