Starateljstvo – pojam, pravila, dejstva i prestanak

Starateljstvo pojam, pravila, dejstva i prestanak

Starateljstvo predstavlja deo porodičnog prava, s obzirom da je regulisano zakonom koji reguliše porodičnopravnu oblast (poseban deo Porodičnog zakona iz 2005. godine).

Šta predstavlja starateljstvo?

Starateljstvo predstavlja oblik zaštite lica koja ne mogu samostalno da se staraju o sebi.

U kategoriju ovih lica spadaju maloletnici bez roditeljskog staranja, kao i punoletna lica koja ne mogu da se brinu o sebi, te su zbog toga lišena poslovne sposobnosti.

Odnos staratelj – štićenik

Staratelj može biti samo ono lice koje ima lična svojstva i sposobnosti koje ga kvalifikuju za pravilno obavljanje dužnosti staratelja. Da bi neko lice bilo staratelj, potreban je njegov izričit pristanak.

Porodični zakon propisuje da staratelj ne može biti lice koje je potpuno ili delimično lišeno poslovne sposobnosti, lice koje je potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava, lice čiji su interesi u suprotnosti sa interesima štićenika, lice od koga se, s obzirom na njegove lične odnose sa štićenikom, roditeljima štićenika ili drugim srodnicima, ne može očekivati da će pravilno obavljati poslove starateljstva.

Starateljstvo pojam, pravila, dejstva i prestanak

Kada govorimo o vrstama staratelja, one su određene prema broju lica koja su pod starateljstvom, te tako postoje idividualni ili kolektivni staratelj, prema trajanju starateljske dužnosti može biti stalan i privremen, dok se prema tome da li je staratelj posebno postavljeno lice ili je staratelj sam organ starateljstva, oni dele na posredne i neposredne.

Štićenik može biti lice koje je maloletno ili punoletno, u zavisnosti od toga o kojoj vrsti starateljstva je reč.

On se prvenstveno, ako je to moguće, smešta u srodničku porodicu, s obzirom da postoji pretpostavka da je to u njegovom najboljem interesu.

Ukoliko ima imovinu, potrebno je izvršiti popis i procenu vrednosti, što čini stalna komisija organa starateljstva.

Stavljanje pod starateljstvo

Organ nadležan za postupak stavljanja pod starateljstvo jeste organ starateljstva. On pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Inicijativu za pokretanje ovog postupka mogu podneti bilo ustanove, državni organi ili građani.

Mesno je nadležan organ starateljstva prema mestu prebivališta, odnosno boravišta štićenika, a ako se štićeniku ne mogu utvrditi ni prebivalište, ni boravište, mesna nadležnost se određuje prema mestu gde je štićenik nađen (u slučaju napuštenih beba).

Postupak stavljanja pod starateljstvo karakterišu naručita hitnost, tajnost i isključenje javnosti.

Starateljstvo pojam, pravila, dejstva i prestanak

Koja su to dejstva starateljstva?

Starateljstvo stvara određena prava i obaveze.

Staratelj je dužan da se stara o svom štićeniku, odgovoran je za nastupelu štetu i ima obavezu izveštavanja organa starateljstva. On ima i određena prava, a to su pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za svoj rad.

Staranje podrazumeva kako staranje o ličnosti štićenika, tako i zastupanje, pribavljanje sredstava za izdržavanje, kao i upravljanje i raspolaganje imovinom štićenika. Prilikom preduzimanja ovih radnji od strane staratelja, kao glavno uporište treba da stoji, iznad svega, njegova savesnost.

Kada starateljstvo prestaje?

Starateljstvo prestaje kada prestane potreba štićenika za starateljstvom.

Kada se radi o maloletnom štićeniku, starateljstvo prestaje kada on navrši osamnaestu godinu života, kada stekne potpunu poslovnu sposobnost pre punoletstva (zaključenjem braka ili kada postane roditelj), kada bude usvojen, kada bude doneta pravnosnažna sudska odluka o vraćanju roditeljskog prava, odnosno o sticanju ili vraćanju poslovne sposobnosti roditelju maloletnog štićenika. Takođe može prestati i kada roditelj koji se nije starao o detetu ili se starao na neodgovarajući način promeni ponašanje i počne da se stara na način koji je odgovarajući.

Sa druge strane, kada je reč o punoletnom štićeniku, starateljstvo prestaje kada se licu vrati poslovna sposobnost, odnosno kada se donese pravnosnažna odluka o vraćanju poslovne sposobnosti.

Pored gore navedenih, u oba slučaja, starateljstvo prestaje kada štićenik umre.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin