Advokat Gvozden Grgur

Gvozden M. Grgur

Advokat u Novom Sadu

Dr Gvozden M. Grgur, osnivač advokatske kancelarije. Posle završene srednje škole – pravni smer, upisuje pravni fakultet na univerzitetu u Novom Sadu. Nakon  završenog pravnog fakulteta zapošljava se u Višem Sudu u Novom Sadu gde radi prvo na radnom mestu pripravnika, a nakon položenog pravosudnog ispita na mestu sudijskog saradnika.

2012. godine stiče zvanje mastera pravnika. Master rad piše na temu „Krivična dela protiv službene dužnosti“ gde detaljno proučava jedno od najzastupljenijih krivičnih dela u pravosuđu Zloupotrebu službenog položaja iz čl. 359KZ-a.

2017. godine je uspešno odbranio svoju doktorsku disertaciju na temu „Efikasnost kratkih kazni zatvora“ i time stekao zvanje  doktor nauka – pravne nauke.

Pored maternjeg srpskog jezika govori ruski i engleski jezik.

Specijalizovan je za krivično pravo koje detaljno proučava i danas kroz razne naučne radove i istraživanja. (odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima opšte i posebne nadležnosti kao i pred tužilaštvima i policijom u fazama istrage i predistražnog postupka)

Advokati & Partneri

Sanja Knežević

Advokat

Mast. prav. Sanja Knežević rođena je 1989. godine, u Novom Sadu, gde je završila srednju ekonomsku školu “Svetozar Miletić”, smer birotehičar. Nakon toga upisuje Pravni fakultet u Novom Sadu, opšti smer. Diplomirala je 2013. godine, te pripavničku vežbu obavljala u Višem javnom Tužilašvu u Novom Sadu.

Zvanje master pravnika stiče 2016. godine, odbranivši master rad na temu “Uloga javnog tužioca u predistražnom postupku”.

Pravosudni ispit i advokatski ispit položila je 2016. godine, a u maju 2017. godine upisana je u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine.

Postupa u predmetima iz oblasti krivčnog prava, prekršajnog prava, prava privrednih prestupa, te u predmetima iz oblasti privrednog kriminala, kao i postupcima naknade štete i porodičnim sporovima.

Poseduje sertifikat za odbranu u postupcima prema maloletnicima.

Nevena Tepavac

Advokat

Mast. prav. Nevena Tepavac rođena je 1991. godine u Kikindi, a živi i radi u Novom Sadu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu dana 07.07.2014. godine, a dana 05.10.2015. godine na istom fakultetu završila je i master akademske studije iz oblasti privrednog prava, odbranivši master rad na temu “Likvidacija privrednog društva“.
 
Trenutno je na završnoj godini doktorskih akademskih studija, uža naučna oblast privredno pravo.
 
Po završetku fakulteta volontirala je u Osnovnom sudu u Kikindi, kao sudijski pripravnik. Nakon toga zapošljava se u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta, na radnom mestu viši stručni saradnik za pravne poslove.
 
Po položenom pravosudnom ispitu zapošljava se u Privrednom sudu u Novom Sadu, na radnom mestu sudijski pomoćnik sa zvanjem sudijski saradnik – savetnik. Po položenom advokatskom ispitu upisuje se u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine.
Advokat Nevena Tepavac poseduje sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela i zastupanje maloletnih oštećenih lica.
Od oktobra 2017. godine Nevena Tepavac je angažovana kao saradnik u nastavi van radnog odnosa na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, na predmetu Međunarodno javno pravo.
Tečno govori engleski i služi se nemačkim jezikom.
 

Po završetku fakulteta volontirala je u Osnovnom sudu u Kikindi, kao sudijski pripravnik. Nakon toga zapošljava se u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta, na radnom mestu viši stručni saradnik za pravne poslove. Po položenom pravosudnom ispitu zapošljava se u Privrednom sudu u Novom Sadu, na radnom mestu sudijski pomoćnik sa zvanjem sudijski saradnik – savetnik. Po položenom advokatskom ispitu upisuje se u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine.

Advokat Nevena Tepavac poseduje sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela i zastupanje maloletnih oštećenih lica.
Od oktobra 2017. godine Nevena Tepavac je angažovana kao saradnik u nastavi van radnog odnosa na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, na predmetu Međunarodno javno pravo.
Tečno govori engleski i služi se nemačkim jezikom

Dušanka Latinović

Advokat

Mast. prav. Dušanka Latinović rođena je 1991. godine u Bihaću, Bosna i Hercegovina. U Kikindi je završila Gimnaziju „Dušan Vasiljev“ gde je za postignut uspeh dobila diplomu „Vuk Karadžić“.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu dana 07.07.2014. godine, a septembra 2015. godine na istom fakultetu je završila i master akademske studije iz oblasti javnog prava, odbranivši master rad na temu „Odnosi NATO-a i zemalja Jugoistočne Evrope“. Nakon studija živi i radi u Novom Sadu.

Prvo radno iskustvo stekla je kao volonter pripravnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu, a dalje i kao volonter pripravnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Novembra 2016. godine položila je pravosudni ispit nakon čega je bila zaposlena u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu na radnom mestu tužilački pomoćnik, sa zvanjem tužilački saradnik – savetnik.

Nakon položenog advokatskog ispita upisuje se u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, a nakon obuke Advokatske komore stekla je i sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela i zastupanje maloletnih oštećenih lica. Služi se nemačkim jezikom.

Leona Dimitrov

Advokat

Mast. prav. Leona Dimitrov rođena 1993. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovne studije na pravnom fakultetu u 1% najuspešnijih studenata svoje generacije. Master studije na istom fakultetu završila je 2018. godine odbranivši master rad na temu: “Sudska praksa kao faktički izvor prava” sa najvišom ocenom.

Tokom studija bila je stalni stipendista na republičkom i lokalnom nivou, kao i stipendista Fonda za mlade talente, a pohađala je i Erasmus program na pravnom fakultetu Univerziteta u Salzburgu.

Pripravničku vežbu obavljala je u više advokatskih kancelarija u kojima je stekla bogato iskustvo, a tokom pripravničkog staža bila je predsednik Izvršnog odbora advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

Nakon polaganja pravosudnog i advokatskog ispita, upisala se u imenik advokata Advokatske komore Srbije i Vojvodine. Postupa u predmetima iz oblasti građanskog prava, privrednog prava, radnog prava, kao i u oblasti ugovornog prava.

Pored srpskog (maternjeg) govori i engleski jezik.

Advokatski saradnici

Grgur Miljana

Advokatski saradnik

Grgur Miljana rođena 1997. godine u Zrenjaninu. Nakon završene srednje Ekonomske škole, smer – finansijski administrator, upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Tokom studija, do sada, pohađala je brojne seminare unapređujući svoje znanje, a tokom treće godine studija u okviru nastave na predmetu Krivično procesno pravo učestvuje u programu studentske prakse u Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Trenutno je student četvrte godine pravnog fakulteta univerziteta u Novom Sadu. Pored maternjeg srpskog jezika govori ruski i engleski jezik.

Ana Orašanin

Advokatski saradnik

Ana Orašanin rođena 1981. godine u Kraljevu. Završila Gimnaziju, društveno-jezički smer, a zatim i višu upravnu školu sa zvanjem pravnik. Živi u Novom Sadu.

Trenutno je na III godini  Pravnog fakulteta, opšti smer. U advokatskoj kancelariji je angažovana kao saradnik na poslovima administracije i pomaganja oko tehničkih poslova advokatima. Pored srpskog (maternjeg) govori i engleski jezik.