Ugovor o poklonu – Značenje ugovora, ko ga može zaključiti i na koji način se može raskinuti

Ugovor o poklonu Advokat Novi Sad

Ugovor o poklonu ili Darovni ugovor, kako se u literaturi i praksi još naziva poznat je u našem pravnom sistemu još od pamtiveka, a njegovo značenje i dejstvo se nije menjalo od donošenja Srpskog građanskog zakonika tačnije 1844. godine. Donošenjem Srpskog građanskog zakonika regulisan je njegov pojam i značenje a to je najjednostvanije rečeno pravni posao na osnovu koga se prenosti svojina ili neko pravo sa jednog lica na drugo i koji pravni posao deluje za života (inter vivos) ugovornih strana.

U načelu, ugovor o poklonu je dobročin pravni posao kojim se obavezuje samo poklonodavac. Za razliku od većine ugovora o prometu roba i usluga u našem pravu na koje se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima, ugovor o poklonu nije regulisan Zakonom o obligacionim odnosima, već je kao netipičan pravni posao regulisan odredbama Srpskog građanskog zakonika.

 

 

Ugovor o poklonu - Advokat u Novom Sadu

Jedan je osnovnih elemenata ugovora o poklonu jeste namera (animus donandi) poklonodavca da poklon učini. Upravo se na osnovu namere – pobude, a koja se ogleda u darežljivosti da se poklon učini, ugovor o poklonu razlikuje od drugih pravnih poslova na osnovu kojih se takođe može vršiti pravni promet, kao što su to npr. ugovor o kupoprodaji ili pak ugovor o razmeni. Kada postoji namera za zaključenje ugovora o poklonu za njegovu punovažnost neophodan je i predmet ugovora (causa). Predmet ugovora o poklonu može biti: nepokretnost, pokretne stvari, ali to mogu biti i imovinska prava, pravo potraživanja ili pak druga prava kao što je autorsko pravo ili pravo plodouživanja. Ono što je bitno istaći jeste da predmet ugovora o poklonu u našem pravu može biti i oprost duga, te je ta vrsta ugovora o poklonu najčešće zastupljena kod poslovnih saradnika radi prevažilaženja gubitaka i stvaranja dobrih poslovnih odnosa.

Ko može zaključiti ugovor o poklonu?

Jedno od najčešćih pitanja koja nam postavljaju klijenti, jeste upravo pitanje: “Ko može biti potpisnik ugovora o poklonu?.” Tumačenjem odredaba Srpskog građanskog zakonika potpisnik ugovora o poklonu može biti bilo koje poslovno sposobno lice na strani poklonodavca, a kada je u pitanju poklonoprimac to može učiniti svako čak i onaj koji neki drugi ugovor ne može zaključiti kao što je to maloletno dete. Poklonodavac obično čini poklon da bi na taj način izrazio zahvalnost, pažnju, poštovanje, dakle jednostavno rečeno darežljivost prema drugoj ugovornoj strani – poklonoprimcu. U našoj praksi najšešće je ugovor o poklonu vezan za svojstva ličnosti ili rodbinske odnose pa se na drugoj ugovornoj strani – strani poklonoprimca najčešće nalaze: supružnik, dete, brat, sestra. Ali je važno istaći da ugovor o poklonu može da se zaključi bez obzira na lična odnosno krvna svojstva.

Zaključivanje ugovora o poklonu - Advokat Novi Sad

Da bi ugovor o poklonu kao vrsta dobročinog pravnog posla proizvodio pravno dejstvo on mora biti sačinjen u pisanoj formi, dakle načelo formalnosti mora biti ispoštovano prilikom sačinjavanja ugovora o poklonu, o čemu naša advokatska kancelarija prilikom izrade istog vodi računa. 

Da li postoji obaveza plaćanja poreza na učinjeti poklon?  

Kao i svaki promet nepokretnosti, tako i učinjeni poklon podrazumeva zakonsku poresku obavezu, u konkretnom slučaju – porez na poklon. Porez na poklon regulisan je odredbama  Zakona o porezima na imovinu i to članovima 14. do 22. Prema odredbama Zakona o porezima na poklon porez na poklon se obračunava shodno vrednosti učinjenog poklona u procentu od 2.5%. Međutim, odredbama pomenutog Zakona predviđena su oslobađanja od plaćanja poreza na poklon. Tako su oslobođeni plaćanja poreza na poklon zakonski naslednici (deca, supružnici), dok su naslednici drugog naslednog reda (roditelji, braća, sestre) oslobođeni plaćanja poreza na poklon ako su živeli u zajedničkom domaćinstvu sa poklonodavcem u kontinuitetu godinu dana pre učinjenog poklona, dok u suprotnom plaćaju porez na poklon u visini od 1.5% od vrednosti učinjenog poklona. 

Raskid i poništaj ugovora o poklonu

Ugovor o poklonu se može raskinuti sporazumno. Takvu mogućnost raskida ugovora zakonodavac je predvideo ukoliko ugovor još uvek nije izvršen. Sa druge strane ukoliko ne dođe do sporazumnog raskida ugovora, raskid se mora zahtevati sudskim putem. U našoj mnogobrojnoj praksi se pokazalo da je najčešći razlog za raskid ugovora taj što je osujećena pobuda poklonodavca da učini poklon odnosno osnov – darežljivost za učinjeni poklon se kasnije izgubio. To se najčešće ogleda u kasnijem ponašanju poklonoprimca tj. u gruboj neblagodarnosti ili nezahvalnosti prema poklonodavcu. Stoga poklonoprimcu na raspolaganju stoje određena pravna sredstva, a to je tužba za poništaj ugovora o poklonu.

 

Ugovor o poklonu - Advokat u Novom Sadu

Pored napred navedenog, a ne tako retko učinjenim poklonom se povrede i prava trećih lica, koja su imala neko pravo ili potraživanje prema poklonodavcu, koji u nameri da osujeti njihova prava ili potraživanja zaključi ugovor o poklonu. Tada treća lica mogu svoje potraživanje ostvariti sudskim putem podnošenjem tzv. pobojne tužbe (actio paulijana). Dakle ugovorom o poklonu stiču se prava kada isti sadrži pobudu potrebu za zaključenje istog, a sa druge strane neretko se njim nastoje osujetiti prava. Bilo kako bilo naše pravo pruža različite mogućnosti za zaključenje i punovažnost ugovora o poklonu, a na ugovornim stranama je da li će i na koji način isti zaključiti.

Bilo da želite da zaključite ugovor o poklonu i time pokažete darežljivost i poštovanje poklonoprimcu, ili pak želite da povratite učinjeni poklon usled nedostatka poštovanja i zahvalnosti na strani poklonodavca, možete se obratiti našem stručnom timu koji će se postarati da pobuda za zaključenje ugovora o poklonu ostvari svoje dejstvo, kako bi Vaš pravni posao bio punovažan u skladu sa pozitivno-pravnim propisima naše zemlje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin