Legalizacija objekata – šta treba znati?

Legalizacija objekata - šta treba znati?
Sadržaj

Šta je legalizacija?

Legalizacija, odnosno ozakonjenje objekata predstavlja naknadno odobrenje izvedenih radova za objekat ili deo objekta koji je izgrađen, rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Pravni propisi koji regulišu ovo pitanje sadržani su u Zakonu o ozakonjenju objekata iz 2015. godine, dok se na donošenje Zakona o legalizaciji još uvek čeka.

 

Ko donosi rešenje o ozakonjenju objekta?

Rešenje o ozakonjenju objekta izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, po sprovedenom postupku, kada utvrdi da nezakonito izgrađeni objekat ispunjava propisane uslove za korišćenje i druge uslove propisane zakonom.

Legalizacija objekata - šta treba znati? Advokat Novi Sad

Koji objekti moraju biti legalizovani?

Zakon o ozakonjenju objekata jasno navodi koji to sve objekti moraju biti ozakonjeni, te tu ubraja objekte koji su završeni u građevinskom smislu, kao i zgrade na kojima su izvedeni samo konstruktivni građevinski radovi (temelj, armiranobetonski ili čelični stubovi sa gredama, odnosno armiranobetonska tavanica, krovna konstrukcija), sa ili bez završene fasade. Te navodi da se stepen završenosti objekta za ostale objekte koji su predmet ozakonjenja, utvrđuje se u zavisnosti od vrste i namene objekta.

 

Na koje objekte se zakon ne primenjuje?

Obaveza ozakonjenja ne pogadja objekte koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, u skladu sa propisima kojima se uređuje upis prava svojine na nepokretnostima.

Takođe, ni objekte za koje je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, a koji se koriste bez izdatog rešenja o upotrebnoj dozvoli, kao ni objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane u slučajevima kada je investitor izgradio/rekonstruisao objekat pozivajući se na svoje pravo na objektu ili zemljištu na kome je objekat izgrađen protivno cilju zbog koga je to pravo zakonom ustanovljeno ili priznato, odnosno suprotno cilju rešenja ili drugog pojedinačnog akta kojim je utvrđeno pravo u skladu sa zakonom, a naročito u slučaju kada investitor izgradi objekat trajnog karaktera na zemljištu koje mu je dato na privremeno korišćenje i/ili na osnovu rešenja donetog u skladu sa propisima kojima se uređuje postavljanje montažnih objekata.

Ni objekte koji se u smislu zakona kojim se uređuje odbrana smatraju vojnim objektima, odnosno na objekte koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima.

Legalizacija objekata - šta treba znati? Advokat Novi Sad 003

Kako teče postupak ozakonjenja objekata?

Kada je reč o postupku ozakonjenja objekata, iako naizgled deluje jednostavno, u praksi govorimo o veoma složenoj proceduri koja ponekad traje i godinama.

Zakon propisuje tačno određenu dokumentaciju koju građani moraju da pribave kako bi se uspešno sproveo postupak legalizacije, te tako moraju priložiti dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u originalu ili overenoj fotokopiji, izveštaj o zatečenom stanju, dokaz o plaćenoj taksi za ozakonjenje, kopiju plana, list nepokretnosti, geodetski snimak (izveštaj i elaborat), mišljenje opštine (ukoliko nije pribavljeno u ranijem postupku).

Pored podnošenja obavezne dokumentacije, građani su dužni da uredno plate i takse.

 

Koliko iznose takse za ozakonjenje objekata?

Visina takse se razlikuje u zavisnosti od kvadrature datog objekta. Te tako visina takse za objekte do 100 kvadrata iznosi 5.000 dinara, za kuće od 100 do 200 kvadrata iznosi 15.000 dinara, dok je 20.000 dinara za objekte koji imaju od 200 do 300 kvadrata.

Za površine veće od 300 kvadrata taksa iznosi 50.000 dinara, dok je značajno viša za stambene zgrade koje se sastoje od više stanova, površine do 500 kvadrata i komercijalne objekte iste kvadrature, te iznosi 250.000 dinara.

 

Naš tim advokata Vam stoji na raspolagnju za sve nedoumice i pitanja vezanih za lealizaciju objekta i ostala pitanja.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin