Ugovori

Ugovor - Advokat u Novom Sadu

Ugovor je jedno od osnovnih sredstava u pravnom saobraćaju. U svojoj suštini ugovor predstavlja saglasnost volja ugovornih strana. Ugovor se može smatrati zaključenim kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementima ugovora.

Kao osnovni preduslov za zaključenje ugovora ističemo poslovnu sposobnost ugovornih strana. Za sva punoletna lica važi pretpostavka potpune poslovne sposobnosti, međutim ista se može odlukom suda ograničiti ili potpuno ukinuti, pa je na to potrebno paziti prethodno sklapanju ugovora bilo koje vrste! Posebno smo napomenuli da se prethodno odnosi na punoletna lica.

Ugovori sa maloletnim licima

U pogledu maloletnih lica stvari stoje sasvim drugačije. Lica mlađa od 14 godina u očima zakona smatraju se „decom“, dok su lica starija od 14, a mlađa od 18 tzv. maloletna lica. Maloletna lica raspolažu ograničenom sposobnošću ugovaranja. Zakon posebno propisuje koje ugovora ova lica mogu sklapati samostalno, a za koje ugovore je ipak potrebna saglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika. Naravno, ukoliko je ugovor pod određenim uslovima zaključen sa maloletnim licem, to ne znači automatski da je isti ništavan. Ovakvi ugovori mogu biti upotpunjeni pod određenim uslovima i u određenim rokovima. Takođe, valja istaći da se pokazalo u praksi da je sama zakonska pretpostavka potpune poslovne sposobnosti ponekad nedovoljna. Ovaj primer je najčešći kada se sklapaju ugovori o doživotnom izdržavanju, gde se kao primaoci izdržavanja javljaju stara ili bolesna lica. U tim slučajevima savet naše advokatske kancelarije je sprovođenje odgovarajućeg veštačenja prethodno zaključenju ugovora.

ugovori sa maloletnim licima

Dalje, kako bi Vaš ugovor proizvodio pravno dejstvo potrebno je da na istom ugovorite sve neophodne elemente koje ugovor mora da ima. To je najpre predmet ugovora, a potom i podjednako bitni element – ugovorne obaveze. Predmet ugovora i obaveze strana moraju biti određene ili odredive, predmet mora biti moguć za izvršenje i mora biti dopušten zakonom.

Elementi kupoprodajnog ugovora

Kao najbolji primer ugovora uzećemo kupoprodajni ugovor. Dakle, pored ugovornih strana koje raspolažu potpunom poslovnom sposobnošću potrebno je još odrediti neophodne elemente i formu. Za ugovor o kupoprodaji osnovni elementi su predmet kupoprodaje i cena. Ukoliko uzmemo da se radi npr. o kupoprodaji nepokretnosti, tada kao obavezan element imamo i pismenu formu uz javnobeležničku (notarsku) overu! Vidimo da se ovde izmenom samo jedne činjenice, a to je da se radi o kupoprodaji nepokretnosti, najobičniji ugovor o kupoprodaji koji bi u drugim slučajevima mogao biti zaključen i usmeno, sada toliko izmenio da je prerastao u jedan sasvim kompleksan pravni posao. Kada govorimo o ovakvim modalitetima, pre svega, trebalo bi napomenuti da su isti skoro pa neograničeni. Ugovorom se može ugovoriti i urediti praktično svaki zakonom dozvoljeni odnos.

Prethodno ugovoru ponekad je čak i neophodno zaključiti predugovor. Predugovor sadrži sve elemente glavnog ugovora i sačinjava se u formi koju zahteva glavni ugovor. Predugovor je zapravo svojevrsan ugovor u kome se ugovorne strane obavezuju da u određenom roku zaključe glavni ugovor. Ukoliko se okolnosti promene do vremena zaključenja glavnog ugovora u tolikoj meri da više ne postoje interesi za njegovo zaključenje, ugovorna strana koja se želi osloboditi obaveze preuzete predugovorom mora se pozvati na pravni standard tzv. izmenjenih okolnosti i ukazati na iste.

Ugovori

Kao najčešći problem u praksi javlja se nedoslednost predugovora u pogledu forme i elemenata shodno glavnom ugovoru – usled čega isti ostaje bez ikakvog dejstva. Dakle, ukoliko se radi npr. o predugovoru radi zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti biće potrebno sprovesti overu i predugovora upravo kao da se radi o samom ugovoru o kupoprodaji, s tim što u ovom slučaju izostaje clausula intabulandi.

Ugovorno pravo je materija koja se najviše i najbrže razvija shodno potrebama društva i tehnološkom napretku. Ugovorne strane svojim potpisom preuzimaju prava, obaveze i odgovornosti kojih je ponekad gotovo nemoguće osloboditi se. Upravo zbog toga, sačinjenje teksta ugovora je često najbezbednije prepustiti stručnim licima kako biste uživali najviši stepen zaštite, odnosno obezbedili precizne i nepremostive mehanizme za ostvarivanje vaših prava.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin