Nužni naslednici; Kada dolazi do povrede prava na nužni deo i kako ovo pravo ostvariti?

Nužni naslednici - Advokat Novi Sad

Nužni naslednici

Nužni naslednici, kao posebna kategorija naslednika, predstavljaju lica kojima po samoj sili zakona pripada određeni deo zaostavštine – tzv. nužni deo. 

Zakonom o nasleđivanju tačno je propisan određeni krug lica koja pripadaju ovoj kategoriji, a po zakonskom redu nasleđivanja su pozvana na nasleđe, s tim da se pravi razlika između dve grupe nužnih naslednika. 

U prvoj grupi nalaze se lica kojima pravo na nužni deo pripada bez prethodno ispunjenih dodatnih uslova, a to su ostaviočevi: potomci, usvojenici i njihovi potomci, bračni drug, roditelji, usvojilac, braća i sestre, dedovi i babe i ostali preci.

Drugu grupu ove vrste naslednika obuhvataju usvojilac iz nepotpunog usvojenja, ostaviočeva braća i sestre, njegovi dedovi i babe i njegovi ostali preci, s tim da oni, za razliku od prve grupe lica, moraju ispuniti uslov koji podrazumeva trajnu nesposobnost za privređivanje, bez da imaju nužna sredstva za život. 

Nužni deo

Nužni deo predstavlja deo zaostavštine kojim ostavilac nije mogao da raspolaže.

Zakonom se prilikom određivanja nužnog dela jasno pravi razlika između naslednika koji pripadaju prvom naslednom redu i ostalih naslednika. 

Prvim pomenutim nužnim naslednicima, odnosno ostaviočevim potomcima, usvojenicima i njihovim potomcima i bračnom drugu pripada polovina zakonskog dela, dok ostalima pripada trećina istog, a način izračunavanja nužnog dela zakon izričito propisuje. 

Kada dolazi do povrede prava na nužni deo? 

Povreda nužnog dela može biti učinjena poklonom ili testamentom, te nastupa u slučaju ako je vrednost ostaviočevih zaveštajnih raspolaganja i poklona učinjenih nužnom nasledniku ili licu umesto koga ovaj dolazi na nasleđe manja od vrednosti naslednikovog nužnog dela. 

Nužni naslednici - Advokat Novi Sad

S tim u vezi, kao dužnici nužnog naslednika mogu se javiti zaveštajni (testamentalni) naslednici  i isporukoprimci (legatari).

Kako ostvariti pravo na nužni deo?

Pravo na nužni deo može se ostvariti u ostavinskom postupku isticanjem zahteva za namirenje nužnog dela, koji može biti u novčanoj protivvrednosti, te tada ima obligacionopravni karakter, ili pak zahtevati određeni udeo na stvari koja čini zaostavštinu (stvarnopravni karakter – stan, parcele, itd.). 

Da li se radi o nužnom delu kao obligacionom pravu ili nužnom delu kao stvarnom pravu od značaja je, jer utiče na sadržinu tužbe koja se može podneti ukoliko dužnik nužnog dela nužnom nasledniku ovo pravo ne prizna. 

Tada će ostavinski sud pred kojim se vodio ostavinski postupak uputiti nužnog naslednika na pokretanje parničnog postupka kako bi ostvario svoje pravo. 

Nužni naslednici - Advokat Novi Sad

Pokazalo se da u sudskoj praksi neretko dolazi do podnošenja posebne tužbe i pokretanja parničnog postupka radi ostvarivanja prava na nužni deo čiji je ishod u većini slučajeva usvajanje tužbenog zahteva, te redukcija zaveštanja. 

Zastarelost prava 

Kada govorimo o zastarelosti, ukoliko je nužni deo obligaciono pravo isplata novčane protivvrednosti može se zahtevati u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja, odnosno od smrti ostavioca, ukoliko je nužni deo povređen pored zaveštanja i poklonima. 

Ukoliko je nužni deo stvarno pravo smanjenje zaveštajnih raspolaganja može se zahtevati u roku od tri godine od dana proglašenja zaveštanja, odnosno od smrti ostavioca, ukoliko se zahteva vraćanje poklona. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin