Ugovor o delu

Ugovor o delu - Advokat Novi Sad - Grgur-01
Sadržaj

Ugovor o delu, u smislu Zakona o obligacionim odnosima, predstavlja ugovor kojim se jedna ugovorna strana – poslenik (preduzimač, izvođač radova) obavezuje da obavi određeni posao, kao što je izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada i sl, a druga ugovorna strana – naručilac se obavezuje da mu za to plati naknadu.

Da bi se ugovor smatrao ugovorom o delu, uzima se u obzir naročit poslednikov rad.

Takođe, Zakonom o radu propisano je da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla, te da se ovaj ugovor može zaključiti i sa licem koje obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture u skladu sa zakonom, a takav ugovor mora da bude u saglasnosti sa posebnim kolektivnim ugovorom za lica koja samostalno obavljaju delatnost u oblasti umetnosti i kulture, ako je takav kolektivni ugovor zaključen.

Ovaj ugovor zahteva pisanu formu.

Ugovor o delu - Advokat Novi Sad - Grgur-02

Koje su obaveze poslenika?

Obaveze poslenika podrazumevaju pregled materijala za izradu, te skretanje pažnje naručiocu ukoliko isti ima određene nedostatke, izvršenje datog dela u predviđenom vremenu, te predaja naručiocu izrađenu ili opravljenu stvar.

Koje su obaveze naručioca?

Kao glavna obaveza javlja se obaveza plaćanja naknade. Naručilac takođe ima obavezu da primi rad izvršen prema odredbama ugovora i pravilima posla.

Ko snosi rizik?

Kada je reč o riziku, razlikujemo nekoliko situacija od kojih upravo zavisi ko će ga snositi i u kojoj meri.

U slučaju kad je poslenik dao materijal za izradu stvari a stvar bude oštećena ili propadne iz ma kog uzroka pre predaje naručiocu, rizik snosi poslenik, te nema pravo na naknadu za dati materijal, kao ni na naknadu za svoj rad. Ukoliko je, pak, naručilac dao materijal, rizik snosi on.

Ako je naručilac pao u docnju zbog neprimanja ponuđene stvari, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na njega.

Na koji način ugovor može prestati?

Sve dok naručeni posao nije dovršen naručilac može raskinuti ugovor kad god hoće, ali je u tom slučaju dužan isplatiti posleniku ugovorenu naknadu, umanjenu za iznos troškova koje ovaj nije učinio, a koje bi bio dužan učiniti da ugovor nije raskinut, kao i za iznos zarade koju je ostvario na drugoj strani ili koju je namerno propustio da ostvari.

Poseban vid raskida ugovora predstavlja situaciju kada obavljeni posao ima takav nedostatak koji ga čini neupotrebljivim ili je obavljen u suprotnosti sa izričitim uslovima ugovora, naručilac može, ne tražeći prethodno otklanjanje nedostatka, raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete.

Ugovor o delu - Advokat Novi Sad - Grgur-03

Ugovor o delu i ugovor o radu

Iako naizgled veoma slične dve vrste ugovora, to nije slučaj. Naime, dok se kod ugovora o radu angažuju sposobnosti radnika na jedan opšti način, ugovorom o delu posloprimac obavezuje da izvrši tačno određeni posao i postigne odgovarajući rezultat. Zatim, kod ugovora o delu poslenik nema uobičajena prava iz radnog odnosa.

Ugovor o delu kao paravan ugovora o radu?

Poslodavci često, želeći da izbegnu dodatne obaveze i prođu što “bezbolnije” pribegavaju zloupotrebi, te tako angažuju radnika da obavlja poslove u okviru redovne delatnosti firme, a sklope sa njim ugovor o delu. Time čine prekršaj za koji su propisane veoma visoke kazne.

 

Naš tim advokata Vam stoji na raspolagnju za sve nedoumice i pitanja vezanih za ugovor o delu i ostala pitanja.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin