Krivično pravo

Advokat dr Gvozden M. Grgur je usko specijalizovan za odbranu lica pred domaćim sudovima u krivičnim postupcima, kao i pred postupcima koji se vode pred nadležnim Javnim tužilaštvima i policijom.

Naknada štete

Pod pojmom štete podrazumeva se umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha drugome (nematerijalna šteta). 

Privredno pravo

Privredno pravo čini zapravo skup pravnih normi o pravnom položaju privrednih subjekata ali i njihovom pravnom poslovanju na tržištu.

Opšta parnica

Danas građansko pravo predstavlja najpre porodicu odnosno familiju više grana prava a koje čine: opšti deo građanskog prava, stvarno pravo, porodično pravo i obligaciono pravo pa je samim tim građansko pravo zasnovano na različitim načelima.

Porodično pravo

Porodičnim pravom se uređuju najpre brak i bračni odnosi, zatim odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvajanje, hraniteljstvo i starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

Nasledno pravo

Nasledno pravo se bavi pitanjima nasleđivanja materijalne imovine odnosno zaostavštine lica koje je preminulo. Postupak nasleđivanja može pokrenuti sud po službenoj dužnosti ili lice sa pravnim interesom.

Radno pravo

Prema zakonu o radu koji je na snazi na teritoriji Republike Srbije, svaki zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, bezbednost kao i zdravlje na radu.

Ugovorno pravo

S obzirom na to da živimo u svetu sve bržeg protoka informacija i komunikacija, ugovorno pravo postalo je najdinamičnija grana prava, naročito imajući u vidu nove tehnologije, nove vidove poslovanja i usluga koje ugovori prate u korak.

Stvarno pravo

Naš advokatski tim svojim klijentima pruža efikasne pravne usluge i savete u svim postupcima zaštite prava svojine, državine, prava službenosti, zaloge i drugim postupcima u oblasti stvarnog prava.