Dokazna sredstva u parničnom postupku – svedoci

svedoci

Dokazna sredstva jesu lica i predmeti koji se u praničnom postupku koriste u cilju dobijanja informacija o činjenicama koje su predmet dokazivanja. 

Regulisana su Zakonom o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020). 

Najvažnija njihova podela jeste prema prirodi, te su ona podeljena na lična, koja obuhvataju svedoke, veštake i parnične stranke, i realna, gde spadaju uviđaj i isprave. U daljem tekstu bliže ćemo govoriti o svedocima. 

Svedoci

Predstavljaju fizička lica koja sudu prenose svoja čulna zapažanja o činjenicama koje su predmet dokazivanja. 

Svako lice koje se poziva kao svedok dužno je da se odazove pozivu, takođe je dužno i da svedoči, sem u slučaju postojanja okolnosti koje zakon propisuje, a koje isključuju ovu obavezu, uz davanje krajnje ocene suda koja se donosi u formi rešenja. 

 

dokazna sredstva u parničnom postupku - Svedoci - Advokat Novi Sada

S tim u vezi, ne može da se saslušava kao svedok lice koje bi svojim iskazom povredilo dužnost čuvanja tajne, službene ili vojne, dok ga nadležni organ ne oslobodi od te dužnosti. 

Uskraćivanje svedočenja ili odgovora na pojedina pitanja 

 Svedok može uskratiti svedočenje o činjenicama koje mu je stranka poverila kao svom punomoćniku, verskom ispovedniku, lekaru ili u drugom slučaju ukoliko postoji obaveza čuvanja profesionalne tajne. 

Takođe, svedok može uskratiti odgovor na pojedina pitanja ako za to postoje opravdani razlozi, a naročito ako bi svojim odgovorom na ta pitanja izložio teškoj sramoti, znatnoj imovinskoj šteti ili krivičnom gonjenju sebe ili svoje srodnike koji su zakonom izričito obuhvaćeni. 

Predlaganje i poziv svedoka 

Stranka koja predlaže da se određeno lice sasluša kao svedok mora prethodno da navede o čemu svedok treba da svedoči kao i da navede njegovo ime i prezime, zanimanje i boravište.

Pozivanje svedoka vrši se dostavljanjem pismenog poziva u kome se navodi ime i prezime pozvanog, vreme i mesto dolaska, predmet po kome se poziva i naznačenje da se poziva kao svedok.

U pozivu, svedok će da se upozori na posledice neopravdanog izostanka (član 257. stav 1 ZPP-a) i na pravo na naknadu troškova (član 258 ZPP-a).

Saslušanje svedoka

Svedok se, ukoliko je to moguće, saslušava na ročištu za glavnu raspravu, pojedinačno i bez prisustva drugih svedoka koji će se docnije saslušavati. 

Svoj iskaz dužan je da da usmeno, uz prethodno opominjanje suda da je dužan da govori istinu i da ne sme ništa da prećuti, a zatim će da se upozori na posledice davanja lažnog iskaza.

dokazna sredstva u parničnom postupku - Svedoci - Advokat Novi Sada

Poziva se da iznese sve što mu je poznato o činjenicama o kojima treba da svedoči, navodeći odakle su mu poznate, dok mu se kasnije mogu postavljati pitanja radi proveravanja, dopune ili razjašnjenja.

Bitno je istaći da nije dozvoljeno postavljanje pitanja u kojima je već sadržan odgovor na ista. 

Zakon predviđa i suočenje svedoka, ukoliko se njihovi iskazi ne slažu u pogledu važnih činjenica. 

Ukoliko postoje jezičke smetnje, saslušavanje će se vršiti uz pomoć tumača, odnosno prevodioca, koga sud upozorava na dužnost vernog prenošenja, a ukoliko je svedok gluv ili nem, pitanja će mu se postavljati pismeno, odnosno pozvaće se da pismeno odgovara. 

Posledice neopravdanog izostanka svedoka

Ukoliko se svedok ne odazove pozivu za svedočenje, a svoj izostanak ne opravda ili se bez odobrenja ili opravdanja udalji sa mesta saslušanja, može biti prinudno doveden i novčano kažnjen u zakonom propisanom iznosu u rasponu od 10.000 do 150.000 dinara, uz mogućnost ponovnog izricanja iste. 

Pravo na naknadu troškova 

Svedok ima pravo na naknadu putnih troškova i troškova za ishranu i prenoćište, kao i na naknadu izgubljene zarade, što treba da zahteva odmah po saslušanju, jer u suprotnom to pravo gubi. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin