Nevažnost zaveštanja

Nevažnost zaveštanja - Advokat Novi Sad

Ništavost i rušljivost zaveštanja. Institut zaveštanja regulisan je Zakonom o nasleđivanju

Zaveštanje predstavlja jednostran, formalan i ličan pravni posao kojim završtalac raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti, u zakonom određenom roku. Bitni elementi zaveštanja jesu volja i namera za sačinjavanje zaveštanja, kao i oblik zaveštanja

Kada je reč o volji za sačinjavanje zaveštanja ona mora biti ozbiljna, stvarna i slobodna, namera mora biti određena i bezuslovna, a ono mora biti sačinjeno u obliku i pod uslovima određenim zakonom.

Kada dodje do povrede ovih elemenata zaveštanja posledica koja nastupa je nevažnost zaveštanja, o kojoj će u daljem tekstu biti reči.  

Nevažnost zaveštanja

Nevažnost zaveštanja ogleda se u njegovoj ništavosti ili rušljivosti. 

Ništavost zaveštanja 

Zaveštanje je ništavo ako je njegova sadržina protivna prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima, a kao takvo smatra se zaveštanjem koje nikada nije ni bilo sačinjeno. 

Ništavost može biti potpuna ili delimična, a na nju sud pazi po službenoj dužnosti, ali se na nju može pozvati i svako zainteresovano lice. Bitno je istaći da se pravo na isticanje ništavosti ne gasi. 

Nevažnost zaveštanja - Advokat Novi Sad 

Slučajevi u kojima se završtanje smatra ništavim

Ništavo je zaveštanje lica koje nema zaveštajnu sposobnost, odnosno nije navršilo petnaest godina života ili se radi o licu koje je zbog nesposobnosti za rasuđivanje potpuno lišeno poslovne sposobnosti. 

Pored gore navedenog slučaja potpune ništavosti, ništavo je i svako falsifikovano zaveštanje. 

Kada govorimo o delimičnoj ništavosti završtanja, za razliku od potpune koja povlači ništavost celokupnog zaveštanja, ona povlači ništavost samo neke odredbe zaveštanja bez koje zaveštanje kao takvo može opstati, ali potrebno je da se radi o odredbi koja nije bila odlučujuća pobuda zbog koje je ono sačinjeno. 

Odredbe zaveštanja koje se smatraju ništavim 

Ništava je svaka odredba zaveštanja kojom zaveštalac određuje naslednika svom nasledniku ili isporukoprimcu, kao i ona kojom mu zabranjuje da otuđi stvar ili pravo koje mu je ostavio. Takođe je ništava odredba kojom se zabranjuje ili ograničava deoba nasledstva.  

Pored navedenih, ništave su odredbe sudskog, konzularnog, međunarodnog, brodskog, vojnog i javnobeležničkog zaveštanja kojima se nešto ostavlja sudiji, javnom beležniku odnosno ovlašćenom licu, kao i bračnim drugovima, precima, potomcima i braći i sestrama tih lica. 

Rušljivost zaveštanja

Zaveštanje je rušljivo ako ga je sačinio onaj ko nije imao zaveštajnu sposobnost, ako je u vreme zaveštanja bilo mana zaveštaočeve volje i ako pri sačinjavanju zaveštanja nisu poštovani oblik i uslovi određeni zakonom. 

Za razliku od prava na isticanje ništavosti koje se, kako smo već napomenuli, ne gasi, pravo na isticanje rušljivosti se gasi istekom zakonom određenog roka, a poništaj zaveštanja zbog rušljivosti može zahtevati samo lice koje za to ima pravni interes.

Rušljivost zaveštanja - Advokat Novi Sad 

Slučajevi u kojima se zaveštanje smatra rušljivim 

Rušljivo je zaveštanje lica koje je u trenutku njegovog sačinjavanja bilo nesposobno za rasuđivanje, kao i ono zaveštanje koje je sačinjeno pod uticajem mana zaveštaočeve volje pod kojima se podrazumeva prinuda, pretnja i prevara ili zabluda o činjenicama koje su zaveštaoca pobudile da sačini zaveštanje.

Rušljivost odredaba koje su sačinjene pod navedenim uticajima ne povlači rušljivost preostalog dela zaveštanja ako ono može opstati bez rušljive odredbe ili ako ta odredba nije bila odlučujuća pobuda zbog koje je zaveštanje sačinjeno.

Pored prva dva slučaja rušljivo je i zaveštanje koje nije sačinjeno u obliku i pod uslovima određenim zakonom.

Rok za poništaj zaveštanja rušljivog zbog ovih uzroka može se zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za zaveštanje, s’ tim da ovaj rok ne može početi da teče pre proglašenja zaveštanja, a najkasnije u roku od deset godina od dana proglašenja zaveštanja. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin