Radne dozvole za strance

radna dozvola za strance - advokat u Novom Sadu

Zakoni kojima se reguliše postupak izdavanja radne dozvole i dobijanje odobrenja za privremeni boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije jesu Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca. Postupak radi izdavanja radne dozvole i odobrenja privremenog boravka vodi se prema mestu sedišta Poslodavca, odnosno prema budućem sedištu privrednog društva koje registruje Strani državljanin. Organ koji vodi postupak izdavanja dozvole za privremeni boravak je Policijska uprava, dok je Nacionalna služba za zapošljavanje nadležni organ za izdavanje Radnih dozvola za strance.

Izrada radne dozvole

Odobrenje za privremeno boravište na teritoriji Republike Srbije neophodno je kako bi se strancu izdala Radna dozvola. Radna dozvola izdaje se na određeni vremenski period, ne duži od dozvole za privremeni boravak. Odmah po ulasku u Srbiju, stranac je dužan da prijavi boravište, a najkasnije u roku od 24h od ulaska u državu. To može i bez ličnog prisustva stranca učiniti hotelijer, vlasnik privatnog smeštaja, punomoćnik, kao i sam stranac pred policijskom stanicom nadležnom za teritoriju opštine u kojoj se stranac nalazi.

Za slučajeve zapošljavanja u Srbiji, upućivanja na rad ili u slučaju samozapošljavanja (za strance koji registruju privredno društvo/preduzetničku radnju u Srbiji), neophodno je najpre prijaviti privremeni boravak. Privremeni boravak radi zapošljavanja predstavlja osnov za strance koji nisu u radnom odnosu u inostranstvu i nameravaju da se zaposle u Srbiji sa Poslodavcem sa kojim su potpisali ugovor o radu. Domaće privredno društvo podnosi zahtev za izdavanje radne dozvole stranca Nacionalnoj službi za zapošljavanje, dok stranac samostalno podnosi zahtev za odobrenje privremenog boravka Upravi za strance, odnosno pred Ministarstvom unutrašnjih poslova (pred nadležnom policijskom upravom).

Napomenućemo da je Poslodavac koji želi da zaposli strane državljane dužan da kod Nacionalne službe za zapošljavanje sprovede tzv. testiranje tržišta rada i na taj način ispita da li postoje domaći državljani sa odgovarajućim znanjem, iskustvom i stručnom spremom za posao u pitanju. Takođe, u cilju zaštite domaćih radnika, Republika Srbija u ovom slučaju istima daje prednost, što naravno ne predstavlja nepremostivu prepreku u cilju zapošljavanja stranog državljanina. U ovom slučaju neophodno je samo obrazložiti iz kog razloga je ipak potrebno zaposliti stranog radnika. Naša advokatska kancelarija savetuje sprovođenje testiranja tržišta rada kod NSZ odmah po odluci budućeg Poslodavca da zaposli strane državljane, budući da se ono sprovodi nezavisno od samog dolaska i angažovanja stranaca u R. Srbiji. Dakle, jedan od uslova za dobijanje dozvole za rad jeste da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema domaćih državljana ili stranaca koji poseduju ličnu radnu dozvolu sa kvalifikacijama koje Poslodavac zahteva za rad na poziciji na kojoj se zapošljava stranac, odnosno u suprotnom obrazloženje i opravdanje za sklapanje radnog odnosa sa strancem.

radna dozvola za strance - advokat u Novom Sadu

S druge strane, upućivanje stranih državljana na rad u Srbiji takođe predstavlja osnov za dobijanje radne dozvole stranih državljana koji su već Zaposleni kod Poslodavca u inostranstvu (to može biti čak i organizaciono telo istog Poslodavca koji će ih angažovati u Srbiji) kojim se lice zaposleno u stranoj kompaniji samo upućuje na rad u Srbiju. U ovom slučaju, Strani državljanin formalno je i dalje zaposlen kod stranog Poslodavca, dok u Srbiji samo obavlja rad.

Takođe, razlika prikom podnošenja zahteva za izdavanje radnih dozvola u ovom slučaju ogleda se u tome što nije neophodno sprovoditi testiranje tržišta rada kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, ne dostavljaju se ni Ugovori o radu sa stranim državljanima. S druge strane, potrebno je dostaviti Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između Poslodavca koji upućuje strane radnike i Poslodavca kojem se ti radnici upućuju, a kojim ugovorom je definisan vrsta posla i vremensko trajanje upućivanja, kao i overeni prevod ukoliko su dokumenta na stranom jeziku.

Takođe, kao jedan od čestih osnova prijavljivanja privremenog boravka i potrebe za radnom dozvolom jeste iz razloga samozapošljavanja, odnosno pokretanja sopstvenog biznisa u Srbiji.

U ovom slučaju, procedura je osnovi ista, mada postoje razlike po pitanju redosleda pokretanja pojedinih postupaka. Naime, pre nego što se podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka nadležoj policijskoj upravi, potrebno je da Strani državljanin već registruje svoj planirani biznis u Agenciji za privredne registre. Ovo je neophodno iz razloga što je prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka neophodno između ostale dokumentacije priložiti dokaze iz APR, a sam zahtev potrebno je potpisati i overiti u kapacitetu preduzetnika.

Postupak izdavanja

Sam postupak, po bilo kom osnovu vodi se na sličan način. Nadležna policijska uprava određuje datum za obavljanje razgovora (intervjua) sa policijskim službenicima. Tom prilikom Strani državljanin donosi i svoju putnu ispravu radi isticanja vize koja na sebi sadrži datum do kog se privremeni boravak odobrava. Nakon dobijanja odobrenja za privremeni boravak, pokreće se postupak radi izdavanja radne dozvole pred Nacionalnom službom za zapošljavanje. Postupak pre NSZ pokreće se prema sedištu Poslodavca, odnosno prema sedištu preduzetničke radnje stranog državljanina. Period na koji se radna dozvola izdaje ni u kom slučaju ne može biti duži od perioda na koji je odobren privremeni boravak stranca u Republici Srbiji. U praksi, boravak se najčešće odobrava na periode od 6 ili 12 meseci, uz dozvoljeno produžavanje privremenog boravka.

Naš tim advokata i saradnika pruža stručno i efikasno vođenje procedure prijavljivanja privremenog boravka stranaca pred Ministarstvom unutrašnjih poslova, vođenja postupaka radi izdavanja radnih dozvola za strance pred Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao osnivanja privrednih društava i registracije preduzetnika pred Agencijom za privredne registre, te svih ostalih neophodnih koraka pred drugim državnim organima, bankama i sl.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin