Kontrola prenosa novca prilikom prelaska državne granice

kontrola prenosa novca

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma definiše se u kom iznosu fizička lica mogu da prenesu fizički prenosiva sredstva plaćanja prilikom prelaska državne granice i na koji način.

Članom 86 st. 1 ovog zakona propisano je da svako fizičko lice koje prelazi državnu granicu i pri tom prenosi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti, dužno je da to prijavi nadležnom carinskom organu.

Na koji način preneti novac preko granice u iznosu većem od 10.000 evra ili više?

Prijava fizičkog lica o prenosu fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više mora da sadrži: 

  1. Ime i prezime, prebivalište, datum i mesto rođenja i državljanstvo lica koje prenosi ta sredstva, kao i broj pasoša, datum i mesto izdavanja; 
  2. Vrstu fizički prenosivih sredstava plaćanja;
  3. Iznos i valutu fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;
  4. Poreklo fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;
  5. Namenu za koju će ta sredstva biti upotrebljena;
  6. Mesto, datum i vreme prelaska državne granice;
  7. Prevozno sredstvo koje se koristi za prenos tih sredstava;
  8. Maršrutu (zemlja polaska i datum polaska, zemlja tranzita, zemlja dolaska i datum dolaska), transportno preduzeće i referentni broj (npr. broj leta);
  9. Potpis podnosioca prijave; potpis i pečat nadležnog organa

Šta se dešava sa neprijavljenim novcem u iznosu većem od 10.000 evra koji carinici prilikom kontrole otkriju?

Nadležni carinski organ privremeno oduzima fizički prenosiva sredstva plaćanja koja nisu prijavljena, kao i kada oceni da postoji osnovana sumnja da su ta sredstva, bez obzira na njihov iznos, u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma. Nadležni carinski organ je dužan da privremeno oduzeta sredstva plaćanja u stranoj valuti deponuje na račun Narodne banke Srbije ili u ostavu kod Narodne banke Srbije, a dinare – na račun Narodne banke Srbije u roku od dva radna dana od dana njihovog oduzimanja. O oduzetim fizički prenosivim sredstvima plaćanja izdaje se potvrda. 

Kontrola prenosa novca preko granice - Adovokat novi sad

Posledice neprijavljivanja prenosa novca u iznosu od 10.000 evra ili više

Kršenjem, već pomenute, zakonom propisane obaveze svih fizičkih lica prilikom prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja pri prelasku državne granice u iznosu od 10.000 evra ili više, učinioci mogu odgovarati za krivično delo Pranje novca, dok se ranije takvo postupanje tretiralo kao prekršaj. 

Krivično delo Pranje novca (čl. 245 KZ)

Krivično delo Pranje novca regulisano je članom 245 Krivičnog zakonika, gde se propisuje da se pod ovim krivičnim delom podrazumeva izvršenje konverzije ili prenos imovine, sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, u nameri da se prikrije ili lažno prikaže nezakonito poreklo imovine, ili prikrije ili lažno prikaže činjenice o imovini sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, ili stekne, drži ili koristi imovinu sa znanjem, u trenutku prijema, da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti. 

Za osnovni oblik ovog krivičnog dela predviđena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina, kao i novčana kazna, dok je maksimalna kazna za ovo krivično delo kazna zatvora od dve do dvanaest godina i novčana kazna, kada je krivično delo izvršeno u grupi. 

prenos novca preko granice

Zakonik takođe propisuje da će se imovina i novac oduzeti. 

Za postupanje i odlučivanje u vezi ovog krivičnog dela nadležni su sud i tužilaštvo posebne nadležnosti za suzbijanje korupcije, koji su formirani u Novom Sadu za područje AP Vojvodine.

Naš tim se nada da će vam nakon čitanja bloga biti jasnije kako da postupate kada se nađete u ovakvoj situaciji. Želimo vam srećan put i miran prelazak preko državne granice. 

Autor Miljana Grgur advokatski saradnik

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin