Stečaj – osnovni pojmovi

Stečaj osnovni pojmovi

Stečaj u našem pravu prvi put je zakonski uređen 2009. godine, kada je i donet Zakon o stečaju koji je zaslužan za uređenost ovog instituta i za njegovu što lakšu i kvalitetniju primenu u praksi.

U daljem tekstu, budući da se radi o veoma širokoj i komplikovanoj materiji, nastojaćemo da što bliže pojasnimo njene osnovne pojmove.

Šta je stečaj?

Stečaj predstavlja institut kolektivnog namirenja poverilaca opštim izvršenjem na imovini stečajnog dužnika, nakon čijeg završetka on prestaje da postoji kao pravni subjekt – bankrotstvo, osim u slučaju uspešnog sprovođenja reorganizacije kada stečajni dužnik nastavlja da postoji u pravnom prometu.

Kada govorimo o stečaju, uvek je reč o prezaduženom društvu koje nema dovoljno sredstava da izmiri sve svoje obaveze prema poveriocima.

Koji je cilj stečaja?

Kao što smo gore pomenuli, društvo u ovom slučaju nema dovoljno sredstava za namirenje obaveza prema poveriocima, stoga je cilj stečaja najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine.

Stečaj osnovni pojmovi

Koje su vrste stečaja?

Stečaj se sprovodi bankrotstvom i reorganizacijom.

Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica, dok se pod reorganizacijom podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnik ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

Uslovi za otvaranje stečajnog postupka

Ovaj postupak može biti pokrenut samo ukoliko su prethodno ispunjeni određeni materijalnopravni i formalnopravni uslovi propisani zakonom.

Na strani materijalnopravnih uslova javljaju se trajnija nesposobnost plaćanja, preteća nesposobnost plaćanja, prezaduženost, nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije ili ako je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaran ili nezakonit način. Stečajni postupak se otvara ako se utvrdi postojanje najmanje jednog od ovih razloga.

Formalnopravni uslov jeste predlog za pokretanje stečajnog postupka koji se podnosi nadležnom sudu. Njega mogu podneti poverilac, dužnik ili likvidacioni upravnik.

Stečaj osnovni pojmoviStečaj osnovni pojmovi

Organi stečajnog postupka

U slučaju da se ispune uslovi za pokretanje stečajnog postupka, javljaju se određeni organi koji prate ovaj postupak, te se tako tu podrazumevaju stečajni sudija, stečajni upravnik, skupština poverilaca i odbor poverilaca.

Svaki od njih ima određene nadležnosti koje Zakon o stečaju izričito propisuje, te ih u ovom tekstu nećemo posebno navoditi.

Koje su to pravne posledice otvaranja stečajnog postupka?

Pravne posledice koje nastupaju, budući da se radi o veoma složenom procesu, su brojne i razlikuju se u odnosu na lica ili stvari koje su njima pogođene, a mi ćemo pisati o onima koje se tiču stečajnog dužnika, s obzirom da se radi o glavnom i nepovoljno najizloženijem akteru stečajnog postupka.

  • Prvo, uz poslovno ime stečajnog dužnika dodaje se oznaka “u stečaju”;
  • Zatim, danom otvaranja stečajnog postupka prestaju zastupnička prava direktora, zastupnika i punomoćnika, kao i organa upravljanja i nadzornih organa stečajnog dužnika i ta prava prelaze na stečajnog upravnika;
  • Takođe, punomoćja koja je dao stečajni dužnik, a koja se odnose na imovinu koja ulazi u stečajnu masu, prestaju otvaranjem stečajnog postupka;
  • Računi stečajnog dužnika bivaju blokirani, čime prestaju prava lica koja su bila ovlašćena da raspolažu sredstvima sa tih računa;
  • Otvaranje stečajnog postupka postaje razlog za otkaz ugovora o radu koji je stečajni dužnik zaključio sa zaposlenima;
  • Pravo preče kupovine u pogledu imovine stečajnog dužnika se gasi ;
  • Pravni posao raspolaganja stvarima i pravima koja ulaze u stečajnu masu, koji je stečajni dužnik zaključio posle otvaranja stečajnog postupka, ne proizvodi pravno dejstvo, osim u slučaju raspolaganja za koja važe opšta pravila pouzdanja u javne knjige, a druga strana ima pravo da zahteva vraćanje protivčinidbe iz stečajne mase kao stečajni poverilac;
  • Ako je stečajni dužnik stekao nasledstvo posle otvaranja stečajnog postupka, nasledničku izjavu daje stečajni upravnik.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin