Odgovornost prodavca za pravne nedostatke – zaštita od evikcije

Odgovornost prodavaca za pravne nedostatke - Advokat Novi Sad

Šta kada kupimo stvar na koju pravo već polaže neko treće lice ili je ona opterećena određenim teretima? 

Kada govorimo o pravnim nedostacima, problem se ogleda u tome što kupac, odnosno pribavilac stvari, nije uopšte ni stekao pravo na istoj (prodavac je otuđio stvar na kojoj uopšte i nije imao pravo svojine, jer je stvarni vlasnik treće lice) ili je svoje pravo stekao, ali u znatno manjem obimu (stvar opterećena različitim teretima). 

Da bi evikcija nastupila potrebno je da se pokrene spor u kom će treće lice koje tvrdi da je vlasnik stvari ili da ima neko drugo pravo, dokazujući svoje tvrdnje, izaći iz istog kao pobednik, ali isto tako do nje može doći i mimo suda, odnosno pre spora, podnošenjem tužbe za utvrđivanje od strane kupca. 

Zaštita od evikcije - Advokat Novi Sad

Vrste evikcije

Postoje dve vrste evikcije, a to su potpuna i delimična evikcija.

Kada dođe do potpune, kupčevo pravo se anulira, isključuje, odnosno nikada faktički nije ni postojalo, jer pravo svojine ima treće lice, a ne prodavac koji se predstavio kao vlasnik stvari. 

U drugom slučaju, slučaju delimične evikcije, kupčevo pravo na stvari se ne isključuje u potpunosti, već se ono umanjuje i ograničava u onoj meri u kojoj treće lice ima određeno pravo na njoj (pravo zakupa, pravo službenosti, itd.) 

 

Zaštita od evikcije

Zaštita od evikcije zahteva savesnost kupca, pa tako ukoliko je u momentu zaključenja ugovora znao da postoji mogućnost da mu stvar bude oduzeta ne može tražiti naknadu štete od prodavca, ali ima pravo da zahteva vraćanje, odnosno sniženje cene ili ukoliko nije znao za tu mogućnost dužan je da obavesti prodavca i pozove ga da u razumnom roku oslobodi stvar od prava trećeg ili mu preda drugu stvar. 

Kupac ima pravo i na raskid ugovora, ukoliko se njegova svrha ne može ostvariti, ali u svakom slučaju ima pravo na naknadu pretrpljene štete.

Zaštita od evikcije - Advokat Novi Sad

Zakonodavac predviđa da se ugovorom može ograničiti ili u potpunosti isključiti prodavčeva odgovornost, s tim da se sa dužnom pažnjom sagledavaju savesnost i poštenje prodavca u trenutku zaključenja ugovora u kom se navedeno isključuje. 

Ukoliko je on znao za činjenicu da postoji pravo ili pretenzija trećeg lica, ili mu ista nije mogla ostati nepoznata, odredba će biti ništava. 

Kada govorimo o zastarelosti, prava kupca se gase protekom roka od godinu dana od dana saznanja za postojanje prava trećeg, ili ako je ono pre isteka tog roka pokrenulo spor, a kupac pozvao prodavca da se u spor umeša, pravo kupca se gasi tek istekom šest meseci po pravnosnažno okončanom sporu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin