Postupak proglašenja nestalog lica za umrlo

Postupak proglašenja nestalog lica za umrlo - Advokat Novi Sad

Ovaj postupak regulisan je Zakonom o vanparničnom postupku

Radi se o veoma bitnom postupku, jer se pravne posledice koje nastaju nakon proglašenja nestalog lica za umrlo izjednačavaju sa posledicama prirodne smrti, te budući da nestaje pravni subjektivitet datog lica, otvaraju se brojna pitanja u pogledu nasledstva, braka, naknade štete, osiguranja, kao i mnoga druga. 

Ko su lica koja sud nakon sprovedenog postupka može proglasiti umrlim? 

U gore pomenutom zakonu taksativno je navedeno da se za umrlo može proglasiti lice o čijem životu za poslednjih pet godina nije bilo nikakvih vesti, a od čijeg je rođenja proteklo sedamdeset godina. 

Zatim lice o čijem životu za poslednjih pet godina nije bilo nikakvih vesti, a okolnosti pod kojima je nestalo čine verovatnim da više nije u životu, te ono koje je nestalo u brodolomu, saobraćajnoj nesreći, požaru, poplavi, zemljotresu ili u kakvoj drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti, a o čijem životu nije bilo nikakvih vesti za šest meseci od dana prestanka opasnosti. 

Kao i lice koje je nestalo u toku rata u vezi sa ratnim događajima, a o čijem životu nije bilo nikakvih vesti za godinu dana od dana prestanka neprijateljstva.

U prva dva navedena slučaja rokovi se računaju od dana kada je po poslednjim vestima nestali nesumnjivo bio živ, a ako se taj dan ne može tačno utvrditi, ti rokovi počinju teći završetkom meseca, odnosno godine u kojoj je nestali po poslednjim vestima bio živ.

Tok postupka

Postupak se pokreće po načelu dispozicije. 

Predlog može podneti svako lice koje za to ima neposredni pravni interes, kao i javni tužilac, s’ tim da on ne mora dokazivati postojanje pravnog interesa. 

Postupak progla[enja nestalog lica za umrlo - Advokat Novi Sad

Nakon dostavljanja predloga sudu, isti proverava da li su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka, te ukoliko oceni da jesu, odrediće nestalom licu staraoca i o tome obavestiti organ starateljstva, ili će pozvati organ starateljstva da u određenom roku postavi staraoca za zastupanje u postupku. 

Uloga staraoca u ovom postupku jeste ta da on prikuplja dokaze o nestanku, odnosno životu lica o čijoj se potencijalnoj smrti radi, i predlaže ih sudu, a sud, po istražnoj maksimi, čini to isto. 

Oglas (javni poziv) 

Odmah potom sledi izdavanje oglasa od strane suda u kome se navode bitne okolnosti slučaja, poziva nestalo lice, ali i svako drugo lice koje ima saznanja o životu nestalog, da se, bez odlaganja, javi sudu. 

Oglas se objavljuje u Službenom glasniku RS, kao i na oglasnoj tabli suda, a može se objaviti i u mestu u kome je nestalo lice imalo svoje poslednje prebivalište, odnosno boravište. 

O predlogu se odlučuje tri meseca nakon objavljivanja oglasa. 

Rešenje o proglašenju nestalog lica za umrlo

Ukoliko sud, nakon proteka od tri meseca, na ročištu utvrdi da je ispunjen neki od uslova iz člana 57 Zakona o vanparničnom postupku i da rezultati postupka pouzdano ukazuju na to da nestalo lice nije živo, doneće rešenje kojim to lice proglašava za umrlo. 

 

Kome se rešenje dostavlja? 

Pravnosnažno rešenje dostavlja se matičaru radi upisa u matičnu knjigu umrlih, sudu nadležnom za vođenje ostavinskog postupka, organu starateljstva i organu koji vodi zemljišnu ili drugu javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti, ako je lice proglašeno za umrlo imalo nepokretnosti.

Postupak progla[enja nestalog lica za umrlo - Advokat Novi Sad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin