Dužnost čuvanja poslovne tajne

Dužnost čuvanja poslovne tajne

S obzirom na položaj u privrednom društvu ili funkciju koju obavljaju određena lica i sa njima povezana lica, imaju posebne dužnosti prema tom društvu, među kojima je i dužnost čuvanja poslovne tajne.

U praksi poslodavci najčešće opštim aktom regulišu pojam poslovne tajne, uslove pod kojima se čuva i obezbeđuje, kao i to da odavanje poslovne tajne povlači za sobom određene posledice.

Neretko se dešava da se i u sam ugovor o radu unosi posebna klauzula koja se odnosi na zaštitu poslovne tajne.

Šta se podrazumeva pod poslovnom tajnom, koje su posledice njenog odavanja, kao i u kojim slučajevima se ne smatra da je učinjena ova povreda, bliže ćemo pojasniti u daljem tekstu.

Šta se smatra poslovnom tajnom?

Zakon o privrednim društvima jasno definiše pojam poslovne tajne, te tako, prema ovom zakonu, ona predstavlja podatak čije bi odavanje javnosti ili trećem licu moglo naneti štetu društvu, podatak koji nije opšte poznat i čijim bi korišćenjem ili saopštavanjem treća lica mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je društvo zaštitilo odgovarajućim merama radi čuvanja njegove tajnosti, kao i podatak koji je zakonom, drugim propisim ili aktom društva određen kao poslovna tajna.

Dužnost čuvanja poslovne tajne

Dakle, podatak koji se smatra poslovnom tajnom može biti različitog karaktera, ali da bi se kao takav smatrao poslovnom tajnom mora kumulativno da ispuni sledeće uslove:

  • ne sme biti opštepoznat
  • mora imati ekonomsku vrednost
  • potrebno je da njegovo odavanje može da nanese štetu društvu ili da njegovim korišćenjem ili saopštavanjem treća lica mogu ostvariti ekonomsku korist
  • da je zaštićen odgovarajućim merama sa ciljem čuvanja njegove tajnosti

Koja lica imaju obavezu čuvanja poslovne tajne?

Kao što je već rečeno, lica koja imaju ovu obavezu jesu ista ona koja imaju posebne dužnosti prema društvu, ali i zaposleni u tom društvu (u skladu sa propisima radnog prava).

Oni moraju čuvati poslovnu tajnu za vreme trajanja gore navedenih svojstava u društvu, ali i dve godine po prestanku tog svojstva, osim ako osnivačkim aktom ili statutom nije određen duži rok, pritom, takav rok ne može biti duži od pet godina od dana prestanka tog svojstva.

Kada se odavanje poslovne tajne ne smatra nepoštovanjem dužnosti – kada poslovna tajna nije tajna?

Naime, zakon poznaje i isključenje odgovornosti, ukoliko bi podatak koji se smatra poslovnom tajnom bilo neophodno saopštiti javnosti na osnovu zakona, ukoliko je neophodan za poslovanje društva ili zaštitu interesa društva ili ako se njegovim saopštavanjem nadležnom organu ili javnosti isključivo ukazuje na postojanje dela kažnjivog zakonom.

Dužnost čuvanja poslovne tajne

Šta kada dođe do odavanja poslovne tajne?

Ukoliko se dogodi da ipak dođe do povrede ove dužnosti, društvu stoji na raspolaganju tužba. Tužbom koju podnosi protiv datog lica društvo može da zahteva naknadu štete koju je pretrpelo usled odavanja poslovne tajne, kao i isključenje člana (ukoliko je to lice član društva).

Pored navedenog, društvo licu može dati i otkaz radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, odnosno Zakonom o radu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin