Zaključenje ugovora – ponuda

Zaključenje ugovora - ponuda - Advokat u Novom Sadu
Sadržaj

Ponuda predstavlja jednostranu izjavu volje, odnosno predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor.  – čl. 32 Zakona o obligacionim odnosima

Vrste ponuda 

Najčešće se daje određenom licu ili licima, ali je ponudu moguće učiniti i neodređenom broju lica, ukoliko predlog za zaključenje ugovora sadrži sve bitne elemente ugovora koji se namerava zaključiti. Tada je reč o opštoj ponudi, koja se najčešće vezuje za subjekte čija se poslovna delatnost odvija svakodnevno zaključivanjem velikog broja ugovora. 

Poseban slučaj ponude jeste izlaganje robe sa isticanjem cene na proizvodu, ukoliko drukčije ne proizlazi iz okolnosti slučaja ili običaja. 

Zakon pravi razliku u slučajevima koji predstavljaju samo poziv da se ponuda učini pod objavljenim uslovima, a to su slanje kataloga, cenovnika, tarifa i drugih obaveštenja, kao i oglasi učinjeni putem štampe, letaka, radija, televizije ili na koji drugi način. 

Zakjučenje ugovora - Advokat Novi Sad

Dejstvo ponude

Ponuda obavezuje ponudioca da održi stanje koje je upućivanjem ponude sam stvorio, izuzev ako je svoju b da održi ponudu isključio, ili ako to isključenje proizlazi iz okolnosti posla. 

Opoziv ponude 

Može se opozvati samo ako je ponuđeni primio opoziv pre prijema ponude ili istovremeno sa njom, a do zaključenja ugovora neće doći i dejstvo ponude prestaje.

Zaključenje ugovora - ponuda - Advokat u Novom Sadu

Vremensko važenje ponude

Vremensko važenje ponude nije neograničeno. Započinjanje dejstva ponude je onaj momenat kada je ponuđeni mogao da se upozna sa istom, a momenat prestanka mora biti određen ili odrediv. 

Prihvatanje ponude

Ponuda je prihvaćena kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu, kao i kada ponuđeni pošalje stvar ili plati cenu ili kada učini neku drugu radnju koja se, na osnovu ponude, prakse utvrđene između zainteresovanih strana ili običaja, može smatrati kao izjava o prihvatanju.

Ukoliko se ponuda učini prisutnom licu, mora biti prihvaćena bez odlaganja, inače će se smatrati odbijenom, izuzev ako iz okolnosti proizlazi da ponuđenom pripada izvestan rok za razmišljanje. Ovde se podrazumevaju i ponude učinjene telefonom, teleprinterom ili neposrednom radio-vezom. 

Ugovor

Prihvatanje se može opozvati ako ponudilac primi izjavu o opozivanju pre izjave o prihvatanju ili istovremeno sa njom.

 

Prihvatanje ponude sa predlogom da se ona izmeni smatra se odbijanjem, i slučajem u kojem nastaje nova ponuda od strane ponuđenog upućenom svom ranijem ponudiocu. 

Postoje posebni slučajevi u kojima se ćutanje ponuđenog ipak smatra prihvatanjem ponude. Ovde se pre svega misli na situaciju kada ponuđeni stoji u stalnoj poslovnoj vezi s ponudiocem u pogledu određene robe. 

Smrt ili nesposobnost jedne strane

Kada nastupi smrt ili nesposobnost jedne strane pre prihvatanja, ponuda ne gubi dejstvo, izuzev ako suprotno proizlazi iz namere strana, običaja ili prirode posla.

Ukrštanje ponuda 

Iako ZOO izričito ne reguliše ovaj slučaj, ukoliko inicijativa za zaključenje ugovora potiče od obe strane, reč je o ukrštanju ponuda. 

U teoriji razlikujemo dve takve vrste- ukrštanje ponuda istovetne sadržine i ukrštanje ponuda različite sadržine. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin