Prestanak radnog odnosa: Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

prestanka radnog odnosa
Sadržaj

Na koji način zaposleni može da ostvari i  zaštiti svoja prava ukoliko mu je radni odnos prestao bez pravnog osnova? 

Radni odnos je odnos između zaposlenog i poslodavca koji se zasniva ugovorom o radu, u skladu sa zakonom, kao i kolektivnim ugovorom. 

Može prestati iz razloga koji su u Zakonu o radu taksativno nabrojani; usled isteka roka na koji je zasnovan, navršavanja najmanje 65 godina života zaposlenog i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju, otkaza od strane jednog ili drugog, ili na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života, kao i smrću zaposlenog. 

Ali problem se javlja kada radni odnos prestane bez pravno valjanog osnova. 

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

Zaposleni koji smatra da mu je radni odnos prestao bez pravnog osnova svoja prava može ostvariti podnošenjem tužbe nadležnom sudu. 

Prava koja zaposleni može zahtevati i ostvariti u sudskom postupku 

Ako sud u toku postupka utvrdi da je zaposlenom prestao radni odnos bez pravnog osnova, na zahtev zaposlenog, odlučiće da se zaposleni vrati na rad, da mu se isplati naknada štete i uplate pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za period u kome zaposleni nije radio.

Ukoliko zaposleni u svom zahtevu naglasi da želi da se vrati na rad, a u postupku poslodavac dokaže da postoje okolnosti koje ukazuju na to da nastavak radnog odnosa nije moguć, sud će odbiti zahtev zaposlenog da se vrati na rad i dosudiće mu naknadu štete.

prestanak radnog odnosa - Advokat Novi Sad 

Nasuprot iznetom, ukoliko zaposleni ne zahteva da se vrati na rad sud će, na zahtev zaposlenog, obavezati poslodavca da zaposlenom isplati naknadu štete u iznosu od najviše 18 zarada zaposlenog, u zavisnosti od vremena provedenog u radnom odnosu kod poslodavca, godina života zaposlenog i broja izdržavanih članova porodice. 

Takođe postoji situacija kada sud utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio suprotno odredbama zakona kojima je propisan postupak za prestanak radnog odnosa, sud će odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime naknade štete dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada zaposlenog.

prestanak radnog odnosa - Advokat Novi Sad

Visina naknade štete, poreza i doprinosa 

Naknada štete utvrđuje se u visini izgubljene zarade koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose u skladu sa zakonom, u koju ne ulazi naknada za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, bonusi, nagrade i druga primanja po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca.

Porez i doprinos za obavezno socijalno osiguranje za period u kome zaposleni nije radio obračunava se i plaća na utvrđeni mesečni iznos izgubljene zarade.

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

Poslodavac nema pravo da otkaže zaposlenom ugovor o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Pored otkaza ugovora o radu, nema pravo ni da zaposlenog stavi u nepovoljniji položaj 

Zbog njegovog statusa ili aktivnosti u svojstvu predstavnika zaposlenih, članstva u sindikatu ili učešća u sindikalnim aktivnostima.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin