Advokat za naknadu štete

Pod pojmom štete podrazumeva se umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha drugome (nematerijalna šteta). Angažovanjem advokata koji će zastupati vaše interese postižete da se bez direktnog angažovanja obeštetite odnosno dobijete adekvatnu novčanu nadoknadu u slučajevima kada je jedno lice (štetnik) izvršilo neki vid povrede prava drugog lica (oštećenog) u vidu prouzrokovanja bilo materijalne ili ne materijalne štete.

Naknada štete nastale u saobraćaju odnosno u slučaju saobraćajne nezgode

U slučajevima kada nije moguće dobiti odgovarajuću novčanu naknadu a po osnovu nastanka štete u saobraćaju koje je prouzrokovalo drugo lice (štetnik), potrebna je pomoć i angažovanje advokata za naknadu štete. Zadatak advokata je da na osnovu pravnog znanja primeni odgovarajuće pravne mere kako bi oštećeni mogao da izdejstvuje naplatu štete nastalu prilikom nezgode u saobraćaju a najčešće u slučajevima ne postizanja dogovora sa osiguravajućim društvima.

advokat za naknadu štete u Novom Sadu

Naknada štete nastale u slučaju nastanka nematerijalne štete

Nematerijalna šteta je vid štete koji nastaje ugrožavanjem ličnosti. U praksi najčešći oblici nematerijalne štete su nanošenje fizičkih povreda i bolova, nanošenje duševnog bola i straha i umanjenje životne aktivnosti.
Pravni akt, kojim se u svim slučajevima inicijalno obraćate osiguravajućoj kući ili štetniku sa zahtevom za naknadu, naziva se odštetni zahtev.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, a u cilju obezbeđivanja naknade za nematerijalnu ili štetu nastalu u saobraćaju, možete se obratiti našoj advokatskoj kancelariji nakon čega ćemo pristupiti analizi slučaja te sprovesti sve nephodne mere u cilju izdejstvovanja maksimalne novčane naknade za pretrpljenu štetu.