Šta je (pred)bračni ugovor i zašto je on značajan?

Bračni ugovor - Advokat Novi Sad

U poslednje vreme svedoci smo raznih polemika na temu bračnih – (pred)bračnih ugovora, kao i samom pitanju njegovog značaja, jer nije li ljubav ono što spaja buduće mladence i razlog zbog kojeg se odlučuju na sklapanje braka?. Zašto je značajno postojanje instituta (pred)bračnog ugovora i zašto supružnici žele da se vode rečenicom: “Što je moje, moje je” i da li na taj način nailaze na neblagonaklonost druge ugovorne strane u našem pravnom sistemu postaje sve više “tabu tema” i institut koji se vezuje za imućnije.

Međutim, naša pravna teorija u pogledu postojanja bračnog ugovora je jasna i jednaka za sve. Institut bračnog ugovora u naš pravni sistem uveden je Porodičnim zakonom Republike Srbije koji je stupio na snagu 2005. godine, te je tako detaljno reguslisan odredbama člana 188, u kojima se navodi:

“Supružnici odnosno budući supružnici mogu svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini urediti ugovorom (bračni ugovor).”

Važno je istaći da je Porodični zakon Republike Srbije iz 2005. godine, izbrisao razliku između pozitivnog prava Republike Srbije i praktično svih evropskih uporednih zakonodavstava u pogledu postojanja mogućnosti izmene zakonskog bračno-imovinskog režima. Iako se retko sreće u našoj praksi, institut bračnog ugovora u našem pravu nije skorijeg datuma. Njegovo postojanje ima relativno dugu istoriju. Tako se bračni ugovor pominje još u Srpskom građanskom zakoniku iz 1884. godine. Period posle drugog svetskog rata doneo je zabranu izmene zakonskog režima zajedničke imovine supružnika, koja zabrana je potrajala znatan vremenski period do donošenja važećeg Porodičnog zakona.

Predbračni ugovor - Advokat Novi Sad

Porodičnim zakonom Republike Srbije iz 2005. godine se po prvi put posle više od šest decenija, ustanovljava pravo supružnika i budućih bračnih drugova da izmene zakonski režim zajedničke imovine, i sklope pravni posla kojim će i pro futuro urediti svoje imovinske odnose kako na postojećoj, tako i na budućoj imovini.

Institut bračnog ugovora omogućava budućim i aktuelnim bračnim drugovima da ugovore režim odvojenosti imovine, i da urede svoje odnose u skladu sa načelom slobode ugovaranja, bez do tada postojećih formalnih ograničenja. Ali bitno je istaći da se postojanjem bračnog ugovora ne nastoji narušiti sklad emotivnh odnosa budućih ili aktuelnih supružnika, već se nastoji osigurati da ne dođe do nesklada i dugih , iscrpljujućih sudskih postupaka. 

Samim tim, bračni ugovor ne predstavlja instrument zamrzavanja zatečenih imovinskih stanja supružnika u trenutku sklapanja braka, već ovaj pravni posao predstavlja instrument kojim bračni drugovi svoj brak štite, a imovinskopravne odnose u njemu regulišu sporazumno, slobodno menjajući njegov sadržaj u toku trajanja bračne zajednice, u čemu se upravo i ogleda značaj postojanja bračnog ugovora. 

Koja je obavezna zakonska forma (pred)bračnog ugovora? 

Bračni ugovor je dvostrano obavezan ugovor, dakle jednako obavezuje oba potpisnika ugovora i njime se isključuje režim zajedničke imovine.

Odredbama člana 188. st. 2. Porodičnog zakona propisano je da se bračni ugovor zaključuje u obliku javnobeležnički potvrđene solemnizovane isprave. A prilikom potvrđivanja ugovora od strane javnog beležnika kao organa overe isti je obavezan da pouči potpisnike ugovora da se njime isključuje režim zajedničke imovine. Daljim zakonskim odredbama je propisano da ukoliko su ugovorom obuhvaćene nepokretnosti, zabeležba postojanja bračnog ugovora se upisuje u registar nepokretnosti.

Predbračni ugovor - Advokat Novi Sad

Naša advokatska kancelarija prilikom sačinjavanja bračnih ugovora sa posebnom pažnjom vodi računa da se ostvari svrha postojanja bračnog ugovora zarad uzajamnog poštovanja i zaštite  imovinskopravnih odnosa budućih odnosno aktuelnih bračnih drugova. 

Ko može da zaključi (pred)bračni ugovor?

Što se tiče sposobnosti za zaključenje bračnog ugovora primenjuju se odredbe člana 196. Porodičnog zakona Republike Srbije. Zakonodavac je predvideo da bračni ugovor mogu zaključiti budući ili pak aktuelni bračni supružnici. Prema tome nema sumnje da bračni ugovor mogu zaključiti i vanbračni partneri i na taj način regulisati svoje imovinske odnose.

Zaključak  

Bračni ugovor je uveden u naš pravni sistem kako bi regulisao imovinskopravne odnose i na taj način sprečio da dođe do nelagodnih sudskih sporova prilikom mogućih nepredvidljivih i neprijatnih životnih mimoilaženja bračnih partnera. Cilj bračnog ugovora nije odraz nepoverenja, neblagodarnosti ili pak oročenja ljubavi već opreza i životnog iskustva praćenog zrelošću.

Stoga, ukoliko ste razumeli značaj bračnog ugovora naša advokatska kancelarija Vam može pomoći da namera očuvanja dobrih partnerskih odnosa i odraza zrelosti bude sprovedena.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin