Uslovni otpust: Alternativni pristup krivičnom pravu

Uslovni otpust
Sadržaj

Uslovni otpust označava pravni mehanizam kojim se osuđeniku omogućava da bude pušten na slobodu pre nego što istekne kazna zatvora koja mu je izrečena.

S obzirom na to da je u sistemu kažnjavanja zatvorska kazna najstroža mera, institut uslovnog otpusta postaje izuzetno bitan, omogućavajući ubrzan povratak osuđenih lica na slobodu i nastavak njihovog svakodnevnog života izvan zatvora.

U nastavku, analiziraćemo sve pojedinosti vezane za uslovni otpust u Srbiji, s ciljem da pružimo sveobuhvatnu sliku ovog značajnog pravnog instrumenta.

Šta je uslovni otpust?

Uslovni otpust pruža osuđeniku šansu za oslobađanje pre zvaničnog završetka kazne, pod uslovom da ispuni određene uslove, nakon što je prethodno odslužio deo kazne u kazneno-popravnom zavodu.

U suštini, ova procedura omogućava izbegavanje trenutnog izvršenja dela kazne zatvora, pružajući priliku za slobodu pod uslovom ispunjenja postavljenih uslova za uslovni otpust.

Kada osuđenik stekne pravo na uslovni otpust, eventualni prekršaj postavljenih uslova ili novo krivično delo tokom tog perioda dovode do opoziva uslovnog otpusta. Ovo podrazumeva da osuđenik mora izdržati preostali deo kazne iza rešetaka.

Uslovni otpust može biti opozvan najduže u periodu od dve godine nakon isteka uslovnog otpusta. Ipak, za osuđene na kaznu doživotnog zatvora, period trajanja uslovnog otpusta iznosi petnaest godina od dana kada je uslovno otpušten.

S druge strane, ukoliko osuđenik uspešno ispunjava sve postavljene uslove, pokazuje dobru volju i izražava spremnost za rehabilitaciju, nema daljih pravnih posledica, te ostaje slobodan.

Šta je cilj uslovnog otpusta?

Cilj uslovnog otpusta je da se osuđenim osobama pomogne da se ponovo integrišu u društvo i da se rehabilituju.

Osim toga, ova praksa umanjuje pritisak na kapacitete zatvora, omogućavajući puštanje na slobodu onima koji su pokazali pozitivno ponašanje i spremnost za povratak u društvo.

U kontekstu pravnog sistema, uslovni otpust čini deo Opšteg dela Krivičnog prava, a pravo na njega proizlazi iz određenih zakonskih odredbi. Za razliku od uslovnog otpusta, koji se zasniva na individualnoj proceni, amnestija se uređuje „jednokratnim zakonom“. Ona se odnosi na osobe koje ispunjavaju uslove u trenutku stupanja zakona na snagu, pri čemu sud jednostavno primenjuje zakon, bez slobode procene, za razliku od situacije kod uslovnog otpusta.

Dok amnestija važi za sve koji ispunjavaju zakonske uslove, pravo na uslovni otpust ostaje dostupno samo onima koji zadovoljavaju specifične kriterijume propisane zakonom.

Bitno je napomenuti da Zakon o amnestiji ne ukida pravo na uslovni otpust; on ostaje kao opcija, ali se uzima u obzir u odnosu na celokupnu kaznu.

Koji su uslovi za uslovni otpust?

Prvi uslov za dobijanje uslovnog otpusta, kako kaže Krivični zakonik, je da osuđeni izdrži najmanje dve trećine kazne zatvora koja mu je izrečena.

Pored toga, neophodno je da se osuđeni značajno popravi tokom izdržavanja kazne, tako da postoji osnovano očekivanje da će se ponašati primereno na slobodi. Posebno je važno da tokom tog perioda ne počini novo krivično delo.

Prilikom ocene da li se osuđeni zaista popravio i da li je pogodan za uslovni otpust, sud analizira njegovo ponašanje tokom izdržavanja kazne. Ustanova u kojoj je osuđeni služio kaznu zatvora dostavlja sudu izveštaj o vladanju osuđenog.

Ovaj izveštaj sadrži i informacije o tome kako je osuđeni obavljao svoje radne zadatke, uzimajući u obzir njegovu radnu sposobnost, kao i druge relevantne faktore koji ukazuju na ostvarenje cilja kažnjavanja. Na osnovu sadržaja ovog izveštaja, koji može biti ili pozitivan ili negativan, sud donosi odluku da li će odobriti uslovni otpust.

Ipak, u Krivičnom zakoniku postoji pravilo koje kaže da za neka ozbiljna krivična dela nije moguće dobiti uslovni otpust.

To se odnosi na teška dela poput teškog ubistva, silovanja i zloupotrebe položaja. Razlog tome je što pravni sistem veruje da bi uslovni otpust bio neučinkovit kod počinilaca ovih krivičnih dela, pa je za njih ta opcija zabranjena.

Molba za uslovni otpust

Molba za uslovni otpust je zvaničan dokument kojim se traži od suda pokretanje postupka uslovnog otpusta. Ovaj zahtev može da uputi sam osuđenik ili njegov pravni zastupnik.

U slučaju da molbu podnese neovlašćena osoba, sud će je odbaciti. Takođe, sud može da odbije molbu ako osuđeni nije odslužio dve trećine kazne, ili je pokušao bekstvo iz zatvora.

molba za uslovni otpust

Oblik ovog pravnog dokumenta nije precizno određen, ali za pažljivo razmatranje od strane pravnog organa, potrebno je uneti određene informacije.

U zaglavlju treba naznačiti ime suda, dodati ime i prezime podnosioca, te navesti broj odluke i broj koji se koristi u postupku izvršenja, a koji se obično nalazi na pozivu za izdržavanje zatvorske kazne.

Dalje treba precizirati datum početka izdržavanja kazne, vrstu kazne i istaći da je osoba izdržala dve trećine i dodatne okolnosti koje ukazuju na ispunjenje uslova za uslovni otpust. Molbu potpisuje podnosilac.

Podnošenje molbe za uslovni otpust obavlja se pred sudom koji je prvobitno izrekao presudu.

Pravo na uslovni otpust iz kućnog zatvora

Koncept „kućnog zatvora“ označava specifičan način izvršavanja kazne zatvora i predstavlja poseban oblik, a ne zasebnu kategoriju krivičnih sankcija.

U skladu s odredbom člana 45, stav 5 Krivičnog zakonika, osuđenik čija je kazna zatvora do jedne godine može biti obavezan da izdržava kaznu na način da ne napušta svoj dom, osim u situacijama koje su predviđene zakonom koji reguliše izvršenje krivičnih sankcija.

U ovom slučaju sud odlučuje da li će osuđeni kaznu izdržavati sa ili bez primene nanogica, odnosno elektronskog nadzora.

U primeni ove odredbe, neophodno je poštovati sve relevantne propise povezane sa uslovnim otpustom i novim modalitetom izvršenja kazne zatvora – kućnim zatvorom.

To znači da, ako osuđenik ispunjava sve zahteve propisane članom 46, stav 1 Krivičnog zakonika, ima pravo da podnese molbu za uslovni otpust, pri čemu je osnovni uslov da je prethodno izdržao najmanje dve trećine izrečene kazne zatvora.

Molba za kućni zatvor

Ako neko bude optužen za krivično delo, postoji opcija da pregovara sa javnim tužiocem o sankcijama, uključujući i mogućnost izdržavanja kazne zatvora kod kuće.

To može biti dogovoreno usmeno ili pismeno, a okrivljeni može sam ili uz pomoć advokata za krivično pravo izraziti spremnost za postizanje takvog dogovora. U nekim slučajevima, kada je obavezna odbrana, okrivljeni mora imati advokata.

Molba za kućni zatvor

Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, sporazum se može postići sa tužiocem. Na glavnom pretresu, okrivljeni može izraziti spremnost na priznanje krivice i molbu za izdržavanje kazne kod kuće. Sudija može odlučiti da kazna bude izvršena na taj način, a okrivljeni i tužilac mogu odustati od prava na žalbu.

Ponašanje okrivljenog nakon izvršenja krivičnog dela igra ključnu ulogu u odluci suda. Iskreno kajanje okrivljenog i koraci kao što je naknada štete oštećenom mogu uticati na sudsku odluku.

Ako okrivljeni nije ranije osuđivan ili mu nije izrečena kazna zatvora, postoji mogućnost izdržavanja kazne kod kuće, posebno ako nije u pitanju ozbiljnije krivično delo koje zahteva strože sankcije.

Koja je razlika između uslovnog otpusta i uslovne kazne?

Uslovna kazna i uslovni otpust su dva različita pravna pojma u kontekstu krivičnog prava.

Šta je uslovna kazna? Uslovna kazna predstavlja vrstu kazne koju sud izriče osuđenom licu, ali je ne izvršava ukoliko osuđeni poštuje određene uslove koje mu je sud postavio.

Sud može izreći uslovnu kaznu umesto stvarnog izdržavanja zatvorske kazne, naročito u slučajevima gde se smatra da bi takav pristup bio odgovarajući i efikasan.

Uslovna kazna može podrazumevati određene uslove poput redovnog javljanja nadležnim organima, obavljanja društveno korisnog rada ili sličnih obaveza.

U suštini, dok se uslovna kazna izriče kao alternativa stvarnom izdržavanju zatvorske kazne, uslovni otpust omogućava oslobađanje osuđenika od daljeg izdržavanja kazne zatvora pod određenim uslovima.

Uslovni otpust: Zaključak

Uslovni otpust u Srbiji predstavlja značajan pravni instrument, koji osuđenicima pruža mogućnost ranijeg oslobađanja uz ispunjenje određenih uslova.

Ovaj mehanizam, deo Opšteg dela Krivičnog prava, ima za cilj rehabilitaciju i integraciju osuđenika u društvo, smanjujući istovremeno pritisak na kapacitete zatvora.

Ukoliko se suočite sa pitanjima vezanim za uslovni otpust, preporučujemo da potražite stručnu pravnu pomoć. Profesionalni saveti koje vam može dati advokat za krivično pravo mogu biti presudni u procesu razumevanja i ispunjavanja uslova i obezbediti vam najbolje šanse za uspešan povratak u društvo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin