Imovinski odnosi između supružnika; deoba zajedničke imovine

Imovinski odnosi izmedju supruznika - Advokat Novi Sad

Imovinski odnosi između supružnika predstavljaju posebne imovinske odnose čije su osobine uslovljene specifičnošću veze između titulara imovine kao supružnika.

Na njih se primenjuju odredbe Porodičnog zakona, kao i odredbe zakona kojim se uređuju svojinskopravni odnosi i zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi. 

Kao što smo već istakli, ovi odnosi regulisani su zakonom, ali u mnogim pravnim sistemima i sami supružnici svojim sporazumom mogu utvrđivati imovinske odnose, te otuda postoji podela na zakonske i ugovorne režime. 

Zakonski imovinski režimi supružnika jesu režim zajedničke imovine, režim odložene zajedničke imovine i režim posebne imovine. 

Zajednička imovina supružnika

Zajednička imovina supružnika predstavlja imovinu koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku. 

Imovinski odnosi izmedju supruznika - Advokat Novi Sad

U zajedničku imovinu ulazi i imovina stečena korišćenjem prava intelektualne svojine, kao i  imovina koju su supružnici stekli igrom na sreću u toku trajanja zajednice života u braku, osim ako supružnik koji je ostvario dobitak ne dokaže da je u igru uložio posebnu imovinu, o kojoj će u daljem tekstu biti reči. 

Posebna imovina supružnika

Ova imovina podrazumeva onu koju je supružnik stekao pre sklapanja braka, kao i imovinu koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava. 

Dok u slučaju posebne imovine supružnika svaki supružnik samostalno upravlja i raspolaže svojom posebnom imovinom, kod zajedničke imovine supružnici imaju obavezu da njom upravljaju i raspolažu zajednički i sporazumno. 

Deoba zajedničke imovine supružnika

Deoba zajedničke imovine podrazumeva utvrđivanje suvlasničkog, odnosno supoverilačkog udela. 

Imovinski odnosi između supruznika - Advokat Novi Sad

Može se vršiti u toku trajanja braka i posle njegovog prestanka, a ona može biti sporazumna i sudska.  

Sporazumna deoba

Predstavlja deobu zajedničke imovine supružnika gde isti, u obliku javnobeležnički potvrđene isprave, zaključuju sporazum o deobi. 

Sudska deoba 

Za razliku od sporazumne, sudsku deobu vrši sud i ona nastaje onda kada supružnici ne mogu da se sporazumeju o deobi zajedničke imovine. 

Prilikom sudske deobe pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki, ali se u određenim situacijama može odrediti veći udeo jednog supružnika u njihovoj zajedničkoj imovini. 

Okolnosti koje sud uzima u obzir prilikom utvrđivanja udela jesu ostvareni prihodi supružnika, vođenje poslova u domaćinstvu, staranje o deci, kao i druge čijim se sagledavanjem može postići ovaj cilj. 

Imovinski odnosi izmedju supruznika - Advokat Novi Sad

Takođe, prilikom podele, određena imovina ima poseban režim. Ovde zakonodavac ubraja stvari za ličnu upotrebu, upotrebu dece, stvari za profesionalnu delatnost, kao i predmete domaćinstva. 

Bitno je istaći da osim supružnika, pravo na deobu zajedničke imovine imaju i naslednici umrlog supružnika, kao i poverioci onog supružnika iz čije se posebne imovine nisu mogla namiriti njihova potraživanja.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin