S obzirom na to da živimo u svetu sve bržeg protoka informacija i eri komunikacija, ugovorno pravo postalo je najdinamičnija grana prava, naročito imajući u vidu nove tehnologije, nove vidove poslovanja i usluga koje ugovori nužno prate u korak.

Advokat za ugovorno pravo pruža sledeće usluge:

Naš advokat za ugovorno pravo ima široko iskustvo u ovoj pravnoj oblasti. Svojim klijentima u zemlji i inostranstvu pružamo usluge sačinjavanja svih vrsta ugovora, predugovora, akata obezbeđenja ugovora, aneksa, te i samo vođenje pregovora. Takođe, advokat za ugovorno pruža usluge davanja pravnih saveta i mišljenja od početka pregovora do potpune realizacije svih ugovornih obaveza. Prilikom sastavljanja ugovora, svojim klijentima nastojimo da obezbedimo maksimalnu zaštitu prava i formiramo precizne mehanizme odbrane od izigravanja zakona i neispunjenja ugovornih obaveza saugovarača.

Pored navedenog, naša advokatska kancelarija stoji svojim klijentima na raspolaganju za rešavanje svih kritičnih situacija koje mogu nastati iz ugovorenih pravnih poslova. Ovo ističemo imajući u vidu da je oblast ugovornog prava najpodložnija zloupotrebama, simulacijama, izigravanju zakona, izigravanju samih ugovornih odredbi, te izbegavanju uspunjenja preuzetih ugovornih obaveza.

advokat za novi sad