Privredno pravo čini zapravo skup pravnih normi o pravnom položaju privrednih subjekata ali i njihovom pravnom poslovanju na tržištu. Konkretno se privredno pravo odnosi na pitanja regulisanja pravnog položaja preduzeća i drugih subjekata koji se pojavljuju u privredi, kao i njihovim odnosima u pravnom prometu.

Usluge advokatske kancelarije obuhvataju ne samo generalno usklađivanje poslovanja privrednih subjekata sa važećim propisima, već i zastupanje u konkretnim oblastima. I upravo, delokrug rada kancelarije se ogleda u sledećem:

Advokat za privredno pravo vrši poslove u sledećim oblastima:

  • odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred svim domaćim Sudovima u postupcima klasičnog, privrednog i organizovanog kriminala.
  • pokretanje krivičnih postupaka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi.
  • zastupanje klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih
  • ulaganje žalbi i drugih pravnih lekova protiv svih odluka sudova
  • ulaganje ustavnih žalbi
  • pokretanje zahteva za zaštitu zakonitosti kao i zahteva za ponavljanje krivičnog postupka
  • zastupanje klijenata u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnih dela
  • zastupanje u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust
  • zastupanje u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i drugo.