Prema zakonu o radu koji je na snazi na teritoriji Republike Srbije, svaki zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, bezbednost kao i zdravlje na radu, potom ličnu zaštitu i zaštitu ličnog identiteta, dostojanstvo ličnosti i druga prava nastala u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka svoje radne sposobnosti ili usled starosti, materijalno obezbeđenje tokom perioda privremene nezaposlenosti, ali i pravo na druge oblike zaštite a u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

advokat za radno pravo u Novom Sadu

Advokat za prava radnika

Svaki poslodavac je u obavezi da ispuni niz normi kako prava zaposlenog ne bi ni na koji način bila ugrožena. Prema tome svaki poslodavac je između ostalog dužan:

– da svom zaposlenom za obavljeni rad isplati odgovarajuću naknadu koja je definisana opštim aktom i ugovorom o radu ali i zakonom,
– da obezbedi uslove rada i organizuje rad radi bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu a u skladu sa zakonskim i drugim propisima,
– zaposlenom obezbedi obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu,

Ukoliko zaposleni smatra da su njegova prava, a koja su definisana opštim aktom i ugovorom o radu na neki način povređena, on ima pravo da angažuje advokata za radno pravo a koji će pred nadležnim institucijama predstaviti slučaj zaposlenog a u cilju otklanjanja uzroka zbog kojeg je nastala povreda prava radnika odnosno iziskivanja materijalne naknade za radnika a kao posledice povrede nastalog prava.

U tom smislu, advokatska kancelarija može vrši poslove:

 • Sastavljanje tužbi protiv poslodavca vezanih za isplatu zarada, doprinosa, otpremnina, mobinga i dr.
 • savetovanje i sastavljanje tužbe u vezi sa osnovanošću otkaza ugovora o radu
 • zastupanje u sporovima u vezi sa naknadom materijalne i nematerijalne štete zbog povreda na radu ili u vezi sa radom
 • Sastavljanje opomena pred tužbu i dr.

Advokat za prava poslodavca

Svaki radnik je, kao i poslodavac, dužan da ispoštuje sve odredbe koje su precizno i jasno definisane opštim aktom i ugovorom u radu a koji je potpisao sa poslodavcem. Prema zakonu o radu neke od obaveza zaposlenih su:
– Da savesno obavlja poslove koje radi,
– Da poštuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavaca, kao i uslove i pravila rada koje je poslodavac propisao opštim aktom preduzeća,
– Da obavesti poslodavca o svim bitnim okolnostima koja mogu biti od značaja za kvalitet i način obavljenog posla a utvrđenih ugovorom o radu,
– Da obavesti poslodavca o nastanku ili mogućnosti nastanka potencijalne opasnosti za život i zdravlje kao i nastanak materijalne štete…

Poslodavac može u slučaju povrede prava od strane zaposlenih da preduzme različite mere a u cilju zaštite svojih prava. Te mere između ostalog podrazumevaju i pokretanje disciplinske ili preduzimanje druge mere protiv zaposlenog za šta može da angažuje i advokata. Advokat za radno pravo može obavljati sledeće vrste poslova za poslodavca:

 • Sastavljanje tužbi za naknadu materijalne štete pričinjenu poslodavcu protiv zaposlenih
 • Sastavljanje odgovora na tužbu i zastupanje u radnim sporovima
 • Savetovanje u svim radnopravnim odnosima, ŠTA SE SME A ŠTA SE NE SME!
 • Sastavljanje ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme, kao i svih vrsta pravilnika
 • Savetovanje u vezi sa usklađivanjem akata privrednih društava sa radnopravnim propisima
 • Zastupanje u postupcima vezanih za kolektivne ugovore
 • Savetovanje i zastupanje u postupcima rešavanja viška zaposlenih i dr.