Advokat za krivično pravo

Krivično pravo

Advokat dr Gvozden M. Grgur je usko specijalizovan za odbranu lica pred domaćim sudovima u krivičnim postupcima, kao i pred postupcima koji se vode pred nadležnim Javnim tužilaštvima i policijom.

U toku svoje advokatske karijere branio je i brani lica koja su optužena za najteža krivična dela predviđena našim aktuelnim Krivičnim zakonikom.

„Pronaći ćemo put ili ćemo ga sami napraviti“

- Hanibal Barka

U svim periodima razvoja društva i države, odbrana je u krivičnim postupcima imala značajnu ulogu. Međutim, odbrana dobija najvažniju ulogu od donošenja i primene novog Zakonika o krivičnom postupku, koji je u naš pravni sistem uveo mnoge novine (primenjuje se od 01.10.2013. godine za sudove opšte nadležnosti, odnosno od 15.01.2012. godine za sudove posebne nadležnosti).

Advokat za krivično pravo dobija značajnu ulogu

Donošenjem novog Zakonika o krivičnom postupku pored mnogobrojnih novina za odbranu je svakako najvažniji momenat gde sudovi gube pravo na utvrđivanje materijalne istine. Tačnije, sudovi nemaju prava da samoinicijativno prikupljaju dokaze koji idu u korist ili na štetu okrivljenom. Upravo u ovakvoj situaciji, kada su sudovi skoro pa potpuno pasivni u krivičnim postupcima, i kada je inicijativa dokazivanja krivice na tužilaštvu, odbrana dobija značajnu ulogu koja je usmerena često na dokazivanje pretpostavke nevinosti, iako je ovo pravo zagarantovano svakom okrivljenom u toku trajanja krivičnog postupka.

Krivično pravo u praksi

advokat za krivično pravo u Novom sadu

Za odbranu je svakako od značaja i novina koja se ogleda u prikupljanju dokaza i predlaganju istih. Prema aktuelnom zakonodavstvu, odbrana kao i okrivljeni kao stranke u postupku imaju prava da predlažu dokaze koji idu u korist okrivljenom.

Ali, sve dokaze na kojima se zasniva odbrana okrivljenog su dužni da predlože najkasnije na pripremnom ročištu. Ukoliko pripremno ročište nije održano, dokazi se predlažu na prvom glavnom pretresu uz upozorenje suda da se neće izvoditi oni dokazi koji su bili poznati, a nisu predloženi u ovom periodu.

U ovakvoj situaciji je od velikog značaja da efikasnost branioca bude na visini zadatka kako se ne bi ugrozila odbrana okrivljenog koja bi imala za posledicu nepovoljniji položaj samog okrivljenog u toku trajanja krivičnog postupka.

Pravne usluge odbrane u krivičnom i prekršajnom postupku

Advokat za krivično pravo obezbeđuje sve pravne usluge predviđene Zakonikom o krivičnom postupku za lica koja se pretpostavlja da su oštećena počinjenim krivičnim delom. Kao advokat odbrane ili punomoćnik okrivljenog, advokat za krivično pravo nudi pravne usluge:

  • odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred svim domaćim Sudovima u postupcima klasičnog, privrednog i organizovanog kriminala.
  • pokretanje krivičnih postupaka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi.
  • zastupanje klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih
  • ulaganje žalbi i drugih pravnih lekova protiv svih odluka sudova
  • ulaganje ustavnih žalbi
  • pokretanje zahteva za zaštitu zakonitosti kao i zahteva za ponavljanje krivičnog postupka
  • zastupanje klijenata u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnih dela
  • zastupanje u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust
  • zastupanje u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i drugo.

Najvažniji interes krivičnog advokata: Pružanje najdelotvornije odbrane

Aktuelni Zakonik o krivičnom postupku predviđa još brojne novine kojima se daje značajna uloga braniocima u toku trajanja istrage kao i u toku trajanja krivičnih postupaka. Ono što je sigurno je to da najvažniji interes svakog branioca treba da bude pružanje najdelotvornije odbrane okrivljenom pred organima postupka uz potpuno raspolaganje stručnog znanja i veština.