Danas građansko pravo predstavlja najpre porodicu odnosno familiju više grana prava a koje čine: opšti deo građanskog prava, stvarno pravo, porodično pravo i obligaciono pravo pa je samim tim građansko pravo zasnovano na različitim načelima.

Kao specijalizovana advokatska kancelarija za građansko pravo naš zadatak je najpre da upoznamo svoje klijente sa njihovim zakonskim pravima i obavezama u okviru parničnog postupka koji je pokrenut protiv njih ili postupka koje su pokrenuli protiv drugih lica.

Nakon što se u potpunosti upoznamo sa predmetom, uz primenu zakonskih regulativa koji važe za konkretan predmet odnosno slučaj, klijentu predočavamo i predlažemo moguće načine za postupanje te u skladu sa tim preduzimamo sve neophodne pravne mere.

Advokat za građansko pravo obavlja sledeće poslove:

  • Sastavljanje svih vrsta tužbi, odgovora na tužbu, opomena pred tužbu, protivtužbi, poravnanja, žalbi protiv presuda prvostepenih sudova i sl.
  • Zastupanje fizičkih lica u parničnim postupcima pred svim domađim i međunarodnim sudovima.
  • Zastupanje u postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete (fizički bolovi, duševni bolovi, strah, povrede ugleda, časti, slobode, smrti bliskog lica i dr.)
  • Sastavljanje svih vrsta ugovora (ugovor o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o franšizi, sastavljanje svih vrsta profesionalnih ugovora i dr.)
  • Zastupanje u pregovorima u vezi sa zaključenjem ugovora, kao i zastupanje u sudskim sporovima pred domaćim sudovima, u vezi sa primenom, raskidom ili poništajem ugovora.
  • Zastupanje u postupcima naplate potraživanja
  • Izrada testamenata-zaveštanja

Pored poslova zastupanja u građansko-pravnim postupcima pružamo i usluge kreiranje odnosno izrade testamenata i zaveštanja.