Privremeno udaljenje sa rada – Suspenzija

Privremeno udaljenje sa rada - suspenzija - Advokat Novi Sad

Privremeno udaljenje sa rada ili suspenzija je regulisano Zakonom o radu i predstavlja pravo poslodavca koje može koristiti prema svojim zaposlenima u slučaju postojanja jednog od taksativno predviđenih razloga. Do suspenzije može i ne mora doći. Ako takva odluka bude doneta, njeno dejstvo je vremenski ograničeno, što će biti objašnjeno u daljem tekstu.

Naš Zakon predviđa sledeće razloge zbog kojih radnik može biti suspendovan:

  1. Ako je protiv njega započeto krivično gonjenje u skladu sa zakonom zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom. Zakonikom o krivičnom postupku je određeno kada započinje krivično gonjenje: a) prvom radnjom javnog tužioca ili ovlašćenih službenika policije na osnovu zahteva javnog tužioca ili b) podnošenjem privatne krivične tužbe. Po ovom osnovu suspenzija može da traje do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka.
  1. Ako nepoštovanjem radne discipline ili povredom radne obaveze ugrožava imovinu veće vrednosti utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu. Da bi zaposleni bio suspendovan po ovom osnovu potrebno je da je zbog nepoštovanja radne discipline ili povrede radne obaveze došlo do ugrožavanja imovine veće vrednosti. Šta predstavlja imovinu veće vrednosti određeno je opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu. Po ovom osnovu suspenzija može da traje najduže tri meseca.
  1. Ako je priroda povrede radne obaveze, odnosno nepoštovanja radne discipline ili je ponašanje zaposlenog takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca pre isteka roka za njegovo izjašnjenje na Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu. Da bi zaposleni bio suspendovan po ovom osnovu potrebno je da je prethodno pokrenut postupak za otkaz ugovora o radu. Poslodavac zaposlenom uručuje Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu i ostavlja mu rok od najmanje 8 dana da se izjasni na dostavljeno Upozorenje. Dok teče rok u kom zaposleni ima pravo da se izjasni na Upozorenje, poslodavac ga može suspendovati uručenjem Rešenja o privremenom udaljenju sa rada. Međutim, Rešenje o privremenom udaljenju sa rada neće biti zakonito ukoliko poslodavac prethodno zaposlenom nije uručio Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu i kao takvo se može pobijati u sudskom postupku. Po isteku roka u kom je zaposleni imao pravo da se izjasni na Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu, poslodavac može prekinuti suspenziju, otkazati ugovor o radu ili izreći neku od disciplinskih mera umesto otkaza ugovora o radu.
Privremeno udaljenje sa rada - suspenzija - Advokat Novi Sad

Naknada zarade za vreme privremenog udaljenja sa rada

Za vreme suspenzije, zaposlenom pripada naknada zarade u visini jedne jedne četvrtine, a ako izdržava porodicu u visini jedne trećine osnovne zarade. Ukoliko zaposleni po dobijanju Rešenja o privremenom udaljenju sa rada isto poništi u sudskom postupku, tada će poslodavac biti u obavezi da mu isplati razliku između date naknade zarade (1/4 ili 1/3) i iznosa pune osnovne zarade na koju bi imao pravo.

Izdavanje Rešenja o privremenom udaljenju sa rada najčešće potom prati Rešenje o otkazu ugovora o radu, zbog čega savetujemo da se posavetujete sa svojim advokatom oko mogućnosti eventualnog poništaja nezakonitog Rešenja u sudskom postupku. Ono što predstavlja olakšavajuću okolnost u ovim postupcima je činjenica da se ne plaćaju sudske takse na koji način zaposleni mogu ostvariti svoje pravo bez finansijskih ulaganja.

Danas su aktuelna rešenja o privremenom udaljenju sa rada koja Javno preduzeće „Pošta Srbije“ uručuje zaposlenima u štrajku, a koja rešenja su sa jedne strane po svojoj sadržini i postupku donošenja nezakonita, dok sa druge strane predstavlaju gruba kršenja prava zaposlenih u štrajku.

Privremeno udaljenje sa rada - suspenzija - Advokat Novi Sad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin