Zastoj u izvršenju ugovornih obaveza za vreme vanrednog stanja

Izvršenje ugovornih obaveza advokat novi sad

Nastupanjem vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. godine zbog epidemije COVID-19 i način na koji je ova kriza pogodila društvo i sve njegove elemente i aspekte, imala je za posledicu da brojni pravni poslovi zapadnu u jedno stanje nesigurnosti i neizvisnosti.

Naime, u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi naše društvo, kao i čitav svet, kao aktuelno se nametnulo i pitanje mogućnosti pozivanja na dejstvo više sile i posledice koje ovaj institut može imati na pravne poslove.

Sve češće smo upitani “Da li nastupanjem vanrednog stanja mogu da raskinem svoj ugovor o …?” “Da li druga ugovorna strana ima pravo da uskrati ispunjenje svoje ugovorne obaveze pozivanjem na nastupanje više sile?”.

Odgovor je: Da i Ne…

Imajući u vidu širinu slobode ugovaranja, odnosno obligacionog prava, naš odgovor teško da bi mogao da stane u jedan jedini “da ili ne” odgovor na ovakvo pitanje.

Oslobađanje ugovornih obaveza

Naime, tačno je da se ugovorne strane mogu osloboditi svojih ugovorom preuzetih obaveza pozivanjem na nastupanje dejstva više sile (Vis Major), odnosno da mogu prekinuti izvršenje svojih ugovornih obaveza za vreme dok su pogođeni dejstvom više sile, osim ukoliko suprotno nije ugovoreno. Međutim, može se zamisliti i situacija u kojoj su ugovorne strane uredile svoje ugovorne odnose i u slučaju nastupanja dejstva više sile – pa da takva odredba ipak bude nevažeća, neprimenjiva ili podložna izigravanju.

Izvršenje ugovornih obaveza advokat novi sad

Dakle, potrebno je naći rešenje koje je namenjeno jedinstvenoj situaciji, uzimajući u obzir odnos među ugovornim stranama, odredbe predmetnog ugovora, okolnosti koje su nastupile i mnoge druge okolnosti i faktore. Stoga, naš savet je uvek – obraćanje stručnim licima, koje će problematiku sagledati svestrano i ponuditi efikasno rešenje za dati problem.

Ugovori o kreditu za vreme koronavirusa

Budući da se kao često postavilo i to pitanje, kratko ćemo se nadovezati i na dejstvo ugovora o kreditu, odnosno kreditnih obaveza, posebno imajući u vidu njegovu specifičnost. Iako stoji nepobitna činjenica da je usled nastupanja vanrednog stanja došlo do smanjenja zarada ili obima poslovanja, te samim tim i nemogućnosti redovne otplate kreditnih obaveza, korisnici kredita ne mogu da se pozivaju na institut više sile. Kako postoji veliki broj aktivnih ugovora o kreditu kod građana, kao i u privredi, Narodna banka Srbije je donela odluku o zastoju otplate kako bi očuvala stabilnost finansijskog sistema i time sprečila zapadanje građana u tešku finansijsku situaciju.

Ugovori o kreditu za vreme koronavirusa

Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema od 17.03.2020. godine, sve banke koje posluju u R. Srbiji dužne su da primene zastoj u otplati obaveza (tzv. moratorijum) najkasnije počev od 31. marta 2020. godine. Banke su obavezi da klijentima upute ponudu za zastoj u otplati obaveza, na način kako je to prethodno navedenom Odlukom utvrđeno. Klijenti banaka dužni su da se izjasne o ponudi samo ukoliko ne žele da je prihvate, odnosno ukoliko žele da nastave sa redovnom otplatom dugovanja.

Međutim, treba napomenuti da se ovaj zastoj odnosi samo na aktivne korisnike kredita, dok su svi ostali dužnici u obavezi da sva dugovanja, odnosno obaveze koje su dospele ili dospevaju za vreme trajanja vanrednog stanja redovno izmiruju (osim pojedinih obaveza koje se Uredbama vlade odložene). Tako, npr. postupci pred Javnim izvršiteljima se sprovode redovno uz izuzetak izlazaka na adrese izvršnih dužnika.

Kako bi izbegli pokretanje izvršnog postupka i nastupanje znatnih dodatnih troškova, dužnici bi trebali redovno da izmiruju svoje obaveze (osim u slučaju kada je poverilac banka, kada važi prethodno navedeno) ili da sa poveriocima postignu poseban dogovor radi otplate dugovanja imajući u vidu okolnosti nastale usled proglašene pandemije COVID-19 i uvedenog vanrednog stanja.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin