Advokat za radno pravo

Radno pravo

Prema zakonu o radu, koji je na snazi na teritoriji Republike Srbije, svaki zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, bezbednost kao i zdravlje na radu. Pored toga zaspoleni ima pravo i na ličnu zaštitu i zaštitu ličnog identiteta, dostojanstvo ličnosti i druga prava nastala u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti ili usled starosti. Tu su još i materijalno obezbeđenje tokom perioda privremene nezaposlenosti, ali i pravo na druge oblike zaštite, a u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

advokat za radno pravo u Novom Sadu

Advokat za prava radnika

Potreba da se angažuje advokat za radno pravo može da se javi u različitim situacijama vezanim za radni odnos ili radno pravo. Neke od situacija u kojima bi trebalo zatražiti pomoć stručnjaka za radno pravo su:

Sporovi sa poslodavcem

Ako se pojave nesporazumi ili spor sa vašim poslodavcem u vezi sa vašim radnim uslovima, platom ili otkazom, možete se obratiti advokatu za radno pravo kako biste dobili stručnu pomoć i savete.

Izrada ugovora o radu

Ako se nalazite u procesu zaključivanja ugovora o radu, možda će vam biti potrebno da se uz pomoć advokata informišete o svojim pravima i obavezama i da biste izradili ugovor koji odgovara vašim potrebama

Otkaz ugovora o radu

Ako vam je poslodavac dao otkaz ugovora o radu, advokat za radno pravo može da vam pomogne da odlučite da li ste u pravu i da li možete podneti tužbu protiv poslodavca.

Nezakoniti radni uslovi

Ako ste žrtva nezakonitih radnih praksi, kao što su diskriminacija ili zlostavljanje na radnom mestu, advokat za radno pravo može da vam pomogne da podnesete tužbu protiv poslodavca.

Pravni saveti o radnom zakonodavstvu

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa radnim zakonodavstvom, advokat za radno pravo vam može pružiti stručne savete i pomoći vam da razumete vaša prava i obaveze kao radnika ili poslodavca.

Dakle, advokat za radno pravo može da da pravne savete radnicima i poslodavcima u vezi sa različitim pitanjima vezanim za radni odnos i druga pitanja koja se odnose na radni odnos. Tako, na primer, može da zastupa radnike ili poslodavce u sudskim postupcima vezanim za radno pravo, te da pomogne pri rešavanju sporova između radnika i poslodavca putem medijacije ili arbitraže, kako bi se izbeglo sudsko rešenje.

Ukratko, advokat za prava radnika zastupa interese radnika u pravnim pitanjima vezanim za radni odnos, dok advokat za prava poslodavca zastupa interese poslodavca u tim pitanjima.

Advokat za prava radnika

Svaki poslodavac je u obavezi da ispuni niz normi kako prava zaposlenog ne bi ni na koji način bila ugrožena. Prema tome svaki poslodavac je između ostalog dužan:

 1. Da svom zaposlenom za obavljeni rad isplati odgovarajuću naknadu koja je definisana opštim aktom i ugovorom o radu ali i zakonom,
 2. Da obezbedi uslove rada i organizuje rad radi bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu a u skladu sa zakonskim i drugim propisima,
 3. Zaposlenom obezbedi obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu,

Zaposleni ima pravo da angažuje advokata za radno pravo ako smatra da su mu prava, koja su definisana opštim aktom i ugovorom o radu, na neki povređena. Advokata za radno pravo će pred nadležnim institucijama predstaviti slučaj zaposlenog u cilju otklanjanja uzroka zbog kojeg je nastala povreda prava radnika, odnosno iziskivanja materijalne naknade za radnika, a kao posledice povrede nastalog prava.

U tom smislu, advokatska kancelarija može da obavlja sledeće poslove:

 • Sastavljanje tužbi protiv poslodavca vezanih za isplatu zarada, doprinosa, otpremnina, mobinga i dr.
 • Savetovanje i sastavljanje tužbe u vezi sa osnovanošću otkaza ugovora o radu
 • Zastupanje u sporovima u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete zbog povreda na radu ili u vezi sa radom
 • Sastavljanje opomena pred tužbu i dr.

Advokat za prava poslodavca

Svaki radnik je, kao i poslodavac, dužan da ispoštuje sve odredbe koje su precizno i jasno definisane opštim aktom i ugovorom u radu a koji je potpisao sa poslodavcem. Prema zakonu o radu neke od obaveza zaposlenih su:

 1. Da savesno obavlja poslove koje radi,
 2. Da poštuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavaca, kao i uslove i pravila rada koje je poslodavac propisao opštim aktom preduzeća,
 3. Da obavesti poslodavca o svim bitnim okolnostima koja mogu biti od značaja za kvalitet i način obavljenog posla a utvrđenih ugovorom o radu,
 4. Da obavesti poslodavca o nastanku ili mogućnosti nastanka potencijalne opasnosti za život i zdravlje kao i nastanak materijalne štete.

U slučaju povrede prava od strane zaposlenih, a u cilju zaštite svojih prava, poslodavac može da preduzme različite mere. Između ostalog, te mere podrazumevaju i pokretanje disciplinske, ili preduzimanje druge mere protiv zaposlenog, za šta može da angažuje i advokata.

Advokat za radno pravo može obavljati sledeće vrste poslova za poslodavca:

 • Sastavljanje tužbi za naknadu materijalne štete pričinjenu poslodavcu protiv zaposlenih
 • Sastavljanje odgovora na tužbu i zastupanje u radnim sporovima
 • Savetovanje u svim radnopravnim odnosima, ŠTA SE SME A ŠTA SE NE SME!
 • Sastavljanje ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme, kao i svih vrsta pravilnika
 • Savetovanje u vezi sa usklađivanjem akata privrednih društava sa radnopravnim propisima
 • Zastupanje u postupcima vezanih za kolektivne ugovore
 • Savetovanje i zastupanje u postupcima rešavanja viška zaposlenih i dr.