Promena pravne forme – Kako?

Promena pravne forme - Advokat Novi Sad
Sadržaj

Promenom pravne forme društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu (npr. iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću).

Promena pravne forme društva ne utiče na pravni subjektivitet tog društva, te tako njegova celokupna imovina, prava i obaveze u dotadašnjem pravnom obliku, ostaju to isto, samo u novom organizacionim obliku.

U kojim slučajevima nije dozvoljena promena pravne forme?

Zakon o privrednim društvima poznaje i određena ograničenja kada je u pitanju promena pravne forme, te tako nalaže da društvo ne može da menja pravnu formu ako je u likvidaciji ili u stečaju, osim kao meru reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Kako teče postupak promene?

Promena pravne forme

Radi zaštite interesa svih lica na koja utiče promena pravne forme, u zavisnosti od organizacionog oblika društva, direktor, odbor direktora, ortak ili komplementar dostavlja ostalima određena dokumenta i akte, kako bi ih obavestio, uputio i dobio saglasnost za promenu iste.

Zakon o privrednim društvima taksativno navodi koji su to akti i dokumenta, te šta sve oni obavezno moraju da sadrže.

Zatim sledi donošenje odluke o promeni pravne forme, koju donose svi ortaci, komplementari i komanditori, skupština društva sa ograničenom odgovornošću i skupština akcionarskog društva tročlanom većinom glasova prisutnih akcionara (ukoliko statutom nije određena veća većina).

Šta sadrži odluka o promeni pravne forme?

Odluka o promeni pravne forme naročito sadrži poslovno ime i adresu sedišta društva koje sprovodi postupak promene pravne forme, označenje nove pravne forme društva, podatke o načinu i uslovima konverzije udela u društvu u akcije ili obratno, odnosno konverzije udela jedne pravne forme društva u udele druge pravne forme društva, u zavisnosti od konkretne promene pravne forme. Sa ovom odlukom usvajaju se i izmene osnivačkog akta, statut i odluke kojima se imenuju članovi organa društva.

Registracija promene pravne forme vrši se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Koje su to posledice promene pravne forme?

Promena pravne forme povlači sa sobom i druge promene koje idu uz nju. Udeli prethodne pravne forme društva pretvaraju se u udele nove pravne forme. Zatim, zakonitim imaocima zamenjivih obveznica i varanata, odnosno drugih hartija od vrednosti sa posebnim pravima (osim akcija) obezbeđuju se najmanje ista posebna prava, osim ako je drugačije određeno. Ortaci i komplementari koji su postali ograničeno odgovorni, ostaju i dalje solidarno odgovorni sa društvom za obaveze društva nastale do registracije promene pravne forme.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin