Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke na stvarima

Garancija prodavca na materijalne nedostatke na stvarima
Sadržaj

Šta raditi kada kupimo stvar koja ima materijalni nedostatak? 

Sastavni deo svakodnevnog života svih nas podrazumeva kupovinu različitih stvari, sklapanje ugovora o prodaji, a s’ tim u vezi i mogućnost postojanja rizika da stvar koja nam je prodata u većoj ili manjoj meri ima materijalne nedostatke. Zbog toga ćemo sada govoriti o takvim nedostacima i o tome kako treba da postupa kupac kada se nađe u ovakvoj situaciji. 

Odgovornost prodavca za stvari sa materijalnim nedostatkom

Odgovornost prodavca za stvari sa materijalnim nedostatkom predstavlja značajan institut kojim se obezbeđuje zaštita interesa kupca. 

Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke na stvarima - Advokat Novi Sad

Regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima, kao i Zakonom o zaštiti potrošača.

U daljem tekstu biće reči o materijanim nedostacima za koje prodavac odgovara, slučajevima kada postoje materijalni nedostaci, vrstama nedostataka, kao i o pravima koje ima kupac ukoliko na kupljenoj stvari postoje materijalni nedostaci.

Koji su to slučajevi kada postoje materijalni nedostaci?

Materijalni nedostaci  postoje ako stvar koja je prodata nema svojstva za njenu redovno upotrebu ili promet, kao i kada stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a prodavcu je ona bila poznata ili je to morala biti. Takođe postoje i ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane, ali i kada je prodavac predao stvar koja nije saobrazna uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model poslužili samo radi obaveštenja. 

Nasuprot prethodno iznetom prodavac ne odgovara za nedostatke ako su oni kao takvi u trenutku zaključenja bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. 

Vidljivi i skriveni nedostaci

Vidljivi nedostaci na stvari otkrijavaju se prilikom uobičajenog pregleda koji je kupac dužan da obavi ili da stvar da na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće.

O vidljivim nedostacima kupac je dužan da obavesti prodavca u roku od osam dana, a kod ugovora u privredi iodmah, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. 

Ukoliko se nakon prijema stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom tada se radi o skrivenom nedostatku. Kao i u slučaju kada postoje vidljivi nedostaci kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti prodavca u roku od osam dana, ali računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod ugovora u privredi bez odlaganja. 

Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke na stvarima - Advokat Novi Sad

Kupac je dužan da prodavcu u obaveštenju o nedostatku bliže opiše nedostatak i pozove ga da stvar pregleda. 

Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari, izuzev kad je ugovorom određen duži rok.

Prava kupca

Ukoliko kupac blagovremeno i uredno obavesti prodavca o nedostatku on može da zahteva ispunjenje ugovora, sniženje cene, raskid ugovora, a pravo na naknadu štete ima bez obzira koji od navedenih zahteva traži. 

I pored toga, i nezavisno od toga, prodavac odgovara kupcu i za štetu koju je kupac zbog nedostatka stvari pretrpeo na drugim svojim dobrima, i to prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Materijalni nedostaci na stvari koji se javljaju prilikom kupovine putničkih motornih vozila

S obzirom da se neretko susrećemo sa slučajevima u kojima se prilikom kupovine putničkih motornih vozila (najčešće automobila) javljaju upravo materijalni nedostaci na istom koji povlače odgovornost prodavca, dalje će bliže biti reči o tome.

Važno je znati da termin kupovine vozila “u viđenom stanju” koji je ustaljen u običajnom pravu ne isključuje prodavca od odgovornosti, ukoliko vozilo ima materijalni nedostatak, koji je bio ili pak nije bio poznat prodavcu u vreme prodaje vozila. 

Prava kupaca

 

Primeri koje često srećemo u praksi kada je reč o prethodno pomenutom jesu vraćene kilometraže, pokvaren motor, i sl. 

Autor: Miljana Grgur, advokatski saradnik

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin