Advokat za građansko pravo

Opšta parnica

Danas građansko pravo predstavlja najpre porodicu odnosno familiju više grana prava. Ovu granu čine: opšti deo građanskog prava, stvarno pravo, porodično pravo i obligaciono pravo. Samim tim, građansko pravo je zasnovano na različitim načelima.

Ko se bavi pitanjima građanskog prava?

Budući da je građansko pravo složeno, neophodno je da se angažuje advokat za građansko pravo, čiji je posao bavljenje pitanjima prava i obaveza građana, kao i pravima i obavezama privrednih subjekata u odnosu jedni na druge, te da zastupa svoje klijente u opštim parnicama pred sudom (opšta parnica je vrsta sudskog postupka u kome se rešavaju sporovi koji se odnose na obaveze i prava iz ugovora ili drugog pravnog odnosa).

Kao specijalizovana advokatska kancelarija za građansko pravo, imamo zadatak da najpre upoznamo svoje klijente sa njihovim zakonskim pravima i obavezama u okviru parničnog postupka pokrenutog protiv njih ili postupka koje su pokrenuli protiv drugih lica.

Nakon što se u potpunosti upoznamo sa predmetom, uz primenu zakonskih regulativa, važećih za konkretan predmet odnosno slučaj, klijentu predočavamo i predlažemo moguće načine za postupanje te u skladu sa tim preduzimamo sve neophodne pravne mere.

Advokat za građansko pravo obavlja sledeće poslove:

 • Sastavljanje svih vrsta tužbi, odgovora na tužbu, opomena pred tužbu, protivtužbi, poravnanja, žalbi protiv presuda prvostepenih sudova i sl.
 • Zastupanje fizičkih lica u parničnim postupcima pred svim domađim i međunarodnim sudovima.
 • Zastupanje u postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete (fizički bolovi, duševni bolovi, strah, povrede ugleda, časti, slobode, smrti bliskog lica i dr.)
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora (ugovor o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o franšizi, sastavljanje svih vrsta profesionalnih ugovora i dr.)
 • Zastupanje u pregovorima u vezi sa zaključenjem ugovora, kao i zastupanje u sudskim sporovima pred domaćim sudovima, u vezi sa primenom, raskidom ili poništajem ugovora.
 • Zastupanje u postupcima naplate potraživanja
  Izrada testamenata-zaveštanja

Pojmovi vezani za građansko pravo

Nekoliko ključnih reči i pojmova vezanih za građansko pravo:

 1. Obaveze: U građanskom pravu, obaveze predstavljaju dužnosti koje jedna strana mora da izvrši prema drugoj. Primeri obaveza u građanskom pravu su dužnost plaćanja novca, ispunjenje ugovora i izvršenje drugih dogovorenih radnji.
 2. Prava: Prava su stvari koje nam pripadaju i koje nam drugi po pravu ne mogu oduzeti. Primeri prava u građanskom pravu su pravo na imovinu, pravo na zaštitu privatnosti i pravo na slobodu govora.
 3. Ugovor: Ugovor je dogovor između dve ili više strana koji se odnosi na obaveze i prava koja proističu iz tog dogovora. Ugovori su važan deo građanskog prava i mogu se odnositi na različite oblasti, kao što su kupoprodaja, zakup, najam.
 4. Nasledstvo: Nasledstvo je prenos imovine i obaveza sa jedne osobe na drugu posle smrti. Nasledstvo se reguliše građanskim zakonima i uključuje pitanja koja se odnose na raspodelu imovine i obaveza među naslednicima.
 5. Sudski postupak: Sudski postupak je procedura kroz koju se rešava spor između dve strane u sudskom procesu. Građanska prava se često rešavaju putem sudskih postupaka, uključujući postupke vezane za razgraničenja, kupoprodaju, zakup i druge pravne odnose.

Građansko pravo i opšta parnica

Građansko pravo se bavi pravima i obavezama građana i privrednih subjekata u odnosu jednih na druge, dok opšta parnica predstavlja sudski postupak u kome se rešavaju sporovi o pravima i obavezama između dve strane. Opšta parnica se može voditi u vezi sa različitim vrstama građanskih prava, kao što su prava iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, nasleđivanju, radnom odnosu i drugim pravnim odnosima.

U opštoj parnici, sud utvrđuje da li je jedna strana prekršila neka prava druge strane i da li je dužna da nadoknadi štetu. Ako se utvrdi da je jedna strana prekršila neka prava druge strane, sud će doneti presudu koja nalaže da se ta strana obaveže da ispuni neku obavezu ili da izvrši određenu radnju, ili da nadoknadi štetu koju je drugoj strani nanela. Dakle, opšta parnica je način na koji se ostvaruju prava i obaveze izgrađena u okviru građanskog prava.