Zastarelost u prekršajnom postupku

zastarelost prekršajnog gonjenja - Advokat u Novom Sadu

Zastarelost prekršaja nastupa nakon određenog vremena od dana njegovog izvršenja. Nastupanjem zastarelosti prekršjanog gonjenja gubi se pravo pokretanja ili vođenja prekršajnog postupka protiv okrivljenog. Takođe, izrečene kazne nakon sprovedenog prekršajnog postupka takođe zastarevaju.

Najbrojniji sudski predmeti vezani su za prekršaje učinjene u saobraćaju. Upoznati sa mogućnošću zastarevanja prekršajnog postupka, vozači na različite načine pokušavaju da odlože vođenje postupka ili donošenje presude dok zastarelost ne nastupi.

Odredba čl. 76:

“Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je

prekršaj učinjen.”

“Prekršajno gonjenje zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena

koliko se po zakonu traži za zastarelost gonjenja.”

“Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima

radi gonjenja učinioca prekršaja.” – “Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče.”

“Izuzetno… za prekršaj iz oblasti, carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog poslovanja, javnih prihoda i finansija, prometa roba i usluga, i životne sredine i vazdušnog saobraćaja može se posebnim zakonom propisati duži rok zastarelosti gonjenja.” –  “… ali ne duže od 5 godina.”

Zastarelost prekršajnog gonjenja podrazumeva sledeće

Zastarelost prekršajnog gonjenja podrazumeva da se nakon zakonom određenog roka postupak ne može više pokrenuti ili da se postupak koji je već započet ne može nastaviti, odnosno da se izrečena kazna ne može izvršiti.

Postoje dva tipa zastarelosti : relativna i apsolutna. Relativna zastarelost nastupa istekom roka od godinu dana od trenutka izvršenja prekršaja, a apsolutna zastarelost istekom roka od dve godine od izvršenja prekršaja. Treba imati u vidu da relativna zastarelost može biti prekinuta, kako je prethodno navedeno, dok se rok od dve godine (apsolutna zastarelost) ne može prekidati. Dakle, tok relativne zastarelosti se prekida svakom radnjom nadležnog suda koja je pokrenuta u cilju vođenja prekršajnog postupka, a nakon koje rok teče iznova, a tok apsolutnog zastarevanja neprekidno teče, i ističe protekom dve godine od učinjenog dela.

zastarelost prekršajnog gonjenja - Advokat u Novom Sadu

Postoje i izuzeci od ovih rokova relativne i apsolutne zastarelosti. Napominjemo da se kod ovih prekršaja posebnim zakonom propisuje duži rok zastarelosti ali on svakako ne sme biti duži od 5 godina.

Odredba čl. 85. Zakona o prekršajima govore o zastarelost izvršenja kazne i zaštitne mere, pa se izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu izvršiti ako je od dana pravnosnažnosti presude protekla jedna godina. Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere počinje od dana pravnosnažnosti presude kojom je izrečena kazna odnosno zaštitna mera. Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere ne teče za vreme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu. Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, odnosno zaštitne mere. Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče. Izvršenje kazne odnosno zaštitne mere zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenje kazne, odnosno zaštitne mere.

Do zastarevanja svakako dolazi zbog neažurnosti suda, prekomernog broja predmeta ili suviše kompleksnih predmeta koji se objektivno ne mogu okončati u roku od dve godine od učinjenog prekršaja. Naime, često se dešava da stručni branioci koncipiraju odbranu okrivljenih u prekršajnim postupcima upravo na način koji je usmeren ka “odvođenju” predmeta u tzv. zastaru, nakon čega se po zakonu, postupak obustavlja u potpunosti, i ne može se ponovo voditi za isti učinjeni prekršaj. Drugim rečima, okrivljeni u izostanku osuđujuće presude biva oslobođen gonjenja.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin