Advokat za stvarno pravo

Stvarno pravo

U praksi se često javljaju sporovi vezani za stvarno, odnosno imovinsko ili svojinsko pravo, koje obuhvata niz zakonskih i ustavnih pravila koja regulišu odnose između ljudi, ili države i pravnih/fizičkih lica, a koji su predmet prava svojine ili srodnog prava nad nepokretnom odnosno pokretnom stvari. Zbog ovih sporova javila se velika potreba da se angažuje advokat za stvarno pravo.

Advokatska kancelarija u Novom Sadu “Grgur & Partneri” pored usluga koje se odnose na privredno pravo, svojim klijentima pruža i efikasnu uslugu u domenu stvarnog prava. Naš advokatski tim je spreman da vas savetuje i zastupa u svim postupcima zaštite prava svojine, državine, službenosti, založnog prava. Pored toga, nudimo i usluge u postupcima legalizacije nepokretnosti, konverzije i svojinske transformacije.

advokatska kancelarija novi sad

Advokat za stvarno pravo pruža i sledeće usluge:

  • Sačinjavanje kupoprodajnih ugovora u prometu nekretnina i detaljne provere prodavca, njihovog poslovanja i postojanja eventualnih rizika i ugroženosti klijenata u svojstvu kupaca.
  • Provera prodavca i nepokretnosti u svim nadležnim sudovima i državnim organism uz visok nivo pravne sigurnosti.
  • Provera postojanja predstojećih ili postojećih izvršnih postupaka koji se vode protiv prodavca
  • Provera kod Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije.
  • Provera postojanja tereta i drugih pravnih smetnji za prometovanje ili kasnije knjiženje prometovane nepokretnosti.

Šta je stvarno pravo?

Izvornim zakonom oblasti stvarnog prava smatra se Zakon o osnovama svojinsko – pravnih odnosa, a osnovni cilj ovog prava je da se odredi kome pripadaju ta prava.

Stvarno pravo ili pravo vlasništva je grana prava koja se bavi pravima i obavezama vezanim za vlasništvo nad imovinom i nekretninama. Uloga advokata za stvarno pravo je da pruža pravnu pomoć i savete na pitanja koja se tiču vlasništva nad imovinom i nekretninama, kao što su kupovina i prodaja nekretnina, nasleđivanje, zakup, izgradnja i održavanje nekretnina, razgraničenja i slično.

Pored toga, stvarno pravo se odnosi na prava i obaveze vezane za nekretnine kao što su zemljište, zgrade, kuće i druga imovina. To uključuje i prava koja se odnose na upotrebu i korišćenje nekretnina, te prava koja se odnose na vlasništvo nad nekretninama.

Dakle, stvarno pravo je područje prava koje reguliše ono što ljudi imaju u vlasništvu. To je područje zakona koje govori ko može da poseduje zemljište i lične stvari, kako može da ih koristi i pod kojim uslovima. Primjenjuje se i na nekretnine i na pokretnine. Vlasništvo i korišćenje imovine je oblast prava koje utiče na sve u društvu. Takođe je bitan deo prava nasledstva, porodičnog prava, kao i opštinskog prava.