Zakonsko izdržavanje deteta

Zakonsko izdržavanje deteta
Sadržaj

Porodični zakon Republike Srbije poznaje više vrsta zakonskog izdržavanja i to izdržavanje supružnika, vanbračnog partnera, majke deteta, maloletnog i/ili punoletnog deteta, roditelja, brata i/ili sestre, adoptivnih i tazbinskih srodnika.

U ovom tekstu bavićemo se pravnim instutom izdržavanja deteta kao ličnoimovinskim pravom, odnosno pravom koje je tesno vezano za ličnost poverioca i dužnika ovog obligacionog odnosa. 

Šta se podrazumeva pod pojmom zakonskog izdržavanja deteta?

Izdržavanje je pravni odnos koji nastaje između dva tačno određena lica u kome poverilac izdržavanja (dete) ima pravo da zahteva od dužnika izdržavanja (roditelja koji je u obavezi da plaća doprinos za izdržavanje deteta) određeno davanje za potrebe zadovoljenja osnovnih životnih potreba. Ono nastaje na osnovu činjenice srodstva, a što priznaje i sam Porodični zakon određujući da je izdržavanje pravo i dužnost članova porodice, kao i da eventualno odricanje od prava na izdržavanje neće imati pravnog dejstva. 

Izdržavanje maloletnog deteta

Kada govorimo o izdržavanju maloletnog deteta potrebno je napomenuti da maloletno dete najpre ima pravo da ga izdržavaju njegovi roditelji. Ukoliko roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje tu obavezu imaju krvni srodnici u pravoj ushodnoj liniji. Osnov izdržavanja maloletnog deteta je sama činjenica da je dete maloletno, kao i da je obaveza izdržavanja deteta obaveznog (imperativnog) karaktera, te da ona ni na koji način ne može biti isključena.

Zakonsko izdržavanje deteta

Izdržavanje punoletnog deteta 

Za razliku od maloletnog deteta, kog kojeg su sama činjenica srodstva i maloletstva dovoljne za zasnivanje izdržavanja, za izdržavanje punoletnog deteta potrebno je da se ispune i dodatni uslovi. Zakon zahteva da je punoletno dete nesposobno za rad, a da nema dovoljno sredstva za izdržavanje. Ukoliko su ovi uslovi ispunjeni, pravo na izdržavanje od strane roditelja punoletno dete ima dok ovakvo stanje traje. Važno je skrenuti pažnju da punoletno dete ima pravo na izdržavanje i u situaciji  kada se nalazi na redovnom školovanju, a koje će biti srazmerno mogućnostima roditelja, a najkasnije do navršene 26. godine života. 

Zakonsko izdržavanje deteta

Koji su kriterijumi za određivanje izdržavanja?

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Navedeno znači da će se prilikom određivanja izdržavanja voditi računa kako o potrebama koje dete ima, tako i o realnim mogućnostima roditelja koji je dužan da plaća naknadu za izdržavnje deteta. Pored toga, važno je napomenuti da potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. S obzirom na navedeno možemo zaključiti da potrebe deteta koje ide u vrtić neće biti iste kao deteta koje ide u osnovnu ili srednju školu. Takođe, potrebe zdravog deteta neće biti iste sa detetom koje zahteva neki vid lečenja. Sa druge strane, mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. To znači da će se na strani roditelja koji je dužan da plaća doprinos za izdržavanje deteta voditi računa o tome da li ima nepokretnosti, koliko ih ima, da li je zaposlen, koliko mu je zarada, da li je radno sposoban, da li izdržava još neko lice, kao i koje su njegove lične potrebe.

Koji su načini određivanja izdržavanja?

Izdržavanje se, po pravilu, određuje u novcu. Ipak, izdržavanje je moguće odrediti i na drugi način, ali samo pod uslovom da se poverilac i dužnik izdržavanja o drugačijem načinu određivanja izdržavanja međusobno sporazumeju. 

Kako se određuje visina izdržavanja?

Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja. Ukoliko se poverilac izdržavanja odluči da se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja, visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Na ovom mestu potrebno je napomenuti da se pod redovnim mesečnim primanjima podrazumeva zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar i sl. S obzirom na to da je poverilac izdržavanja dete potrebno je voditi računa i o tome da visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Da li je moguća promena visine izdržavanja?

Visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. Da biste uspešno sproveli ovakvu promenu najsigurnije bi bilo da u ovakvom parničnom postupku angažujete advokata

Kada prestaje obaveza roditelja da plaća naknadu za izdržavanje deteta?

Roditelj neće biti u obavezi da plaća naknadu za izdržavanje deteta ako punoletno dete stekne dovoljno sredstava za izdržavanje, kao i ako roditelj punoletnog deteta izgubi mogućnost za davanje izdržavanja ili davanje izdržavanja postane za njega očigledna nepravda. Posebno je potrebno istaći da navedeno važi kada se radi o izdržavanju punoletnog deteta, ne i maloletnog.
Pored toga, u situaciji da nastupi smrt bilo koje od strane ovog obligacionog odnosa, obaveza plaćanja naknade za izdržavanje, takođe, prestaje. 

Kako do naknade za izdržavanje deteta?

Da bi do naplate naknade za izdržavanje deteta uopšte došlo neophodno je da postoji odluka suda koja na jasan i precizno određen način utvrđuje obavezu plaćanja doprinosa za izdržavanje. Po pravilu je to tačno određeni novčani iznos. Ukoliko obaveza plaćanja doprinosa za izdržavanje deteta nije utvrđena sudskom odlukom na napred opisan način, postoji potreba da se pokrene odgovarajući sudski postupak, podnošenjem odgovarajuće tužbe.

Advokatska kancelarija Dr Gvozden M. Grgur se dugi niz godina uspešno bavi rešavanjem pravnih pitanja u vezi sa zakonskim izdržavanjem, te ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pravna pomoć ili savet, budite slobodni da nas kontaktirate.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin