O advokatskoj kancelariji

Osnivač advokatske kancelarije „Grgur & Partneri“ je dr Gvozden M. Grgur. Advokatska kancelarija se bavi pružanjem usluga stručne pravne pomoći u oblastima krivičnog i građanskog prava. 

Pod krivično-pravnom materijom se podrazumeva odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica u oblastima opšteg i privrednog kriminala pred sudovima opšte i posebne nadležnosti, kao i odbrana pred Javnim tužilaštvima i pred policijom u predistražnom postupku.  

Građansko-pravna materija obuhvata više grana prava u kojima stručnu pomoć advokatska kancelarija pruža u sledećim oblastima :
  • Zastupanje lica u postupcima po tužbama pred Osnovnim, Višim i Apelacionim sudovima, (sastavljanje svih vrsta tužbi, protivtužbi, žalbi, podnesaka i dr.) 
  • Zastupanje preduzeća pred privrednim sudovima kao i postupcima pred inspekcijskim i drugim državnim organima. 
  • Zastupanje lica u postupcima za naknadu štete pred osiguravajućim društvima. 
  • Sastavljanje svih vrsta ugovora (ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, ugovori o prodaji robe, ugovori o radu, ugovori o poslovnoj saradnji, franžizingu, licenciranju, netipski ugovori i dr.) 
  • Zastupanje lica u postupcima osnivanja privrednih društava (izrada opštih akata i registracija kod APR, izmene i dopune opštih akata. Usluge biznis konsaltinga, zastupanje u postupku likvidacije i zastupanje dužnika i poverilaca u stečajnom postupku. Registracija pri drugim državnim organima (Zavod za intelektualnu svojinu, CRHOV i dr.)
  • Zastupanje u postupcima prinudne naplate potraživanja pred sudovima i u postupcima pred javnim izvršiteljima. Nadziranje sprovođenja postupka prinudne naplate i rada javnih izvršitelja, obezbeđivanje predmeta izvršenja i dr. 
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku medijacije, vođenje postupka medijacije od strane sertifikovanog medijatora – člana advokatskog tima.