Šta predstavlja zelenaški ugovor i koje su to pravne posledice njegovog nastanka?

Zelenaški ugovor - Advokat Novi Sad

Šta je zelenaški ugovor? 

Pod pojmom “zelenaški ugovor” podrazumevamo takav ugovor u kome jedna strana koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem druge strane, njenim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošćšu, ugovori za sebe ili nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je dala ili se obavezala da će dati i učiniti. 

Ovakav ugovor predstavlja ustanovu Obligacionog prava i primenjuje se kod dvostranoobaveznih teretnih ugovora. 

Koji su uslovi postojanja zelenaškog ugovora? 

Tumačenjem gore navedenog definisanja ove vrsta ugovora, dolazi se do zaključka da postoje dve vrste uslova da bi se ugovor kao takav smatrao zelenaškim. 

Prvi uslov jeste subjektivne prirode, jer je usko vezan za ličnost i situaciju oštećenog, stanje nužde i druge neprilike zbog kojih on pristaje da zaključi ugovor

Zelenaški ugovor - Advokat Novi Sad

Najčešći uzroci sklapanja ovakvog ugovora jesu teško materijalno stanje, lečenje bolesne dece, supružnika ili drugih najbližih srodnika, zavisnost od narkotika, nedovoljno životno iskustvo, odnosno mladost, kao i mnoge druge situacije u kojima oštećeni smatra da nema izbora, sem da pristane. 

Dok je drugi uslov objektivne prirode, iz razloga što vređa načelo ekvivalentnosti prestacija, te su uzajamna davanja ovih dveju strana u očiglednoj nesrazmeri.

Između gore navedenih uslova mora postojati uzročna veza i moraju biti kumulativno ispunjeni. 

Pravne posledice zelenaškog ugovora

Osnovna pravna posledica jeste poništaj ugovora ili samo neke njegove odredbe, na koji se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima o posledicama ništavosti i o delimičnoj ništavosti ugovora. 

Zelenaški ugovor - Advokat Novi Sad

Ovakvo shvatanje zakonodavca proizilazi iz toga što se zelenaškim ugovorom povređuju neka od osnovnih načela ugovornog prava, te pored povrede načela ekvivalencije, postoji i povreda načela savesnosti i poštenja, povreda dobrih poslovnih običaja, i dr. 

Ipak, moguće je da zelenaški ugovor ostane na snazi, ukoliko oštećeni od suda zahteva razumno smanjenje njegove obaveze, odnosno takvo smanjenje koje će za njega predstavljati pravičan iznos.

Svoj zahtev oštećeni može podneti u roku od 5 godina od zaključenja ugovora. 

Zelenaški ugovori kao krivično delo

Zelenaštvo predstavlja krivično delo iz čl. 217 Krivičnog zakonika. 

Predviđena kazna za osnovni oblik ovog dela jeste kazna zatvora do tri godine, kao i novčana kazna, dok u pojedinim slučajevima kazna zatvora može biti i veća, do osam godina. 

Krivično gonjenje se preduzima po predlogu oštećenog, a krivični postupci povodom ovog dela su komplikovani. 

Ogromna prepreka jeste to što je zelenašenje teško dokazivo krivično delo budući da su lica koja se istim bave dobro upućena u pravnu regulativu, te je nastoje izigrati sklapajući fiktivne ugovore. 

U našem društvu zelenaštvo je veoma česta pojava, a o tome svedoči i veliki broj slučajeva u kojima su epilog takvog “dužničkog ropstva” mnogo teža krivična dela, pa čak i ubistva, kao i samoubistva. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin