Odgovornost maloletnika za prekršaj; prekršajne sankcije prema maloletnicima

Odgovornost maloletnika za prekršaj

Maloletnici su posebna kategorija učinilaca prekršaja koji imaju poseban prekršajnopravni status. 

Odgovornost maloletnika za prekršaj regulisana je Zakonom o prekršajima i primenjuje se na maloletnike starosti od četrnaest do osamnaest godina koji učine prekršaj. 

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na maloletnike mlađe od četranest godina, odnosno decu, jer se protiv njih ne može voditi prekršajni postupak. 

Odgovornost roditelja, usvojitelja, staratelja ili hranitelja deteta i maloletnika

Kada je dete učinilo prekršaj koji je posledica propuštanja dužnog nadzora gore pomenutih lica, a pritom su ona bila u mogućnosti da takav nadzor vrše, kazniće se za prekršaj kao da su ga sami učinili.

 Ovakav način uređenja prekršajne odgovornosti roditelja za prekršaje koje učini njihovo dete zapravo predstavlja objektivnu prekršajnu odgovornost. 

Ukoliko prekršaj učini maloletnik  pored njega takođe mogu odgovarati i ova lica, usled odsustva postojanja dužnog nadzora nad njim koji je u vezi sa učinjenim prekršajem.

Za prekršaj maloletnika mogu odgovarati i druga lica za koja je propisana obaveza vršenja nadzora nad maloletnikom koji je učinio prekršaj (npr. obrazovno-vaspitne ustanove). 

Odgovornost maloletnika za prekršaj

Prekršajne sankcije prema maloletnicima 

Zakon pravi razliku između maloletnika koji je u vreme izvršenja prekršaja navršio četrnaest, a nije navršio šesnaest godina (mlađi maloletnik) i onog koji je u vreme izvršenja prekršaja navršio šesnaest godina života, a nije navršio osamnaest (stariji maloletnik)

S tim u vezi mlađem maloletniku mogu se izreći samo vaspitne mere, dok se starijem pored ovih mogu izreći i kazneni poeni ili kazna. 

Vrste vaspitnih mera 

Vaspitne mere predstavljaju najblaže sankcije koje se mogu izreći maloletnim učiniocima prekršaja.

Ovde spadaju mere upozorenja i usmeravanja: ukor i posebne obaveze; kao i mere pojačanog nadzora. 

Zakonom se posebno propisuje koje okolnosti sud mora da uzme u obzir prilikom njihovog izbora, prvenstveno misleći na ličnost maloletnika. 

Vrste vaspitnih mera

Vrste kazni za maloletnike

Maloletnim učiniocima prekršaja se, po pravilu, u prekršajnom postupku izriču vaspitne mere.

 Međutim, ukoliko se vaspitnom merom ne može postići svrha kažnjavanja, tada će se starijem maloletniku izreći kazna. To može biti novčana kazna, koja se izriče po pravilima koja važe za punoletne učinioce prekršaja, ili kazna zatvora, koja se može izreći izuzetno i to u ne dužem trajanju od trideset dana.

Dejstvo punoletnosti

Kada govorimo o dejstvu punoletnosti maloletnika pre ili u toku prekršajnog postupka, bitno je naglasiti da će se odredbe o maloletnicima i dalje primenjivati, sem onih o vaspitnim merama, a ukoliko je maloletnik postao punoletan posle donošenje odluke kojom se izriče vaspitna mera, izvršenje te mere će se obustaviti. Ukoliko imate dodatnih pitanja, naša advokatska kancelarija vam je na raspolaganju za konsultacije.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin