Medijacija – mirno rešavanje sporova

Medijacija, mirno rešavanje sporova - Advokat Novi Sad
Sadržaj

Medijacija, kao jedan od alternativnih načina rešavanja sporova, predstavlja posredovanje u rešavanju sporova.

Reč je o situaciji koja nastane kada se u sporu pojavi treće lice – medijator, koje po pravilu mora biti nezavisno, neutralno i nepristrasno.

Ko je medijator?

Medijator mora biti lice koje je posebno obučeno za medijaciju.

On nije sudija, niti arbitar, već samo lice koje strankama pomaže i posreduje u rešavanju spornih pitanja između njih.

Koja je uloga medijatora u sporu?

Medijator ima zadatak da pomogne stranama u sporu da se dogovore, odnosno pronađu rešenje koje će biti povoljno i prihvatljivo za svaku od njih.

U kojim sporovima može doći do medijacije?

Medijacija može da se primeni u svim sporovima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima.

Njoj se može pristupiti pre ili u toku sudskog postupka (kada dolazi do zastoja istog, koji ne može da traje više od šezdeset dana), kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka.

Sporovi koji su pogodni da budu rešeni putem medijacije jesu imovinskopravni sporovi, porodični, privredni, upravni, radni, sporovi male vrednosti, kao i svi drugi sporni odnosi, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom rešavanju.

Medijacija, mirno rešavanje sporova

Kako se pokreće postupak medijacije?

Postupak medijacije se pokreće zaključivanjem sporazuma o pristupanju posredovanju.

U njemu se navodi ličnost medijatora, utvrđuju se prava i obaveze strana, troškovi medijacije, kao i sva ostala bitna pitanja.

O predlogu za zaključenje sporazuma o posredovanju koji jedna strana uputi, druga je dužna da se izjasni pisanim putem u roku od petnaest dana od dana dostavljanja predloga.

Koje su prednosti medijacije u odnosu na sudski spor?

Kada govorimo o prednostima, one su brojne.

Medijacija je svakako manje formalan postupak u odnosu na sudski, to je postupak koji pruža mnogo veću fleksibilnost.

Budući da je dobrovoljan, već je u prednosti u odnosu na sudski, te pruža značajno veću autonomiju volje strana, te njihovo učešće u donošenju samog rešenja.

Takođe, ono što je za strane veoma važno, jeste da ovaj postupak karakteriše povoljnost, brzina i hitnost, a povrh svega poštovanje njih kao ličnosti, njihovih vrednosti, kultura i običaja.

Kakvo je stanje sa primenom medijacije u praksi?

Iako je naša zemlja 2019. godine pristupila Konvenciji Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom – “Singapurskoj konvenciji”, u praksi je, rekli bismo, zbog nedovoljne upućenosti i informisanosti, primena medijacije i dalje veoma malo zastupljena.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin